هیدروفویل ها

هيدروفويل ها

همان گونه که مي دانيد سايش آب روي بدنه قايق باعث وارد آمدن نيروي پسا به کشتي مي شود و سرعت آن را کاهش مي دهد.

همان گونه که مي دانيد سايش آب روي بدنه قايق باعث وارد آمدن نيروي پسا به کشتي مي شود و سرعت آن را کاهش مي دهد. يک راه براي کاهش دادن اين نيروي مزاحم بين آب و بدنه قايق اين است که بدنه قايق به نحوي بالا آيد و از سطح آب کمي بالاتر رود تا سطح تماس آب و بدنه کاهش يابد.
 
قايق هاي باله دار که به آن ها هيدروفويل نيز گفته مي شود از اين روش استفاده مي نمايند. اين قايق ها داراي باله هاي ايرفويل شکلي مي باشند که در زير قايق و در زير سطح آب قرار مي گيرند. در سرعت هاي پايين يک قايق باله دار مانند قايق هاي عادي روي آب قرار مي گيرد و معلق مي ماند ولي با سرعت گرفتن قايق، باله هاي ايرفويل مانند شروع به توليد نيروي برا مي کنند. (درست مانند بال هاي هواپيما که به هواپيما به سمت بالا نيرو وارد مي کنند) اين نيرو برا به بدنه قايق اعمال مي شود و باعث مي شود تا بدنه قايق به سمت بالا حرکت کند و از سطح آب فاصله بگيرد. در صورتي که اين قايق ها با سرعت مناسب حرکت کنند کل بدنه آن ها از آب جدا خواهد شد. شکل زير يک هيدروفويل يا يک قايق باله دار را نشان مي دهد.
هيدروفويل ها
نقاط نشان داده شده در اين شکل عبارتند از:
1- سنسور فاصله سنج صوتي
2- محور جلويي
3- باله سکان
4- باله جلويي: اين باله مانند هواپيما عمل مي کند ولي در زير سطح آب. اختلاف فشار بين آبي که در بالا و زير اين باله حرکت مي کند باعث توليد نيروي برا مي گردد
5- باله سکان
6- ورودي آب
7- باله عقبي
8- محمر عقبي
9- باله سکان
10- موتور واتر جت
هيدروفويل نشان داده شده در شکل فوق از موتور واتر جت (مانند جت اسکي ها) استفاده مي نمايد. برخي ديگر از هيدروفويل ها از ملخ استفاده مي کنند. به هيدروفويل هايي که از موتور واتر جت استفاده مي کنند اصطلاحاً هيدروجت نيز گفته مي شود.
محورهاي عقبي هيدروجت داراي استحکام بالايي مي باشند و از بالا به بدنه و از پايين به ورودي آب متصل مي شوند و بايد کل وزن هيدروجت را تحمل نمايند. بر روي اين محورها باله هايي براي کنترل جهت حرکت قايق را تغيير داد.
 
همان گونه که در شکل مشاهده نموديد هيدروفويل ها داراي سنسورهاي فاصله سنج (ارتفاع سنج) صوتي نيز مي باشند. اين سنسورها زمان رفت و برگشت يک پالس صوت را تا سطح آب اندازه مي گيرند و بدين ترتيب فاصله قايق از سطح آب را اندازه مي گيرند. هرچه فاصله هيدروفويل از سطح آب بيش تر باشد، زماني که صوت اين فاصله را طي مي کند، بيش تر خواهد شد.
 
باله هاي هيدروفويل ها انواع مختلفي دارند. برخي از اين باله ها براي حرکت در آب هاي آرام و برخي براي حرکت در آب هاي متلاطم طراحي شده اند. به شکل هاي زير دقت نماييد:
هيدروفويل ها
هيدروفويل ها
هيدروفويل ها
اولين هيدروفويل مخصوص حرکت در آب هاي خروشان، دومين هيدروفويل مخصوص حرکت در آب هاي آرام و آخرين هيدروفويل نيز براي حرکت در انواع آب ها طراحي شده اند.
 

نکته:

سرعت در دريا به وسيله مقياسي به نان نات (گره) اندازه گيري مي شود. هر گره برابر 1.85 کيلومتر بر ساعت مي باشد. اين مقياس از يک روش اندازه گيري قديمي به دست آمده. در اين روش يک تکه چوب به طنابي متصل بود که بر روي طناب در هر 14.4 متر يک گره زده شده بود. براي اندازه گيري سرعت، چوب را در آب مي انداختند و چوب نيز با خود طناب را مي کشيد. تعداد گره هايي که در زمان 28 ثانيه از طناب کشيده مي شد، سرعت کشتي را به دست مي داد.
هيدروفويل ها

مرکز يادگيري سايت تبيان، تهيه: پوريا ميرعشقي
تنظيم: نسرين صادقي