نماز

نماز

نماز

نماز

براي نماز خوندنمون

بايد بگيريم وضو

اول بايد نيت کنيم

براي اَمري نيکو

صورت و وقتي شستيم

دستامون و مي شوريم

اول از اون دست راست

دست چپم بدين رو

مسح سرم مي کشيم

چون اين کار و خدا خواست

از فرق سر به پايين

تا اون جايي که مو هست

آخرشم مي کشيم

دست روي هر دو پامون

از روي ناخن پا

تا تپه اي که بر پاست