سوره ای با خواص فقرزدایی

سوره اي با خواص فقرزدايي

عثمان بن عفان به عيادت ابن مسعود كه در بستر بيمارى افتاده بود آمد و پرسيد: از چه گله دارى ؟


عثمان بن عفان به عيادت ابن مسعود كه در بستر بيمارى افتاده بود آمد و پرسيد: از چه گله دارى ؟
گفت : از گناهانم.
پرسيد: چه مى خواهى ؟
گفت : رحمت خداى را.
پرسيد: اجازه مى دهى طبيب برايت بياورم ؟
گفت : طبيب مرا مريض كرده است
پرسيد: آيا اجازه مى دهى هديه اى تقديم كنم ؟
گفت : آن روزى كه نياز داشتم، دريغ كردى حالا كه نمى خواهم مى دهى ؟
عثمان گفت : اگر خودت نمى خواهى به فرزندان ببخش تا وضعشان سامان يابد.
ابن مسعود گفت: من به آنها دستور داده ام، سوره واقعه را بخوانند؛ چون از پيامبر اكرم شنيدم : هر كس سوره واقعه را هر شب بخواند، هيچ گاه فقير نخواهد شد.*
منبع:
* من قرا سوره الواقعه كل ليله لم تصبه فاقه ابدا
برگرفته از:
حسن زاده آملي،صراط سلوك ، ص 104

تنظيم براي تبيان: شکوري_گروه دين و انديشه