دوشنبه 29 دي 1399 - 4 جمادي الثاني 1442 - 18 ژانويه 2021
صفحه اصلي/سازمان تبليغات

امور روحانيون مستقر و طرح هجرت

 اين اداره كل در حال حاضر داري   18  رو حاني مستقر و32  رو حاني طرح هجرت در شهرستانهاي زير ميباشد

شرح وظايف كارشناس امور روحانيون مستقر

1- تلاش جهت شناسايي روستاهاي داراي شرايط با هماهنگي مسووولين دفاتر تابعه و كانونهاي فرهنگي جهت استقرار روحاني مستقر

2- ارتباط مداوم با روحانيون مستقر و تلاش در حل مشكلات آنها .

3- نظارت و ارزيابي روحانيون مستقر از نظر موقعيت آنها در منطقه .

4- تهيه و ارسال گزارش عملكرد روحانيون مستقر به مقامات مافوق و مركز .

5- برنامه ريزي حهت برگزاري گردهماي هاي آموزشي روحانيون مستقر .

6- تنظيم و انعقاد قرارداد با روحانيون مستقر و ارسال به دفتر مركزي جهت تائيد .

7- برنامه ريزي جهت بالا بردن سطح آگاهيهاي علمي ،‌ديني،‌سيسي و فرهنگي روحانيون از طريق تهيه مجلات ،‌نوارها و فيلمهاي آموزشي و ...

8- ارائه پيشنهادات و راهكارهاي اجرايي در جهت بهبود فعاليت هاي تبليغي روحانيون مستقر .

9- تعامل و همكاري فكري و عملي با دبيرخانه ستاد طرح هجرت بلند مدت در استان خراسان .

10- تلاش جهت برنامه ريزي و اجراي مسابقات مختلف فرهنگي در مناسبتهاي سال بمنظور ارتقاي سطح علمي روحانيون مستقر .

11- انجام ساير امور ارجاعي به پست سازماني

 

چگونگي نظارت بر حسن انجام تبليغ

يکي از مهمترين دغدغه هاي اداره امور مبلغين ، مسئله تظارت و ارزشيابي از عملکرد مبلغين اعزامي است که به شيوه ذيل به عمل مي آيد :

1- تنظيم و ارسال فرم محرمانه ارزشيابي و ارسال آن به مراکز تبليغي سراسر کشور .

2- دريافت فرم هاي ارزشيابي و استخراج مندرجات آنها .

3- رتبه بندي کردن ميزان موفقيت مبلغين به عالي ،خوب، متوسط و ضعيف و برنامه ريزي جهت رفع نواقص موجود .

4- درج در پرونده نمودن فرمهاي ارزشيابي و ترتيب اثر دادن در اعزام هاي مراحل بعدي .

5- تشويق و تذکر مبلغين بر اساس نتايج حاصله از فرم هاي ارزشيابي .

6- ارزيابي مستقيم و حضوري مسئولين دفاتر تابعه شهرستان از عملکرد مبلغين .

7- دريافت گزارشات مردمي از طروق مختلف .

8- برنامه ريزي ارزيابي و سرکشي از عملکرد روحانيون مستقر و طرح هجرت بلند مدت در سطح استانهاي رضوي ، شمالي و جنوبي در هر سه ماه يکبار از سوي اداره امورمبلغين

تعداد بازديد:14763 آخرين تغييرات:84/12/12
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر