مدیریت فرهنگی

مديريت فرهنگي

مولااميرالموءمنين


علي(ع)مي فرمايد: رياست منشاء خدمت است،هرگزازاين طريق خودرابزرگ نشماريد.واژه ي مديريت ازلحاظ لغوي بمعناي انجام دادن کاربوسيله ي ديگران است که اين مهم الزاماتي دارد که مي بايست ملحوظ نظرقرارگيردتايک مديربتواند درراستاي وظايف محوله ورسالت ذاتي سازمان خويش درجهت رسيدن به هدف موفق باشد.ازآنجاکه رمزموفقيت وناکامي هرسازماني درگرو مديريت موفق وناکارآمدي
آن است،فلذامي بايست دراين راستا جهت انتخاب شايسته مديران معيارهايي را مدنظرقراردادکه ازآن جمله تعهد،تخصص
وتجربه کافي در راستاي مسئوليت محوله است که ملاکهاي تعيين يک مدير موفق اعمال ميگردد.ازطرفي باعنايت به اينکه مادر جامعه ي اسلامي زندگي مي‌کنيم،مديريت نيز بايدحول معيارهاي اسلامي وبراساس قوانين،ضوابط،دستورالعمل هاي ابلاغي وحول رفتارسازماني تعريف شده باشد که تابع پذيري ازاين عوامل نشاءت گرفته ازفرهنگ سازماني است که تابع شرايط محيطي سازمان وعوامل دربرگيرنده آن است.مديرموفق کسي است که بتواند ازتمام ظرفيتهاي سازمان بنحو مطلوبي بهره
بگيردوبابسيج امکانات واستفاده از نيروهاي موجوددرسازمان،سازمان رابه سمت تعالي سوق دهدوازهرگونه دسته بندي بين
نيروها خودداري ورزد ودرجهت ايجادانگيزه درهمکاران تمام ظرفيت هارادرمسيرتعالي اهداف سازماني تشويق وترغيب نمايدوخودنيزهمتاي آنان درجهت هدايت ورهبري مجموعه گام بردارد.امااين مهم درمجموعه هاي فرهنگي بيشترنمايان مي‌شودوشيوه هاي تاءثيرگذاري مديريت برمجموعه به مراتب بيشتر ازسايرسازمانهاست،چراکه فلسفه ي وجودي دستگاههاي فرهنگي اعمال نفوذ برروح وافکارانساني است که مي بايست موءلفه هاي متعددي ازجمله شايستگي،صداقت،عدالت،مهرورزي واخلاق مداري دراين سازمانها حاکم باشد تاآن مجموعه بتواند برمخاطبان خودتاءثيرگذارباشدوهمکاران درمجموعه هاي فرهنگي نيز خودبايد مصداق بارز فضايل اخلاقي درجامعه باشندتاگستره ي مخاطبان به تبعيت پذيري ازآنها بتوانند اين مهم رادرجامعه بسط وگسترش دهند.امااگرخداي ناکرده درسازماني که رسالت فرهنگي دارد وخلاف معيارهاي فوق عمل گردد،تاثيرگذاري آن برجامعه ي هدف نه تنها مثبت نخواهدبود،بلکه خسراني جبران ناپذير تلقي مي‌گردد که جبران آن محال وغيرممکن خواهدبود.حال بااين تفاسير مادرجامعه ي اسلامي داراي سازمانهاي متعدد فرهنگي هستيم که هريک براساس رسالت ذاتي خود،نقش هدايتگري انسان رادرجهت تعالي انديشه،فکر وتقويت باورهاي ديني ومعنوي برعهده دارند که اميدواريم مديران ومجموعه هاي فرهنگي طوري عمل کنند که جامعه را به سمت معنويت توآم بانشاط وشادابي سوق دهند تادين خودرابه جامعه ي اسلامي ادا نمايند.

به اميدنشر،ترويج واشاعه فرهنگ ناب اسلامي درسراسرکشور

گردآورنده: عبدالله فرخنده رئيس گروه برنامه ريزي وفناوري اطلاعات اداره کل تبليغات اسلامي استان ايلام

برگرفته از: ido.ir