دایره ها به کمک ما می آیند!

دايره ها به کمک ما مي آيند!

در اين تمرين ياد مي گيريم که براي کشيدن يک نقاشي، مي توان تنها از يک فرم، يا يک شکل هندسي استفاده کرد.

در اين تمرين ياد مي گيريم که براي کشيدن يک نقاشي، مي توان تنها از يک فرم، يا يک شکل هندسي استفاده کرد.
در اين تمرين فقط از دايره و بيضي براي کشيدن اين پاندا استفاده مي کنيم. به مکان قرارگيري دايره ها توجه کنيد.
دو دايره اي که در زير کشيديم، بدن پانداي کارتوني را به ما نشان مي دهد. بر اساس همين پيش طرح، نقاشي اصلي را رسم مي کنيم.
توجه داشته باشيد، اين پيش طرح جزو طرح اصلي ما به حساب مي آيد. پس مي توانيد علي رغم نقاشي هاي پيشين اين قسمت را پر رنگ تر بکشيد.
دايره ها به کمک ما مي آيند!
در اين قسمت دايره اي که براي صورت در نظر گرفته ايد را همانند تصوير زير با يک باضافه ي بزرگ، به 4 تقسيم کنيد. اين کار به ما کمک مي کند تا صورت پاندا را راحت تر بکشيم.
دايره ها به کمک ما مي آيند!
همانطور که گفتم تمام اعضاي اين پاندا را به کمک دايره و بيضي مي کشيم. به تصوير زير دقت کنيد!
اعضاي صورت پاندا همگي از دايره تشکيل شده است، و براي بيني آن نيز يک بيضي در نظر گرفته ايم.
دايره ها به کمک ما مي آيند!
به همين ترتيب دو دايره ي ديگر را براي گوش هاي پاندا بکشيد. دايره اي که در پيش طرح بود را پر رنگ تر کنيد.
به همين سادگي صورت پاندا را با هم به تصوير کشيديم.
دايره ها به کمک ما مي آيند!
از چهار بيضي نيز براي کشيدن دست و پاي پاندا استفاده مي کنيم. همانطور که مي بينيد اين نقاشي بسيار ساده کشيده مي شود.
دايره ها به کمک ما مي آيند!
پانداي کارتوني آماده است. آن را رنگ کنيد و کشيدن آن را به خواهر يا برادر کوچکتر از خود ياد بدهيد.
دايره ها به کمک ما مي آيند!
مي توانيد با کمي خلاقيت و ابتکار، نقاشي هاي ديگري با استفاده از يک فرم بکشيد.
نويسنده: مهديه زمردکار
مطالب مرتبط