خانه زیبا

خانه زيبا

 وقتي تو خونه مامان خنده به لب داره
 دنيا مي خنده به ما شادي مياره 
 
خانه زيبا

   بابا که از در مياد با بوسه شيرين 
     براي ما بچه ها هديه مياره

 تو باغچه خونه ما پر از گل و گياهه
 اگه رو سبزه و گل بذاريم پا گناهه

خانه زيبا
 ما مثل شاپرکها مي رقصيم دور گلها
     با هم آواز مي خونيم تو اين خونه زيبا