چهارشنبه 7 خرداد 1399 - 4 شوال 1441 - 27 مي 2020
صفحه اصلي/سياسي و اقتصادي


 
 


 


 


 
 
خروجي RSS

حذف صفرها تاثیری بر نرخ ارز ندارد

حذف صفرها تاثيري بر نرخ ارز ندارد

بانک مرکزي ضمن پاسخگويي به پنج پرسش درباره اصلاح پول ملي، اعلام کرد: حذف صفرها از پول ملي تاثيري بر نرخهاي برابري پول ملي با ساير ارزها ندارد و فقط موجب کوچ شدن مقياس اندازه گيري پول ملي با پول ساير کشورها مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به پنج پرسش درباره اصلاح پول ملي به شرح ذيل پاسخ داده است:
۱- مفهوم اصلاح پولي چيست؟

پاسخ:
اصلاح پولي سياستگذاري و برنامه ريزي با هدف بهبود شرايط پول ملي يک کشوراست. يک دسته از اصلاحات پولي ساختاري و بنيادي است که از طريق اتخاذ سياست هاي پولي با پشتيباني سياست هاي ارزي و مالي مکمل جهت حفظ ارزش پول ملي کشور درحوزه داخلي (ثبات سطح عمومي قيمت ها يا همان نرخ تورم )و خارجي( حفظ ارزش برابري با ساير اسعار)نمود مي يابد.
دسته ديگر اصلاحات پولي تنها به تغييرات سطحي و روبنايي توجه دارد که معمولا به مفهوم تغيير قطع‌هاي اسکناس و مسکوک است. و مي توان آن را به سه دسته کلي طبقه بندي کرد.

۱- تغيير نام واحد پول يک کشور
۲- حذف چند صفر از واحد پول
۳- ترکيبي از هردو روش گفته شده

در برخي موارد ديده شده که کشورها همراه با اصلاح قطع هاي اسکناس و مسکوک مبادرت به تغيير دستوري نرخ برابري پول ملي با اسعار جهانروا مي کنند. علاوه بر آن، تشکيل اتحاديه هاي پولي نظير منطقه پولي يورو نيز در زمره اصلاحات پولي ارزيابي مي گردد.

۲- چرا کشورها اقدام به اصلاح قطع هاي اسکناس و سکه مي کنند؟

پاسخ:
مجموعه اي از دلايل اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي موجب مي شود دولت ها اقدام به اصلاح قطع‌هاي اسکناس و مسکوک با حذف صفر از واحد پول ملي خود کنند. مهمترين اين دلايل تاثير تورم مزمن دريک دوره زماني بلند مدت و يا تورم شتابان است، زيرا دراثر تورم قدرت خريد هر واحد پول کاهش مي يابد که منجر به اجبار در افزايش حجم پول درگردش مي گردد و اين امر مسايل زير را به دنبال خواهد داشت:

الف – استفاده از ارقام ‌ميليون ، ‌تريليون و يا مانند ترکيه هزار تريليون در مبادلات ساده روزمره
ب- مشکلات مترتب در زمينه ‌هاي محاسباتي وحسابداري دفاتر
ج- نا امني در حمل مقادير زياد پول حتي براي مبادلات روزمره
د-معطل شدن درصف بانک ها و معضلات شمارش حجم بالاي اسکناس وسکه
هــ ايجاد توهم پولي، بدين ترتيب که وقتي پول کشور داراي تعداد زياد صفر باشد به طور معمول توهم پولي در آن جامعه بيشتر است. اين امر انتظارات تورمي را افزايش مي دهد که بر روند افزايش قيمت ها موثر مي باشد.
وـ کاهش اعتماد عمومي نسبت به پول ملي که مي تواند موجب جايگزيني پول پرقدرت تر شده وبه دلاريزه شدن اقتصاد ختم گردد.

۳- آيا اجراي برنامه حذف صفر شامل منافعي مي باشد؟

پاسخ:
حذف صفر هاي اضافي از پول ملي مزيت هايي در پي دارد که از جمله آن ها مي توان به موارد زير اشاره کرد :
۱- کاهش حجم اسکناس يکي از دلايل اصلي اجراي برنامه حذف صفر است . بديهي است با حذف صفر از پول هرکشور، از حجم اسکناس در گردش کاسته مي‌شود. بدين ترتيب از يک سو ،‌هزينه چاپ و توزيع اسکناس کاهش مي يابد و از سوي ديگر هزينه امحاي اسکناس کمتر خواهد شد. براي مثال ،‌درايران درحال حاضر حدود ۷،۴ ميليارد برگ اسکناس درجريان است و هر سال بخشي از آن مستهلک مي شود. با فرض اين که سالانه ۱۰ درصد اسکناس از رده خارج شود، هزينه جمع آوري ، امحا و جايگزيني سالانه حدود ۷۰۰ميليون برگ اسکناس هم اکنون محقق است. يکي از اهداف برنامه حذف صفر ، کاهش حجم اسکناس به حدود يک ميلياردبرگ است که بدين ترتيب درهزينه‌هاي مذکور به ميزان قابل توجهي صرفه جويي مي‌شود.

۲- ساده تر شدن مبادلات مالي از ديگر دلايل اجراي برنامه اصلاح واحد پول درکشورها مي باشد.زيرا افراد براي انجام معاملات خود ديگر نياز ندارند که مقادير حجيم اسکناس با خود حمل کنند.

۳- فائق آمدن بر مشکلات فني و عملياتي که در اثر بزرگ بودن ارزش هاي پولي به وجود مي آيد، نگهداري ساده تر حساب ها و ارقام و ترازنامه ها ، اشغال فضاي کمتر آمار و اطلاعات مالي در حافظه يارانه ها از ديگر جنبه هاي مثبت کاهش صفر از پول ملي است.

۴- با حذف صفر از پول ملي ، نرخ هاي برابري با اسعار خارجي مقادير منطقي تر پيداخواهد کرد که از اين بابت به تقويت اعتماد عمومي به پول ملي کمک مي رساند.

۵- نقل و انتقال پول نقد آسان تر و ايمن تر مي گردد.

۶- آثار رواني تورم در اثر کاهش حجم اسکناس درجريان ، تخفيف مي يابد.

۷- صرفه جويي در وقت براي شمارش اسکناس به ويژه در شعب بانک ها حاصل مي گردد.

مضافا اينکه هر برنامه اقتصادي هزينه و فايده خاص خود رادارد و همه کشورهايي که اصلاح پولي داشته اند با علم به اين قضيه دست به حذف صفر از پول ملي زده اند. زيرا همانگونه که توضيح داده شد ، منافعي از بابت تسهيل مبادلات مالي ، کاهش هزينه نگهداري پول ، بهبود شيوه هاي ثبت حسابداري و رايانه اي ،کاهش جرايم ناشي از حمل مقادير متنابه پول توسط افراد و غيره نيز حاصل مي شود که خالص فايده اجراي طرح را افزايش مي دهد.

۴- آيا کشورها با حذف صفر از پول متحمل هزينه مي شوند؟

پاسخ:
اجراي برنامه تغيير واحد پول مستلزم تحمل هزينه هاي گوناگون درزمينه هاي اجرايي و اجتماعي است که مهمترين مخاطرات وهزينه هايي که دراين زمينه متصور است به شرح زير مي باشد.

۱ ـ هزينه چاپ اسکناس وضرب سکه هاي جديد که فقط يک بار درزمان اجراي برنامه وهنگامي که دو نوع پول به موازات هم درجريان است افزايش دارد. با توجه به اينکه با حذف صفر قطع اسکناس درشت وبه تبع آن تعداد اسکناس درجريان کاهش مي يابد، هزينه چاپ دربلند مدت تنزل خواهد داشت.

۲ ـ هزينه امحاي اسکناس وسکه قديمي که ميزان آن بستگي به حجم پول قديمي درجريان وامکانات جمع آوري وامحاي اسکناس وسکه قديمي دارد.

۳-دربرخي از کشورهاي گزارش شده پول هاي قديمي جمع آوري شده مجددا به صورت قاچاق به جريان انداخته شده تا يک بارديگر با پول جديد معاوضه شود و از اين محل کسب درآمد وسود شود. با توجه به اينکه اين عمل موجب افزايش نقدينگي وتورم مي شود مقامات بايد قبل از اجراي برنامه مطمئن شوند امکان بازگشت پول جمع آوري شده به جريان نقدينگي وجود ندارد.بنابراين نياز به اقدامات امنيتي شديد دارد که متضمن هزينه هاي اجرايي غير مستقيم است که از اين ناحيه نيز هزينه هاي کل اجراي طرح را افزايش مي دهد.

۴- هزينه آموزش وتبليغات :درهرکشور تمامي آحاد جامعه از يک سطح آگاهي وسواد برخوردار نيستند ليکن همه آنان دريک زمان در فرآيند تغيير واحد پول قرار مي گيرند . لذا لازم است از مدت ها قبل از اجراي برنامه اصلاح ، آموزش‌هاي لازم متناسب با سطح درک لايه هاي مختلف اجتماع به آنان داده شود.

۵- هزينه هاي تعويض پول قديمي برحسب مراکزي که عمل تعويض اسکناس وسکه هاي قديمي درآنجا انجام مي شودمشتمل بر هزينه زمان، نيروي انساني و محل هاي تعويض مي‌باشد.

۶- هزينه هاي زمينه سازي برنامه تغيير واحد پول که به اختصار عبارت است از:
تغيير قوانين مرتبط ، هماهنگ سازي سيستم هاي رايانه اي بانک ها ،‌موسسات مالي و بنگاه ها، تغيير روش هاي حسابداري و تعيين تکليف ارقام خرد.

۵ - حذف صفر از پول ملي چه تاثيري بر نرخ ارز دارد؟


پاسخ:
حذف صفراز پول ملي هيچ تاثيري بر نرخهاي برابري پول ملي با ساير ارزها ندارد فقط موجب کوچ شدن مقياس اندازه گيري پول ملي با پول ساير کشورها مي گردد. براي مثال ، اگر درحال حاضر يک دلار برابر ۱۰۰۰۰واحد پول رايج مي باشد ، پس از حذف ، بر فرض ۴ صفر، از پول ملي ، نرخ برابري هر دلار معادل يک واحد پول جديد خواهد شد. چنانچه مشاهده مي شود در اين عمل فقط مقياس اندازه گيري کوچک مي شود و تاثيري بر ارزش واقعي اسعاربه پول ملي ندارد.

به طور کلي ، نرخ ارز در کوتاه مدت تحت تاثير تفاوت نرخ بهره داخل و خارج از کشور و تحولات انتظاري نرخ ارز شکل مي گيرد . در بلند مدت نيز تحت تاثير نوسانات قيمت دارايي هاي داخل کشور د رمقايسه با دارايي هاي خارج از کشور (نظريه برابري قدرت خريد) تعيين مي شود.

به عبارت ديگر ، ميزان صادرات و واردات و ورود و خروج سرمايه از کشور تعيين کننده نرخ ارز است . در پرتو حذف صفر ، حجم نقدينگي (اسکناس و مسکوک و سپرده هاي ديداري بانک ها ) تاثير نمي پذيرد . لذا از اين بابت تاثيري بر نرخ ارز نخواهدداشت.

منبع : جهان نيوز
تعداد بازديد:1164 آخرين تغييرات:90/05/12
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر