امام حسن عسکری

امام حسن عسکري

 
 

امام حسن عسکري

امام حسن عسکري


بر امام من عسکري درود
آنکه با خدا بود و بنده بود

بوده چون نبي بوده چون علي
بر جهانيان بوده او ولي

بوده چون چراغ در مسير دين
دارد احترام بين مسلمين


بوده او شريف، بوده او امام
نزد خالقش دارد احترام