از پر و پنبه سبک تر

از پر و پنبه سبک تر

از پرو پنبه سبک تر


دانه دانه، نرم و آرام
روي ايوان مي نشيند

روي خرمالوي شاخه
توي گل دان مي نشيند


از پرو
پنبه سبک تر
ريز مي آيند پايين


روي کوهي مي نشينند
مي شوند آن وقت سنگين


او چه جوري از دل ابر
اين همه برف آفريده

برف ها را دانه دانه
شکل شش ضلعي کشيده