فیل

فيل

 

فيل

فيل
فيلي جونم
يه فيله خيلي چاقه
اندازه اتاقه
قدش مثله خونه ما بلنده
فيل
سنگينه وزن اون هزار و چنده
گروم، گروم، گروم صداي پاشه
با خرطومش باز داره آب مي پاشه
چه دندوناي محکم و سفيدي
فيل
فيلي جو نم
راستي خمير دنونت و
تو از کجا خريدي؟
فيل