معرفي كتاب هفته

معرفي كتاب هفته

 

 

 

 

گزيده ي تفسير نور به منظور دسترسي آسان مبلغان به مباحث كوتاه تفسيري گرد آوري شده است كه بيش از اين بر اساس مجلدات دوازده گانه نفسير نور به صورت مجزا چاپ و تحت عنوان پرتوي از نور منتشر شده بود ، اما پس از تلفيق مجلدات تفسير نور و ارائه آن در قالب ده جلدي به نظر رسيد تجميع اين كتب و ارائه آن در قالب يك جلد مناسب تر باشد .


لذا كليه مطالب برگزيده در دو بخش مباحث چند دقيقه اي و مباحث يك دقيقه اي دسته بندي گرديده است .
 
 
نام كتاب : پرتوي از نور (گزيده تفسير نور)
نويسنده : محسن قرائتي
چاپ: سازمان چاپ و انتشارات
ناشر : مركز فرهنگي درسهايي از قرآن
نوبت چاپ: دوم-تابستان 1388
تيراژ:  000/10
قيمت : 000/60