دوشنبه 29 مهر 1398 - 22 صفر 1441 - 21 اكتبر 2019
صفحه اصلي/سياسي و اقتصادي


 
 


 


 


 
خروجي RSS

استقبال کرمانشاهی‌ها ازرهبری

استقبال کرمانشاهي‌ها ازرهبري

 

امروز و به هنگام حضور رهبري در کرمانشاه مردمي که ديدن آفتاب روي رهبر را به خواب شيرين صبحگاهي ترجيح داده بودند، دست به دست، تصاوير رنگي و زيباي رهبر را مي گرداندند و در هر گوشه فرياد و زمزمه "رهبرم به شهرمان خوش آمدي" گوش را نوازش مي داد.

مردم خوب کرمانشاه، پير و جوان از نخستين ساعات بامداد امروز صبح در مسير استقبال از رهبر خود پياده و با عشق و شور و شوق فراوان به سمت استاديوم آزادي در حال حرکت بودند.

دوچرخه سواري در حاليکه دوچرخه اش را سراسر پرچم زده بود با پارچه اي آبي رنگ که بر دوچرخه اش کشيده بود انگار فرياد مي زد: اي آبي آرامش به شهر من خوش آمدي، با وجود تو قلبمان آرام و پراز شادي است.
 
کودکان سربندهاي سبز و سرخ بر سرو دست بسته و با نگاه هاي پرمهرشان سراسر مسير را جستجو مي کردند تا آن مرد مهربان دوست داشتني را که هميشه وصفش را شنيده بودند، ببينند.
 
آنان ديدن آفتاب روي رهبرشان را به خواب شيرين صبحگاهي ترجيح داده بودند. آري اين است شوق انتظار. درهرجا شيريني و شکلات و شربت بود که شور و شيريني به کام مردم مي ريخت.
 
مردم دست به دست تصاوير رنگي و زيباي رهبرشان را مي گرداندند و بوسه مي زدند و در هر گوشه فرياد و زمزمه رهبرم به شهرمان خوش آمدي گوش ها را نوازش مي داد.
مردي پير در حاليکه ويلچر پسرش را هل مي داد، نگاهش به روبرو بود. جايي که قرار بود مرادش از راه برسد و او با اميد، نگاه مهربان رهبرش را تمنا مي کرد.
جوانان شهر شاد و سرزنده مي خنديدند و همراه و همدل در کنار مسير ايستاده بودند.
"او مي آيد" اين جمله اي بود که امروز برلب هرکس جاري بود. امامم، رهبرم خوش آمدي، به قلبم به شهرم و به سرزمين زخمي ام خوش آمدي که دست و نگاه مهربان تو مرهم تمام دردهاي ماست. 
تعداد بازديد:1212 آخرين تغييرات:90/07/20
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر