چهارشنبه 22 مرداد 1399 - 22 ذي الحجه 1441 - 12 آگوست 2020
صفحه اصلي/مقاله مدير كل استان

پرهيزکاري درنوروزباستاني

پرهيزکاري درنوروزباستاني

 

 
 
يامقلب القلوب والابصاريامدبراليل والنهاريامحول الحول والاحوال حول حالناالي احسن الحال
 
 
بافرارسيدن بهارطبيعت آغازي مجددجلوه گري مي کند اين آغازباجوانه زدن اميددردلها همزمان باسرازخاک برداشتن سبزه هادرحالي است که حاکي ازيک دگرگوني وتحول طبيعي مي باشد. اين آغازباعنايتي همچون عيدنوروزجشن وسروروديدوبازديدهاوغيره همراه است همه اينها گوياي حقيقيت ديگري بنام تحول حال وبهينه شدن درون مي باشد.
 
جالب اينجاست که دردعاي تحول سال سفارش شده است که درروزاول فروردين ونوروز366مرتبه دعاي مذکورخوانده شود،توجه به عبارات دعاوخواندن به عددروزهاي سال بيانگرچه چيزهايي است..؟
 
آيانمي توان گفت که سه جمله اول دعامقدمه براي جمله چهارم وخواست نهايي است که حول حالنا الي احسن الحال؟
 
قطعاباتوجه به عبارت بسيارزيباي حضرت اميرالمومنين علي ابن ابيطالب(ع)که فرمودندهرروزي که درآن خداوند عصيان نشود(بندگان معصيت نکنند)آنروزعيداست ،بايدگفت گردش شب وروزوتحول سال ورسيدن بهاروسپري شدن عمرها،چنانچه درجهت بهترشدن حالات انساني نباشدوابزارپرهيزکاري انسان نگرددخسارت عبورازآنهابسيار فراوان خواهدبود.
 
برهمين اساس ضروري است باتوجه به برگزاري مجالس شادمانيها وديدوبازديدها وسفرها که هرکدام درديدگاه اسلامي جايگاه قابل قبول وداراي آدابي ويژه هستند،اصل توجه به خداوندوعبرت گيري ازگردش ايام وپرهيزکاري درايام نوروزباستاني فراموش نگرددعلي الخصوص اينکه اين ايام همزمان است باميلادبشررحمت ومهرباني،پيام رسان رسالت الهي حضرت محمدمصطفي(ص)وهفته وحدت درجوامع اسلامي.
 
البته موضوع جشن ميلاد اين پيامبرعظيم الشان جاي گفتارفراوان داردبويژه با توجه به توطئه هاي اخيردنياي غرب درخصوص اهانتهابه ساحت مقدس آن حضرت ،ليکن بعنوان الگوگيري ازسيره وروش رسول اکرم(ص)فقط به يک جمله سفارش به رهروان راه رسالت اکتفا مي کنيم که خوش خويي وخوش رفتاري درعين حال مودب به آداب واحکام شدن ومقيد به اجراي حدود الهي بودن درهيچ وقت نبايد ازيادمان برود.
 

 
 
حجت الاسلام صفر قربانپور

مديركل تبليغات اسلامي استان سيستان و بلوچستانتعداد بازديد:1817 آخرين تغييرات:89/10/08
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر