جمعه 27 فروردين 1400 - 4 رمضان 1442 - 16 آپريل 2021
صفحه اصلي/صفحات معمولي

بانك صوتي تلاوت قرآن كريم

 
1  سيد متولى سوره مباركه مريم
2  غلوش سوره مباركه اعراف
3  غلوش سوره مباركه صافات
4  غلوش سوره مباركه يس
5  شعيشع سوره مباركه قصص
6  شعيشع سوره مباركه مائده
7  محمد رفعت سوره مباركه انسان
8  محمد رفعت سوره مباركه فتح (آيات 1 الى 11)
9  محمد رفعت سوره مباركه فتح (آيات 17 الى 20)
10  محمد رفعت سوره مباركه قيامه
11  محمد رفعت سوره مباركه جن
12  محمد رفعت سوره مباركه مزمل
13  محمد رفعت سوره مباركه نمل (آيات 33 الى 39 )
14  محمد رفعت سوره مباركه نور (آيات 35 الى 39)
15  محمد رفعت سوره مباركه طه (آيات 44 الى 52)
16  محمد رفعت سوره مباركه طور
17  مصطفى اسماعيل سوره مباركه بلد
18  مصطفى اسماعيل سوره مباركه شمس 
19  مصطفى اسماعيل سوره مباركه ليل 
20  مصطفى اسماعيل سوره مباركه ضحى 
21  مصطفى اسماعيل سوره مباركه شرح
22  مصطفى اسماعيل سوره مباركه تين
23  مصطفى اسماعيل سوره مباركه علق
24  مصطفى اسماعيل سوره مباركه قدر
25  مصطفى اسماعيل سوره مباركه بينة 
26  مصطفى اسماعيل سوره مباركه زلزلة
27  مصطفى اسماعيل سوره مباركه عاديات 
28  مصطفى اسماعيل سوره مباركه قارعة 
29  مصطفى اسماعيل سوره مباركه تكاثر 
30  مصطفى اسماعيل سوره مباركه عصر 
31  مصطفى اسماعيل سوره مباركه همزة 
32  مصطفى اسماعيل سوره مباركه فيل 
33  مصطفى اسماعيل سوره مباركه قريش
34  مصطفى اسماعيل سوره مباركه ماعون 
35  مصطفى اسماعيل سوره مباركه كوثر 
36  مصطفى اسماعيل سوره مباركه كافرون
37  مصطفى اسماعيل سوره مباركه نصر 
38  مصطفى اسماعيل سوره مباركه مسد 
39  مصطفى اسماعيل سوره مباركه إخلاص
40  مصطفى اسماعيل سوره مباركه فلق
31  مصطفى اسماعيل سوره مباركه همزة 
32  مصطفى اسماعيل سوره مباركه فيل 
33  مصطفى اسماعيل سوره مباركه قريش
34  مصطفى اسماعيل سوره مباركه ماعون 
35  مصطفى اسماعيل سوره مباركه كوثر 
36  مصطفى اسماعيل سوره مباركه كافرون
37  مصطفى اسماعيل سوره مباركه نصر 
38  مصطفى اسماعيل سوره مباركه مسد 
39  مصطفى اسماعيل سوره مباركه إخلاص
40  مصطفى اسماعيل سوره مباركه فلق
تعداد بازديد:7266 آخرين تغييرات:84/07/19
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر