خورشیدی به نامِ رابعه

خورشيدي به نامِ رابعه

رابعه رخشاني متولد ۱۳۵۷ در شهر زابل است. طبق سنت و آيين مرسوم بلوچ ها که اغلب ازدواج فاميلي دارند، رابعه نيز در سن ۱۸ سالگي با يکي از اقوامشان ازدواج ميکند. او اکنون ۵فرزند دارد که يکي از اين فرزندان، به علت مشکلات ژنتيکي، دچار معلوليت ميباشد. آنها بعد از ازدواج، با روياي داشتن کار و وضعيت بهتر به استان گلستان کوچ ميکنند، اما دريغ از شغلي که حتي بتواند آنها را در وضعيت معمولي قرار بدهد. همسر رابعه يک کارگر ساده است که فقط طي چند ماه اول سال کار برايش وجود دارد. رابعه نيز با وضعيت دشوار ومسؤليت سنگيني که زندگيش دارد و همچنين مشکلات و پرستاري فرزندِ معلولش رحيمه، مجبور است براي کارگري به زمينهاي کشاورزي اطراف روستا برود و در تمامِ طول روز زير آفتاب عرق بريزد و در مقابلِ آن، هزينه ناچيزي دريافت کند. او سرسختانه براي بهبود زندگيش ميجنگد و ازانجام هيچ کاري اِبايي ندارد. او قهرماني هست که الگوي بسياري از زنان ميباشد.

 • رابعه در ماههاي اوليه سال به زمينهاي کشاورزي ميرود تا ناني براي فرزندانش به خانه ببرد.
 • رابعه عاشقانه حليمه را دوست دارد و در مدت 18 سال پرستاري و مراقبت از فرزندش ،فکر جدايي از حليمه او را آزار ميدهد.
 • رابعه براي شستشوي ظرفها و لباسها مجبور است به بيرون از خانه بيايد و در اين فاصله حليمه را نيز بيرون ميآورد تا از هواي تازه بهاري استفاده کند.
 • براي اطمينان از نگهداشتن حليمه بر روي ويلچر او را با شالي محکم ميبندد.
 • بدن حليمه بعلت سالها تکان نخوردن بسيار سخت و شکننده شده است و رابعه او را چندين بار در روز به زحمت جابجا ميکند تا دچار زخم بستر نيز نشود.
 • دستان نحيف و ضعيف حليمه .
 • رابعه از نداشتنِ سرپناهي مناسب براي فرزندانش بسيار رنج ميبرد وهمواره آرزوي داشتن خانه اي کوچک را در ذهن ميپروراند
 • خورشيدي به نامِ رابعه
 • تمامِ مسؤليت هاي خانه روي دوشِ رابعه ميباشد.
 • رابعه اوقاتي که کاري ندارد با پسرکوچکش بازي ميکند تااورا سرگرم کند.
 • رابعه روزهايي که به کارگري ميرود مجبور است دخترش حليمه را در خانه تنها بگذارد.
 • -بدن و پاهاي حليمه بخاطر بيماريش نحيف و شکننده باقيمانده است.
 • رابعه براي جلوگيري از حشرات روي صورت ِفرزندش ،پارچه اي نازک و لطيف روي صورت حليمه مي اندازد.
 • رابعه براي جلوگيري از حشرات روي صورت ِفرزندش ،پارچه اي نازک و لطيف روي صورت حليمه مي اندازد.
 • خانه محقر و کوچک رابعه .
 • خانه کوچک رابعه امکاناتِ ناچيزي دارد وآنها مجبورهستند براي گرم شدن با بخاري برقي خود را گرم کنند.
 • خورشيدي به نامِ رابعه
 • رابعه به همراه بسياري از زنان و دختران وپسرانِ روستا ،از ساعت 6 صبح تا 4 بعدازظهر، به کارگري ميروند.
 • رابعه براي کارگري به زمينهاي کشاورزي ميرود و بابت هر عدد کيسه نخودفرنگي که جمع آوري ميکند،تنها شش هزار تومان دريافت ميکند.