پنج شنبه 25 مرداد 1397 - 4 ذي الحجه 1439 - 16 آگوست 2018


 
 


 


 


 کارگاه آموزشی غدیر شناسی ویژهکارگاه آموزشی غدیر شناسی ویژه روحانیون مستقر منطقه سیستان...

در زهک برگزار شد: کارگاه آموزشی غدیر شناسی ویژه روحانیون مستقر منطقه سیستان رئیس اداره تبلیغات اسلامی زهک از برگزاری کارگاه آموزشی غدیر شناسی
۱۵ کارگاه آموزشی کنترل و کاهش۱۵ کارگاه آموزشی کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در هیرمند برگزار شد...

با همکاری روحانیون مستقر: ۱۵ کارگاه آموزشی کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در هیرمند برگزار شد 15 کارگاه آموزشی کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی با
برگزاری نشست طلایه داران تبلیغبرگزاری نشست طلایه داران تبلیغ در شهرستان زهک...

برگزاری نشست طلایه داران تبلیغ در شهرستان زهک روحانیون مستقر شهرستان مرزی هیرمند در نشست طلایه داران تبلیغ که در سالن ارشاد اسلامی شهرستان مرزی ز