برداشت پنبه از اراضی شهرستان خدا آفرین آذربایجان شرقی

برداشت پنبه از اراضي شهرستان خدا آفرين آذربايجان شرقي

برداشت پنبه از اراضي شهرستان خدا آفرين آذربايجان شرقي آغاز شد.