شنبه 16 فروردين 1399 - 10 شعبان 1441 - 4 آپريل 2020
صفحه اصلي/خانواده

تربیت جنس لطیف!؟

تربيت جنس لطيف!؟

امروزه بيش از هر زمان ديگر بايد به تربيت دختران همت گماشت؛ زيرا از يک سو نزديک به نيمى از نيروهاى فعال و کارآمد جامعه را قشر زنان و دختران تشکيل مى دهند و از سوى ديگر، گستره فعاليت آنان، همه امور فردى و اجتماعى را در برمى گيرد.
امروزه بيش از هر زمان ديگر بايد به تربيت دختران همت گماشت؛ زيرا از يک سو نزديک به نيمى از نيروهاى فعال و کارآمد جامعه را قشر زنان و دختران تشکيل مى دهند و از سوى ديگر، گستره فعاليت آنان، همه امور فردى و اجتماعى را در برمى گيرد. ضمن آنکه پرهيز از اختلاط زن و مرد در بيشتر مراکز و اداره هاى خصوصى و دولتى، امرى سخت شده است، در چنين شرايطى بايد دانست که تنها در صورت تربيت درست و اسلامى دختران است که جامعه در امنيت به سر مى برد و نابهنجارى هاى اخلاقى و اجتماعى کاهش مى يابد.
اگر جامعه زنان و دختران در رفتار و داد و ستد و رفت و آمدهايشان، دستورهاى شرعى را رعايت کنند و با حفظ حجاب و پوشش اسلامى در اجتماع حضور يابند، انحراف هاى اخلاقى به ميزان قابل توجهى کاهش مى يابد؛ زيرا بيشتر نابسامانى هاى فرهنگى و اجتماعى بر اثر اختلاط زن و مرد و جوانان دختر و پسر و در پى رعايت نکردن حدود اسلامى پديد مى آيد که با تربيت دينى نسل جوان به ويژه دختران مى توان از اين مسئله پيش گيرى کرد.
حضور چشم گير دختران و زنان در جامعه و گسترده بودن فعاليت آنها، به فرهنگ سازى درست اين گونه ارتباط ها نيازمند است که با پرورش درست به دست مى آيد.
تربيت دختران در محيط خانواده
مهم ترين هدف از تربيت دختران افزون بر خودسازى و پرورش باورهاى دينى، آشنا کردن آنان با فنون و شيوه هاى زندگى مانند شيوه شوهردارى، فرزندپرورى، همسايه دارى و معاشرت با مردم است. بدين معنا که دختران در کنار فراگيرى انديشه هاى دينى و آموختن رفتارهاى اسلامى، نقش آفرينى در عرصه هاى گوناگون زندگى را نيز بياموزند. وظيفه مادر است که از کوچکى به آموختن نقش ها به فرزندان و دختران شان بپردازد؛ زيرا محيط خانه مناسب ترين فضا براى نقش آموزى دختران است و مادر، شايسته ترين معلم و راهنما براى دختر به شمار مى رود.
 
ارتباط عميق مادر و فرزند و اعتماد همه جانبه دختر به مادر، مهم ترين عامل در اجراى فرآيند تربيت و اثرگذارى آن است. دختر با ديده اطمينان و اعتماد به مادر مى نگرد، به گفته او گوش مى دهد و هر چه بخواهد بدان عمل مى کند. بدين سان مادر، تنها کسى است که از نزديک با دخترش ارتباط دارد و از نيازهاى مادى و معنوى او آگاه است. او بيش ترين زمان را در کنار دختر سپرى مى کند و از خواسته هاى قلبى وى آگاهى کامل دارد. از اين رو، قادر است مسائل مهم و ضرورى را روشن و آشکارا با دخترش در ميان بگذارد و انجام دادن آن را از وى بخواهد. البته مادر در صورتى مى تواند به نقش آفرينى دختر کمک کند که خود، با نقش هاى موردنظر آشنايى کامل داشته باشد.
هدف از تربيت دختران، افزون بر بيمه کردن آنان در برابر انحراف هاى دينى و اخلاقى، آموزش نقش هاى مورد نياز وى در زندگى خانوادگى و اجتماعى است، که مناسب ترين معلم در اين زمينه، مادر و بهترين مدرسه براى انجام اين کار، محيط خانه است.
زن و انجام وظيفه هم سو با ويژگى هاى جسمانى
هر چند زن و مرد در اصل آفرينش، دو گوهر از يک وجودند و مراحل تکوين و رشد جسمى را به صورت يکسان مى گذرانند، تفاوت هايى نيز با هم دارند که در خور دقت و توجه است. از نظر جسمى و بدنى، تفاوت هاى چشم گيرى ميان زن و مرد هست که از اين نظر، هر گروه ويژگى هاى مربوط به خود را دارد. زن بر اثر ظرافت و آسيب پذير بودن جسمى، تحمل کارهاى پرانرژى و طاقت فرسا را ندارد. از اين رو، استقامت و پايدارى زن در انجام دادن امور مربوط به نقل و انتقال اشياى سنگين و فعاليت هاى فيزيکى، بسيار کمتر از مرد است.
زن
ويژگى هاى جسمى و روحى زن و مرد، منشأ بسيارى از تفاوت ها در نقش هاى اجرايى و اجتماعى آن دو در مقام عمل شده است که آثار خود را در سطح جامعه نشان مى دهند. زنان بر اساس زمينه ها و شرايط وجودى خود، قادر به انجام دادن برخى از وظايف اجتماعى که مردان توان آن را دارند، نخواهند بود.
پيامبر اکرم صلى الله عليه و آله نيز با توجه به اين امر، پس از ازدواج حضرت على عليه السلام و فاطمه عليهاالسلام نوعى تقسيم کارى ميان آنها به وجود آورد که هماهنگ با وضع جسمى آن دو باشد و هر کدام از آنها به وظايف خاص خود عمل کنند. در حديثى آمده است که پس از ورود فاطمه عليهاالسلام به خانه على عليه السلام ، پيامبر صبحگاهان به خانه على عليه السلام آمد، على و فاطمه عليهاالسلام را در کنار خود نشاند و فرمود: کارهاى داخل خانه همچون غذا پختن، جارو زدن، اداره فرزندان و مانند آن به عهده فاطمه عليهاالسلام و کارهاى بيرون خانه مانند تهيه مواد خوراکى و فراهم ساختن هيزم وظيفه على عليه السلام باشد.
در حقيقت، اين جداسازى وظايف بر اساس استعداد و توانايى هاى ذاتى زن و مرد صورت گرفت و با شرايط فيزيکى و روانى آن دو هماهنگ بود. به علاوه، زن و مرد با پذيرفتن مسئوليت هاى ويژه خود، نوعى صفا و صميميت را در فضاى خانه حاکم مى کنند.
هر کدام از زن و مرد بايد وظايف خود را انجام دهند و کارهاى داخل خانه بيشتر وظيفه زن و امور بيرون خانه وظيفه مرد است. به تعبير مولوى: هر کسى را بهر کارى ساختند.
تربيت اقتصادى دختران
يکى از جنبه هاى تربيت زنان و دختران، تربيت اقتصادى آنان است. اگر زنان و دختران از دانش اقتصاد خانواده بهره مند باشند، بهتر مى توانند به ايفاى نقش خانه دارى بپردازند. تربيت اقتصادى به معناى کارآموزى فنون خانه دارى و فراگيرى شيوه هاى درست مصرف مالى است. آشنا ساختن دختران با آشپزى و تهيه غذاى مناسب بدون اسراف و تباه کردن مواد اوليه، از وظايف مادران است.
قرآن کريم دستورهاى متعددى در زمينه اقتصاد و امور معيشتى مردم دارد و همه آنها را به رعايت ميانه روى در دخل و خرج سفارش مى کند. مسرفين و کسانى که در استفاده از منابع و امکانات مادى زياده روى مى کنند، در قرآن از اهل دوزخ شمرده شده اند، آنجا که خداوند مى فرمايد: «وَ أنَّ الْمُسْرِفينَ هُمْ أصْحابُ النّارِ؛ و مسرفان اهل آتشند.» (غافر: 43)
ايجاد روحيه ميانه روى در دختران، از عوامل مهم در اداره اقتصاد خانواده است، به گونه اى که اين ويژگى در موفقيت و پيدايش رضايت اعضاى خانواده و سازگارى با آنان، به ويژه تأمين رضايت شوهر نقش حياتى دارد. اگر دختر در خانه پدر با روحيه ميانه روى و آينده نگرى بزرگ شود، مى تواند آن روش را در خانه شوهر نيز ادامه دهد و زندگى آبرومندى را براى خود و اعضاى خانواده اش فراهم کند. در مقابل، اگر پدر و مادر به تربيت دختر توجه نکنند و او تجمل گرا و خودسر بار آيد، چنين دخترى در اداره امور خانه موفق نخواهد بود، چنان که دختران خانواده هاى سرمايه دار که بيشتر در ناز و نعمت بزرگ مى شوند، توانايى چندانى در اداره خانه ندارند. در واقع، بسيارى از آنها با توجه به نوع زندگى در خانه پدر، توقع زياد و خواسته هاى نامعقول دارند که شوهران سطح متوسط جامعه، از پاسخ گويى به انتظارها و خواسته هاى آنان ناتوانند و بدين جهت، نظام خانواده به تدريج، بر اثر ناسازگارى دچار سستى و فروپاشى مى شود.
گل ياس- حضرت زهرا
سيره فاطمه زهرا عليهاالسلام ، الگوى مناسب ميانه روى و قناعت و بى نيازى از مردم است که زنان مسلمان بايد از آن پيروى کنند. جريان انفاق لباس عروسى و بسنده کردن به پيراهن کهنه، از رويدادهاى بسيار زيبا و جالبى است که تنها در شب عروسى دخت پيامبر اکرم صلى الله عليه و آله فاطمه زهرا عليهاالسلام واقع شده و در طول تاريخ نظير آن مشاهده نشده است. يکى از آرزوهاى معمول جوانان اين است که مراسم ازدواجشان به عنوان مراسمى که يک بار در زندگى شان اتفاق مى افتد، بايد هر چه باشکوه برگزار شود. اين مسئله، طبيعى است و هر جوانى خواهان آن است، ولى حضرت زهرا عليهاالسلام که تربيت يافته مکتب وحى بود، فراتر از خواسته ها و گرايش هاى انسانى مى انديشيد و با عمل به سيره رسول خدا صلى الله عليه و آله در قناعت ورزى، در همان شب به ياد ماندنى زيباترين لباسش را به سائل داد و رضاى خدا و پيامبرش را برخواسته هاى طبيعى خود مقدم داشت.
تربيت اقتصادى، در اداره زندگى نقش اساسى دارد و در ايفاى نقش خانه دارى و امور معيشتى اثرگذار است. از اين رو، لازم است از دوره کودکى به تربيت اقتصادى دختران اهتمام ورزيد و آنها را با روحيه قناعت و صرفه جويى پرورش داد. زندگى باعزت و شرافت فاطمه زهرا عليهاالسلام که با ايثار و از خودگذشتگى عجين بود، برترين راهنماى زنان و دختران مسلمان است.
بهره بردارى درست زن از ويژگى هاى عاطفى و روانى خود
زن از نظر روانى و عاطفى سرشار از مهر و محبت و صفا و صميميت است. ساختار وجودى زن به گونه اى است که در مقايسه با مرد قدرت جذب بيشترى دارد و در ابراز احساس ها و عواطف نيز توان بالايى دارد و اين ويژگى عاطفى و روانى زن، فرصتى است براى او تا در اداره امور خانواده و تربيت نسل فرزند نقش مهمى را به خوبى و شايستگى ايفا کنند. بر اين اساس، مهم ترين نقشى که از وى انتظار مى رود، جز نقش تربيتى نيست.زنان به دليل بهره مندى از عاطفه اى سرشار و روانى لطيف، در امر تربيت فرزندان، از مردان موفق ترند.
 
سايت حوزه -پديدآورنده: محمد احسانى
گروه خانواده و زندگي تبيان - تنظيم :ندا داودي 
تعداد بازديد:1074 آخرين تغييرات:90/01/29
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر