خلیج تا ابد فارس

خليج تا ابد فارس

اين خليج براي هميشه فارس مي‌ماند ...