ارتباط با حراست

تلفن مستقيم و فاكس:  05433214287

تلفن اداره:  3-05433213801

داخلي :  244

آدرس پستي: زاهدان -خيابان آزادي روبروي آزادي 5 -اداره كل تبليغات اسلامي سيستان و بلوچستان- واحد حراست