سه شنبه 5 ارديبهشت 1396 - 28 رجب 1438 - 25 آپريل 2017


 
 


 










 


 







همایش خانواده مطهر ویژه کارکنانهمایش خانواده مطهر ویژه کارکنان تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان برگزارشد...

همایش خانواده مطهر ویژه کارکنان تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان برگزارشد گردهمایی خانواده های کارکنان تبلیغات اسلامی سیستان وبلوچستان درقالب طرح خ
میوه بی‌تفاوتی به امر به معروفمیوه بی‌تفاوتی به امر به معروف و نهی از منکر، تسلط اشرار بر مردم است...

حجت‌الاسلام بزمانی: میوه بی‌تفاوتی به امر به معروف و نهی از منکر، تسلط اشرار بر مردم است مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: نخستین موضوع
کاندیدای ریاست جمهوری قانون راکاندیدای ریاست جمهوری قانون را ملاک اصلی رقابت های خود قرار دهند...

حجت‌الاسلام موسوی: کاندیدای ریاست جمهوری قانون را ملاک اصلی رقابت های خود قرار دهند حجت‌الاسلام سید محمد موسوی گفت: کاندیدای ریاست جمهوری در تبلیغ