ترجمه منظوم فارسی قرآن کریم به زبان ازبکی

ترجمه منظوم فارسي قرآن کريم به زبان ازبکي

ترجمه منظوم فارسي قرآن کريم اميد مجد، شاعر و مترجم ايراني به زبان ازبکي برگردانده شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، ترجمه منظوم فارسي قرآن کريم اميد مجد، شاعر و مترجم ايراني توسط عاليم جان بوريف، يکي از مترجمين نام آشناي ازبکستان به زبان ازبکي برگردانده شد.

اين ترجمه موفق به اخذ نظر موافق مراجع ذيربط ديني ازبکستان را نيز شد و عبدالعزيز منصور، از علماي ازبکستان و مترجم قرآن به زبان ازبکي، ضمن تاييد اين ترجمه منظوم چندين صفحه پاورقي هم بر اين مجموعه افزوده است.