سه شنبه 13 خرداد 1399 - 10 شوال 1441 - 2 ژوئن 2020
صفحه اصلي/اخبار فناوري

1- آشنایی با صُوَرفلکی

1- آشنايي با صُوَرفلکي

رصد آسمان کار بسيار آساني است.

تصوير 1
رصد آسمان کار بسيار آساني است. همه ي آنچه شما نياز داريد يک جفت چشم و يک آسمان تاريک است. در شهرها، چراغهاي خيابان، آسمان را روشن مي کنند و نمي گذارند که ستارگان کم نور آسمان ديده شوند. ولي بيشتر ستارگان پرنور آسمان حتي در شهرها نيز قابل رؤيت هستند.
معمولاً سخت ترين کار، تشخيص يک ستاره يا صورت فلکي براي اولين بار است.
صور فلکي الگوهايي خيالي هستند که از کنار هم قرار گرفتن تعدادي از ستارگان در آسمان ساخته مي شوند. صور فلکي معمولاً به نام اشياء، حيوانات و موجودات افسانه اي خوانده مي شوند. بعضي صورفلکي شبيه آن نامي که برايشان گذاشته اند هستند، ولي بقيه ممکن است هيچ شباهتي به نام خود نداشته باشند. مثلا صورت فلکي اسد، واقعا شبيه يک شير است، ولي جَدي (=بُزماهي) شباهتي به اين حيوان افسانه اي ندارد: تصاوير 1و 2
صورت فلکي جَدي
تصوير 2
براي شروع آشنايي با صور فلکي بياييد با مشهورترين الگوي آسماني يعني دب اکبر آغاز کنيم. بسياري از ما شکل اين صورت فلکي را مي شناسيم. در واقع آن 7 ستاره ي پرنور دب اکبر، در آسمانِ تمامي نقاط ايران ديده مي شوند. در فصل پاييز البته در نقاط جنوبي ايران، اين صورت فلکي در زير افق شمالي مي رود و به سختي قابل رؤيت است. تصاوير 3 و 4 دو نما از اين صورت فلکي را نشان مي دهد.
دب اکبر
تصوير 3
دب اکبر
تصوير 4
صورت فلکي دب اصغر، از دب اکبر کم نورتر و کوچکتر است. ولي در شکل ظاهري شبيه دب اکبر است. در تصوير 5 موقعيت و شباهت اين دو صور فلکي ديده مي شود.
دب اکبر و اصغر
تصوير 5
براي اينکه ببينيد آيا مي توانيد دب اکبر را در آسمان بيابيد، به تصوير شماره 6 دقت کنيد، آيا مي توانيد دب اکبر را از ميان ستارگان تشخيص دهيد؟
دب اکبر
تصوير 6
تعداد زيادي صورت فلکي در آسمان وجود دارند، که همگي در تمدنها و روزگاران مختلفي از دوران باستان (سومر و بابل)ساخته شده اند. البته بعضي از اين صور فلکي مربوط به دوران متأخرتر مي شوند. مثلاً صورفلکي آسمان جنوبي مربوط به سفرهاي قرون اخير به سرزمينهاي نيمکره ي جنوبي زمين مي شود. در واقع بعضي از صورفلکي در آسمان نيمکره ي شمالي ديده نمي شود، و بايد از نيمکره ي جنوبي به آنها نگريست.
در ميان صورفلکي مختلف آسمان شب، تعدادي از آنها به عنوان بروج يا صورفلکي دايرة البروجي شناخته مي شوند. اين صورفلکي خاص در واقع مسير حرکت ظاهري خورشيد و ماه و سيارات را در ميان ستارگان نشان مي دهند. و همين باعث شهرت بيشتر اين صور فلکي شده است.
وقتي مي گوييم که خورشيد يا ماه در صورت فلکي خاصي قرار دارد به اين معني است که: ماه و خورشيد در مسير ديد اين صور فلکي قرار مي گيرند. فرض کنيد که شما در حال نگريستن به يک کوه بلند هستيد، و در همين هنگام يک مداد را در مسير ديد خود قرار مي دهيد. از نگاه شما به نظر مي رسد که اين مداد در مسير ديد آن کوه قرار گرفته است. سيارات و ماه و خورشيد نيز به همين شکل در مسير ديد صور فلکي دايره البروجي قرار مي گيرند. تصوير شماره 7
خورشيد در صورفلکي
تصوير 7 
تعداد بازديد:2576 آخرين تغييرات:89/11/20
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر