خدا روح بهاران

خدا روح بهاران

خدا روح بهاران
 
خدا روح بهاران

خدا سبز خدا سرخ

خدا آبي آبي

خدا روح بهاران

خدا رنگ گلابي

خدا آب خدا خاک

خدا روح بهاران

خدا جنگل و دريا

خدا سبزه صحرا

خدا روح بهاران

خدا باد خدا ابر

خدا نغمه باران

خدا روح بهاران

خدا روح بهاران

خدا گل خدا نور

خدا روح بهاران

خدا روشني ما

خدا در همه پيدا