پنج شنبه 14 فروردين 1399 - 8 شعبان 1441 - 2 آپريل 2020
صفحه اصلي/خانواده

تعهد های فراموش شده

تعهد هاي فراموش شده

متاسفانه بي وفايي و خيانت هميشه وجود داشته و همواره جاي صحبت و بحث را در مورد آن باز نموده است.
 
متاسفانه بي وفايي و خيانت هميشه وجود داشته و همواره جاي صحبت و بحث را در مورد آن باز نموده است. از قديم تاکنون، مردم براين باورند که مردها در روابط با جنس مخالف، از عدم تعهد کمتري برخوردارند، در حالي که طبق تحقيقات جديد، زنان نيز به نسبت مردها مي توانند دست به خيانت زده و در روابط خود پايبند نباشند! واقعيت اين است که برخي زنها در روابط طولاني مدّت و در نهايت رعايت تعهد در تمام سالها، بالاخره دست به خيانت زده و تعهد خود را زير پا مي گذارند. البته که مردها نيز به همان ميزان ممکن است بعد از داشتن يک رابطه طولاني با يک نفر، دست به خيانت بزنند. در عين حال، هيچ يک از طرفين، در نهايت لجبازي، حاضر به قبول بي وفايي و خيانت خود نيستند! با اين تفاوت که روش خيانت و علل آن در اين دو جنس مخالف، کاملاً دو رويه متفاوت است.
 
در اينجا به دلايل کشيده شدن يک زن به راه خيانت مي پردازيم:
 
از نظر مالي به اندازه کافي تأمين نشود.
 
-  به دلايلي چون، عدم همصحبتي و وقت گذاشتن همسرش براي وي، نيازهاي عاطفي خود را از ديد مردش ناديده انگارد.
 
-  روابط همسرش با وي صميمي نباشد.
 
-  از نظر زناشويي و رابطه جنسي، ارضا نشود.
 
تنهايي مطلق و حس بي کسي در منزل.
 
عدم بروز احساسات مرد نسبت به مزيت هاي همسرش، مثل، زيبايي، تغييرات ظاهري و .. ، در اين حال زن احساس بي ارزشي مي کند.
-  در صورت اعتياد مرد به مواد مخدر، الکل يا قمار و يا اعمال خشونت و بددهني. 
 
-  در صورت اطمينان از خيانت مرد.
 
-  عدم درک عواطف و آرزوهاي زن.
 
-  در صورتي که مرد، همسر خود را خانه نشين يا از شرکت در جمع منع نمايد.
 
نقص عضو يا اختلال در ارتباط جنسي يا ديگر اعضاء بدن.
 
همه مردان تا حدي مي‌دانند كه خيانت، كار درست و پسنديده اي نيست و از ابتدا اكثر آنها حتي فكر خيانت را هـم به سـر خطور نـمي دهند ولـي مـتاسـفانه گاهي دچار اين اشتباه و گناه بزرگ مي‌شوند. اما براستي چرا برخي از مردان خيانت مي‌كنند؟
 
- از بين رفتن عشق و علاقه
پس از گذشت زمـان طـولانــي با هــم بـودن، بـرخــي مـردان آن عــشـق و عــلاقه و احـساساتـي را كه در ابتدا به همسرشـان داشتند، از دست مي دهند.
 
- عدم جذابيت همسر
سر كردن مدت طولاني با يكديگر گاهي اوقات باعث تنبلي و سستي زنان مي‌شود. به اين معنا كه ديگر به سر و وضع خود نرسيده و جذابـيـتي نـدارند و مانـنـد گـذشته به علاقه منديهاي شوهرشان نمي‌پردازند. مرد نيز ديـگر همـسرش را زيبـا نيـافته و زنـدگي با او هيجان و لذت قديم را نخواهد داشت.
- سهل انگاري زنان
اكثـر زنـان خـيـلي سـريـع و راحت شوهرشان را بخـاطر رفتارهاي بي وفـا مـنـشـانـه او مي‌بخشند كه اين موضوع شايد به دليل ترس از تـنـهايي و يا فطرت رقيق القلبي زنان باشد. حتي ممكن است برخي از زنان خود را مقـصر اصلي خيانت شوهرشان پنداشته و قدمهايي رابراي بهبود روابطشان بردارند. اين واقعيت كه بسياري از زنان به شوهرشان اجازه گريز از جرم و جنايت را مي‌دهند ممكن است موجبات مضاعف شدن مشكلات آنها را فراهم آورد.
 
- اخلاق و رفتار غير قابل تحمل همسر
رفتارهاي زشـت، نــق زدنــهـاي دائـمي، نزاع‌ها‌ و مجادله‌ها‌ي فراوان دسـتور العمـل مناسبي براي ايجاد سردرد است و در تصـور برخـي مـردان ( البته به غلط )، خـيـانت بهترين راه فرار از جهنم خانه بوده و بهتر از آسپرين به درمان سـردرد كمک مي‌كنــد.
 
- بولهوسي و هوسراني
اين يك حقيقت غير قابـل انـكـار اسـت كـه مـردان هوسران توانايي نه گفتن در روابط جنسي را ندارند. گاهي ممكن است موقعيتي ايستادگي ناپذير برايشان پيـش آيد. در ايـن زمان مردان بي جنـبه و هوسـبـاز تصـور مي‌كنـنـد كـه اين موقـيت شايد ديـگر هرگز در زندگي آنها ايجاد نشود و تن به زشتي مي‌دهند.
 
- عقده‌ها‌ي جنسي
بعضي مردان مايلند بدانند كه چقدر از نظر ساير زنان جالبند و در روابط طولاني اين سوال برايشان پـيش مي‌آيد كه آيا هنـوز در جامعه جذابيتي دارند يا خير، كه يافتن اين پرسش ممكن است آنها را بـراي رسـيدن بـه اهداف غير مشروعشان سوق دهد.
 
- بي خطر شمردن خيانت
ز دست ديده و دل هر دو فرياد كه هر چه ديده بيند دل كند ياد. اين ضرب المثل قديمي تا زمانيكه دوربين مدار بسته اي براي كنترل مردان وجود نداشته باشد حقيقتي محسوب مي‌شود. برخي تصور مي‌كننـد كه اگر خيانت بكنند كسي متوجه نشده و به كسي نيز صـدمـه اي نـخـواهـد رسيـد و ايــن استـدلال را بهانـه اي بـراي انـجام عـمـل زشـت خود برمي‌شمارند. اما توجه داشته باشـيـد كه هـر قـدر مـردان به دليل عدم كنترل حيله گر تر شوند، زنان به همان اندازه شبكه جاسوسي و كنترلي خود را گسترش خواهند داد.
- زياده خواهي و تنوع طلبي
برخي از مردان بدليل داشتن ميل به زياده خواهي و تنوع طلبي و هيجانات كاذب و زود گذر به اين عـمل زشـت تن مي‌دهند. آنها به زن به ديده غنيمت جنسي مي‌نگرند و با وجود يك زن در زندگي، تصور مي‌كنند فرصتهاي زيادي را از دست داده اند.
 
- خيانت همسر
برخي از مردان به بي وفايي و انحراف هـمسـر خـود پـي برده و تـنـها راه آرام كـردن و فرونشاندن خشم خود را در مقابله به مثل مي‌يابند كه عملي غير منطقي مي‌نمايد.
 
- عدم تمايل همسر به داشتن روابط با شوهر خود
برخي از زنان در روابط زناشويي با شوهر خود ممكن است تمايل به اين روابط را از دست داده و يا كمتر به اين موضوع اهمـيت دهـنـد كه ايـن امـر مـمـكن اسـت باعـث فشارهاي رواني و جسماني به مرد شده و منجر به كج روي او گردد.
خيانت در زندگي امري نكوهيده و ضد اخلاقي است كه اثرات زيان بار آن قطعا دير يا زود گريبان‌گير فرد خواهد شد. بنابراين چنانچه مشكلي در روابط وجود دارد بايد با ديد باز به آنها نگريست و با انديشه و تدبير سعي در حل آنها نمود. صادق باشيد.
 
منبع: سايت مردمان
 سايت سيمرغ
گروه خانواده ايراني سايت تبيان
 تنظيم و فرآوري: نسرين صفري
 
  
تعداد بازديد:2183 آخرين تغييرات:89/09/23
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر