کرسی ترویجی با رویکرد عرضه و نقد ایده علمی برگزار می شود

کرسي ترويجي با رويکرد عرضه و نقد ايده علمي برگزار مي شود

کرسي ترويجي «فهم هرمنوتيکي علوم انساني مبتني بر آراي ديلتاي» با ارائه مالک شجاعي در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، به همت پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي با همکاري دبيرخانه هيئت حمايت از کرسي هاي نظريه پردازي نقد و مناظره بيست و پنجمين کرسي ترويجي با رويکرد عرضه و نقد ايده علمي برگزار مي شود.

عنوان اين کرسي ترويجي «فهم هرمنوتيکي علوم انساني مبتني بر  آراي ديلتاي» و ارائه دهنده آن هم  مالک شجاعي جشوقاني است.

ناقدين اين جلسه محمد تقي موحد ابطحي و پگاه مصلح، مدير علمي، معين معين زاده و مدير اجرايي، طاهره ايشاني است.

کرسي ترويجي «فهم هرمنوتيکي علوم انساني مبتني بر  آراي ديلتاي» روز  يکشنبه ۲۶ تير ۹۷ ساعت: ۱۳:۳۰ الي ۱۵:۳۰ در سالن انديشه پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي برگزار مي شود.