بعد از پاسخ IOC در مورد کمیسیون ورزشکاران تصمیم‌گیری می‌شود

بعد از پاسخ IOC در مورد کميسيون ورزشکاران تصميم‌گيري مي‌شود

دبيرکل کميته المپيک با تاکيد بر اينکه آئين‌نامه کميسيون ورزشکاران براي برخي اصلاحات به کميته بين‌المللي المپيک ارسال شده گفت: بعد از دريافت پاسخ در مورد اين کميسيون و مجمع آن تصميم مي‌گيريم.
کيکاووس سعيدي  ضمن اشاره به دلايلي که منجر به استعفاي ۷ نفر از اعضاي کميسيون ورزشکاران شده است، گفت: اعضاي مستعفي نسبت به شرايط کميسيون ورزشکاران و اينکه عملکردي منفعل دارد، معترض هستند. به همين دليل ضمن اعلام کناره گيري متقاضي ورود رياست کميته براي سروسامان دادن به اين کميسيون شده اند.

وي با بيان اينکه تمام اقدامات براي کميسيون ورزشکاران بايد طبق آئين نامه انجام شود، خاطرنشان کرد: البته اين آئين نامه که دو سال قبل و پيش از برگزاري انتخابات کميسيون ورزشکاران تدوين شد، ابهاماتي دارد طوريکه نيازمند بازنگري و اصلاح بود. به همين دليل و به منظور رفع ابهامات، آئين نامه موردنظر براي IOC ارسال کرديم.
دبيرکل کميته ملي المپيک در مورد ابهامات آئين نامه گفت: اين آئين نامه ابهامات زيادي دارد و در برخي موارد هم با آئين نامه IOC تطابق ندارد. بايد منتظر بمانيم تا پاسخ کميته بين المللي المپيک را دريافت کنيم.
سعيدي در پاسخ به اين پرسش که «افراد مستعفي متقاضي برگزاري مجمع فوق العاده براي کميسيون ورزشکاران شده اند. اين مجمع برگزار مي‌شود؟»، گفت: بعد از دريافت پاسخ کميته بين المللي المپيک و رفع کامل ابهامات، تصميم گيري مي‌شود.