ظرفیت تولید شرکت های دارویی ایران دوبرابر نیاز داخلی است

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

ظرفيت توليد شرکت هاي دارويي ايران دوبرابر نياز داخلي است

 

مديرکل امور دارويي سازمان غذا و دارو، توان توليد دارو در شرکت هاي دارويي کشورمان را بيش از دو برابر نياز داخلي دانست.

دکتر اکبر برندگي در گفتگو با خبرنگار مهر، با عنوان اين مطلب که در حال حاضر شرکت هاي داروسازي کشور زير ظرفيت توليدي فعاليت مي کنند، گفت: ميزان مصرف دارو در کشورمان ساليانه در حدود ۴۵ ميليارد عدد است، در حالي شرکت هاي دارويي کشور توان توليد ساليانه ۱۰۰ ميليارد عدد دارو را دارند.

وي بر ضرورت افزايش صادرات دارويي کشور تاکيد کرد و افزود: براي افزايش ظرفيت توليد شرکت هاي داروسازي کشور، راهي غير از صادرات را نداريم.

برندگي با اشاره به سفرهاي خارجي وزير بهداشت، گفت: يکي از موضوعات مورد بحث در سفرهاي خارجي، بحث دارو است. يعني، شناساندن ظرفيت هاي توليد دارو در ايران، براي صادرات است.

مديرکل امور دارويي سازمان غذا و دارو، ضمن توصيه به شرکت هاي دارويي کشور براي سرمايه گذاري درازمدت در کشورهاي هدف صادرات، اظهارداشت: نگاه شرکت هاي ايراني، نبايد کوتاه مدت باشد. بلکه بايد به بازگشت سود در دراز مدت فکر کنند.