شنبه 10 خرداد 1399 - 7 شوال 1441 - 30 مي 2020
صفحه اصلي/ايران و جهان

فروش زمين‌هاي دولتي به كشاورزان با اقساط 20 ساله

فروش زمين‌هاي دولتي به كشاورزان با اقساط 20 ساله

با ابلاغيه جديد وزير جهاد كشاورزي، فروش اقساطي زمين‌هاي ملي و موات متعلق به ‌دولت به كشاورزان و ساكنان روستاهايي كه اين اراضي در محدوده آن روستا واقع شده است، با اقساط 20 ساله كليد خورد.

 


به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، بر اساس بند 14 قانون بودجه سال 89 كل كشور، به وزارت جهادكشاورزي اجازه داده مي‌شود زمين‌هاي ملي و موات متعلق به ‌دولت را كه در اجراء مواد (31) و (32) لايحه قانوني احياء اراضي مصوب شوراي انقلاب اسلامي واگذار گرديده يا مي‌گردد در سال 1389 به قيمت كارشناسي در محل، با اقساط حداكثر بيست ساله به كشاورزان و ساكنان روستاهايي كه اين اراضي در محدوده آن روستا واقع شده است با تعيين الگوي كشت واگذار و وجوه دريافتي را به حساب رديف 210202 نزد خزانه‌داري كل واريز نمايد.

مبلغ دو هزار و پانصد ميليارد (2.500.000.000.000) ريال از درآمدهاي موضوع رديف فوق به شرح جدول شماره (24) اختصاص مي‌يابد.

خليليان وزير جهاد كشاورزي ايدستورالعمل آئين‌نامه اجرايي بند 14 قانون بودجه 1389 كل كشور را در 9 بند به روساي سازمان جهاد كشاورزي استانها ابلاغ كرد.

به گزارش فارس، متن كامل ابلاغيه وزير جهاد كشاورزي به شرح زير است:

دستورالعمل آئين‌نامه اجرايي بند 14 قانون بودجه 1389 كل كشور

ماده1ـ علاوه بر معاني اصطلاحات ماده يك آيين‌نامه اجرايي بند14 قانون بودجه 1389 كل كشور كه مستند اين دستورالعمل است ساير معاني بشرح زير مي‌باشد:
الف) قيمت كارشناسي در محل: قيمتي است كه توسط كارشناس رسمي دادگستري مقرر در ماده4 اين دستورالعمل براساس ارزيابي روز اراضي ملي و موات در محل تعيين و اعلام مي‌گردد.

ب) فروش اقساطي: فروش اراضي موضوع اين دستورالعمل به صورت اقساط حداكثر 20 ساله مي‌باشد.

ج) وضعيت اجراي طرح: گزارشي است كه پس از درخواست مستاجرين مشمول توسط عوامل نظارتي موضوع ماده33 قانون اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور پس از صدور پروانه بهره‌برداري توسط مرجع صادركننده جواز تأسيس يا موافقت اصولي تهيه و موردتأييد قرار مي‌گيرد.
د) دستورالعمل اصلاحي: منظور دستورالعمل اصلاحي ضوابـط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طـرحهاي كشاورزي و غيركشاورزي موضوع ابلاغيه شماره 2626/020 مورخ 3/2/1387 وزارت است كه پس از اين اختصاراً دستورالعمل اصلاحي ناميده مي‌شود.

هـ) مرجع واگذاري اراضي: وزارت جهاد كشاورزي است كه براساس اختيارات قانوني ضمن تفويض اختيار به كميسيونهاي مواد2 و 21 دستورالعمل اصلاحي اتخاذ تصميم مي‌نمايد.

ماده2ـ سازمان جهاد كشاورزي مكلف است در صورت درخواست خريد و انتقال قطعي اراضي مستاجرين مشمول پس از اخذ گزارش موضوع بند « ج» ماده يك اين دستورالعمل و تائيد كميسيونهاي واگذاري ذيربط درخصوص قيمت‌گذاري و تعداد اقساط حداكثر تا (20) بيست سال، در مورد اراضي زير حدنصاب راساً و در خصوص اراضي بالاي حدنصاب با رعايت مواد 19 و 26 دستورالعمل اصلاحي با ارسال اصل پرونده برگ شمارشده به انضمام نقشه عرصه به سازمان امور اراضي و اخذ تائيديه آن اقدام نمايد.

ماده3ـ سازمان جهاد كشاورزي موظف است با رعايت ماده 2 اين دستورالعمل و دريافت قسط اول نسبت به معرفي متقاضي به دفترخانه عامل براي تنظيم قرارداد فروش اقساطي ثبتي طبق نمونه فرم پيوست و با رعايت موارد زير اقدام نمايد:
الف ـ بيمه نمودن اقساط فروش توسط متقاضيان نزد شركت‌هاي بيمه‌گذار به نحوي كه در صورت فوت خريدار، اقساط باقي‌مانده از سوي شركت بيمه بصورت كامل و در يك مرحله پرداخت شود.

تبصره ـ در صورت عدم بيمه نمودن پرداخت اقساط توسط مستاجر تقسيط قيمت بايد با رعايت سقف حداكثر 20 سال بنحوي صورت پذيرد كه كليه اقساط قبل از پايان 60 سالگي متقاضي پرداخت گردد.

ب ـ مدت قرارداد فروش اقساطي با توجه به قيمت تعيين‌شده، تا مبلغ 200.000.000 ريال حداكثر تا 5 سال و تا 500.000.000 ريال حداكثر تا ده سال و در خصوص مبالغ بيش از اين، مدت بنا به تشخيص رئيس سازمان جهاد كشاورزي تعيين مي‌گردد.
ج ـ در صورت درخواست خريدار و يا بنا به تشخيص كميسيون ذيربط و با در نظر گرفتن نوع و زمان، بهره‌برداري امكان تعيين بيش از يك قسط در سال ميسر مي‌باشد.

ماده4ـ نحوه تقويم و ارزيابي اراضي مشمول اين دستورالعمل توسط كارشناس رسمي ذيربط دادگستري خواهدبود. در صورت اعتراض در مدت يك هفته از زمان ابلاغ طرفين طبق مقررات آيين دادرسي مدني به هياتهاي كارشناسي ارجاع مي‌گردد. پرداخت هزينه كارشناسي در مرحله اول به عهده خريدار و در مراحل بعدي به عهده معترض مي‌باشد.

تبصره1ـ متقاضي پس از ابلاغ قيمت كارشناسي ظرف مدت يك ماه نسبت به پرداخت قسط اول و پيگيري عقد قرارداد اقدام مي‌نمايد. مدت اعتبار تقويم اراضي شش ماه از تاريخ ابلاغ مي‌باشد و ارزيابي مجدد مي‌بايست با هزينه متقاضي صورت پذيرد.
 

تبصره2ـ قيمت‌گذاري صورت گرفته مقطوع بوده و تحت هيچ شرايطي مشمول تخفيف نمي‌شود.
 

ماده5 ـ رعايت قانون منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب 2/10/1337 در زمان فروش اراضي به مشمولين اين دستورالعمل الزامي است.

ماده6 ـ انتقال قطعي اسناد مالكيت اراضي مشمول اين دستورالعمل پس از پرداخت آخرين قسط قبوض اقساطي با رعايت طرح مصوب و ساير شرايط و ضوابط آئين‌نامه اجرائي بند14 قانون بودجه سال 1389 خواهدبود.

ماده7ـ در صورت عدم پرداخت اقساط قرارداد فروش طبق نمونه فرم قرارداد پيوست، قرارداد منفسخ و اراضي خلع‌يد مي‌گردد. بديهي است هزينه احداث اعياني براساس طرح مصوب از سوي فروشنده ارزيابي و پس از تأمين اعتبار قابل پرداخت مي‌باشد.

ماده8 ـ اين دستورالعمل مشمول واگذاريهاي مربوط به تاريخ قبل از ابلاغ تبصره2 ماده9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23/4/1389 مجلس شوراي اسلامي بوده و واگذاري‌هاي بعد از ابلاغ (26/5/1389) قانون مذكور را شامل نمي‌گردد.

ماده9ـ اين دستورالعمل در 9 ماده و 3 تبصره تهيه و از تاريخ ابلاغ لازم‌الاجراء مي‌باشد.

تعداد بازديد:1206 آخرين تغييرات:89/10/10
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر