دوشنبه 16 تير 1399 - 14 ذي القعده 1441 - 6 ژولاي 2020


 
 


 


 


 
 امام رضا(ع) مایه افتخار تمامیامام رضا(ع) مایه افتخار تمامی مذاهب دنیا است...

امام رضا(ع) مایه افتخار تمامی مذاهب دنیا است مدیر کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: امام رضا(ع) نه تنها در میان تشیع و تسنن از جایگاه ویژه ا
گفتمان و ساختارهای گام دوم انقلابگفتمان و ساختارهای گام دوم انقلاب نقشه راه جامعه است...

گفتمان و ساختارهای گام دوم انقلاب نقشه راه جامعه است معاون سیاسی اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: گفتمان و ساختارهای گام دوم انقلاب که از سو
اگر هرکسی وظیفه خود را انجام دهداگر هرکسی وظیفه خود را انجام دهد مشکلات با حضور مردم برطرف خواهد شد...

اگر هرکسی وظیفه خود را انجام دهد مشکلات با حضور مردم برطرف خواهد شد مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سیستان و بلوچستان در نشست خبری: در صورتی که هرکسی د