محل وجود آب یخ زده در ماه مشخص شد

نتايج يک بررسي جديد؛

محل وجود آب يخ زده در ماه مشخص شد

نتايج يک بررسي جديد نشان مي دهد ذخائر آبي فراواني در سطح ماه به صورت يخ زده وجود دارد که به طور عمده در چند دهانه قطبي کره ماه واقع هستند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ديجيتال ترندز، کشف ذخاير يخ در روي ماه از آن جهت اهميت دارد که زمينه را براي سکونت طولاني مدت بر روي تنها قمر زمين ممکن مي کند.

اين امر نياز به انتقال حجم زيادي از آب به کره ماه را برطرف کرده و موجب کاهش مصرف سوخت و امکان حضور طولاني مدت در کره ماه مي شود.

يافته هاي جديد ناسا در اين زمينه مبتني بر مقايسه سطح کره عطارد و ماه است که هر دو به ميزاني مشابه شاهد برخورد سيارک ها و شهاب سنگ ها بوده اند و همين مساله موجب شکل گيري دهانه هاي متعددي در سطح هر دو سياره شده است. نحوه تابش خورشيد بر قطب هاي اين دو سياره نيز کم و بيش يکسان است و سايه تقريبا دائمي بر قطب هاي سيارات مذکور باعث شکل گيري طولاني مدت يخ بر روي آنها مي گردد.

دهانه هاي نزديک به قطب کره ماه ۱۰ درصد کم عمق تر از ساير دهانه هاي موجود بر روي اين سياره هستند و همين مساله نشان مي دهد که احتمالا آنها با يخ پر شده اند. قرار است در آينده با استفاده از فضاپيماهاي مجهز به رادار بررسي هاي دقيق تري در اين زمينه صورت بگيرد.