پنج شنبه 31 خرداد 1397 - 7 شوال 1439 - 21 ژوئن 2018
صفحه اصلي/كودك و نوجوان

عینک صورتی من

عينک صورتي من

آقاي دکتر از پشت ميزش بلند شد، آمد کنار يک برگه ي بزرگ سفيد پر علامت که به ديوار چسبانده بود.

عينک صورتي من

آقاي دکتر از پشت ميزش بلند شد، آمد کنار يک برگه ي بزرگ سفيد پر علامت که به ديوار چسبانده بود. بعد گفت: «دستت را بگذار روي چشمت و بگو اين کدام طرفي است!» من همين طور که روي صندلي کنار مامان نشسته بودم، با دستم نشان مي دادم که علامت کدام طرف است. علامت ها که تمام شد، آقاي دکتر گفت: «به به! حالا يک عينک خوب بهت جايزه مي دهم!» من خوشحال شدم و لبخند زدم. بعد به مامان چيزهايي گفت که من متوجه نشدم.
مامان دستم را گرفت و برد مغازه ي عينک فروشي و هي عينک گذاشت روي صورتم که ببيند کدام قشنگ تر است. مامان برايم يک عينک گرفت؛ يک عينک صورتي که وقتي به چشم هايم مي زنم خوشگل تر مي شوم و بهتر مي بينم. آقاي عينک فروش گفت: «مراقب عينکت باشي ها!» و من عينکم را زدم به چشم هايم و با دقت به چيزهاي اطرافم نگاه کردم. مامان به من لبخند زد و گفت: «عينکت مبارک باشد! از اين به بعد بايد بيشتر مراقب چشم هايت باشي!» و من به مامان قول دادم بيشتر مراقب خودم و چشم هايم باشم.
من عينکم را دوست دارم؛ عينک صورتي ام که چيزها را بهتر نشانم مي دهد. وقتي عينکم را مي زنم به چشم هايم، مي توانم تخته ي کلاس را بهتر ببينم و مشق هايم را با دقت بيشتري بنويسم. من مي توانم چيزهاي خيلي کوچک را هم با عينک صورتي ام ببينم.
بهناز عينک ندارد. اول ها مسخره ام مي کرد؛ اما وقتي فهميد که چه قدر عينکم را دوست دارم، ديگر مسخره ام نکرد. آن وقت هي آرزو کرد که کاش او  هم مثل من يک عينک صورتي داشت که هميشه به چشم هايش مي زد!
عينک صورتي من
بابا هم عينک دارد. از خيلي وقت پيش عينک مي زد. وقتي تلويزيون تماشا مي کند عينک دارد، وقتي غذا مي خورد عينک دارد، وقتي مهماني مي رود عينک دارد. بابا هم مثل من عينکش را دوست دارد. مادربزرگ هم عينک دارد. وقتي ميل هاي بافتني اش را دستش مي گيرد، عينکش را مي زند به چشم هايش و تند تند مي بافد. مامان عينک ندارد. مامان شيشه ي عينکم را که پاک مي کند، مي گويد: « چه عينک خوشگلي!» من فکر مي کنم مامان هم دلش مي خواهد عينک داشته باشد.
من عينک صورتي ام را دوست دارم. بابا و مادربزرگ هم عينک هايشان را دوست دارند؛ حتي مادر هم که عينک ندارد.
فريبا ديندار_پوپک
تنظيم:نعيمه درويشي_تصوير:مهديه زمردکار
مطالب مرتبط 
تعداد بازديد:1366 آخرين تغييرات:89/12/04
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر