دوشنبه 30 مهر 1397 - 12 صفر 1440 - 22 اكتبر 2018
صفحه اصلي/سازمان تبليغات

ساير فعاليت‌هاي فرهنگي مربوط به امور ارتباطات و امور اجتماعی

 •  مسابقات و مراسم قرآني :
  • برگزاري مسابقات بين " جلسات قرآن کريم " (بصورت استاني )  
  • برگزاري مسابقه بين " نفرات برتر " سراسر استان .
  • مسابقه سنجش معلومات قرآني ( نورالمبين ) .
  • برگزاري " مراسم " و " محفل انس با قرآن " .
  • برگزاري " نمايشگاه تخصصي قرآن " استاني .
 •  حمايت و پشتيباني از فعاليتهاي قرآني .
  • حمايت و پشتيباني از " کانونهاي قرآن " سراسر استان .
  • حمايت و پشتيباني از " مراکز مردمي " قراني .
  • شناسايي ، معرفي و تشويق کانونها . مراکز نمونه و موفق .
  • حمايت از طرح هاي موفق شهرستانهاي استان .
تعداد بازديد:3212 آخرين تغييرات:84/12/12
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر