جمعه 17 مرداد 1399 - 17 ذي الحجه 1441 - 7 آگوست 2020
صفحه اصلي/معرفي استان


 
 


 


 


 
 
خروجي RSS

معرفي شهرستان زابل

موقعيت جغرافيايي ( اقليم و سرزمين )

الف : تقسيمات کشوري

شهرستان زابل با مساحت 15197کيلومتر مربع در شمال شرقي استان سيستان و بلوچستان قرار گرفته و فاصله مرکز شهرستان تا مرکز استان 213 کيلومتر است . اين شهرستان داراي تعداد 6 مرکز شهري و 5 بخش – 17 دهستان و 885 آبادي داراي سکنه است .

عنوان

  شهرستان

  استان

نسبت شهرستان به استان (درصد)

مساحت (کيلومتر مربع )

  15197 

  187502 

  10/8

تعداد شهر

  6

  31

  35/19

تعدا بخش

  5

  36

  89/13

تعداد دهستان

  17

  98

  35/17

ب- عوارض طبيعي

( ارتفاعات ، رودخانه ها ، قنات ، چاه و چشمه ها(اعم از فصلي و غير فصلي ) سرچشمه رودخانه و منتهي به ارتفاعات اين شهرستان کوه خواجه وقله رستم است که در غرب زابل قرار دارد . و رودخانه  هيرمند و شيله از رودخانه هاي اين شهرستان مي باشد.

ج: منابع تامين آب و حوزه آبريز و شبکه رودخانه ها

آب اين شهرستان ازطريق ---  حلقه چاه --- رشته قنات ---رشته چشمه با ميزان آبدهي -----ميليون متر مکعب ورودخانه هاي هيرمند و--باميزان آبدهي متوسط سالانه3هزارميليون مترمکعب تامين مي شود.

د- اقليم

شهرستان زابل داراي اقليم بياباني گرم و خشک مي باشد . ميانگين بارش سالانه در اين شهرستان 6/59 ميلي متر و متوسط دماي آن در سال 82 از 49 الي 5/9- درجه سانتي گراد در تغيير است .

هـ: پيشينه تاريخي و گردشگري

( تاريخچه و وجه تسميه نامگذاري ،اماکن و آثار تاريخي ،آداب و رسوم ،مشاهير و شخصيت هاي تاريخي )شهرستان زابل در قديم سيستان و نيمروز خوانده مي شد. محلي که امروززابل ناميده مي شود بيش ازآن زمينهايي باتپه هايي ازماسه هاي روان ورسوبات دريايي بود که قسمتي ازآن درمسيررودخانه قرارداشت باکم شدن آب رودخانه بروسعت خشکي هاي  اطراف آن افزوده شد وبااتصال اين منطقه به روستاي حسين آباد، آبادي بزرگي تشکيل گرديد .بعدهاتاسيس پادگان نظامي براهميت آن افزود. در سال 1314شمسي بر طبق تصويب نامه هيات وزيران ، آن آبادي را زابل ناميدندودر سال 1316 شمسي به مرکزسيستان تبديل شد.ازارتفاعات مهم اين شهرستان کوه خواجه وقلعه رستم است که درغرب زابل قراردارد.دربراراين کوه تصويري ازرستم پهلوان که گرزي دوسردردست دارد،نقش بسته است .دردامنه هاي جنوبي آن نيزويرانه هاي بناهاي منسوب به دوره اشکانيان بر جا مانده که در زمان خود بسيار با شکوه بوده است . زابل امروزي شهري نسبتاتوسه يافته و مجهز به انواع خدمات مورد نياز جامعه شهري است .از ميراث فرهنگي اين شهرستان مي توان به آثارزيراشاره کرد: شهرسوخته – قلعه رستم –قلعه رمرود-کوه خواجه –دهانه غلامان –قلعه سام – آتشکده کرکوک –قلعه خان ملک –تپه کنيز- تخت شاه – بي بي دوست –آتشکده کهک –ميل قاسم آباد- ميل نادر-زاهدان کهنه –برج افغان –چاه نيمه –سدزهک –سدکهک –سد سيستان –تالاب هامون –آسيابهاي بادي- قلعه کندر.

زبان و مذهب

مردم شهرستان زابل به لهجه محلي تکلم مي کنند و لهجه هاي زابل و بلوچي و... نيز رايج است . در اين شهرستان 89/99 درصد جمعيت آن را مسلمانان شيعه /سني/تشکيل مي دهند.

  دين 

  شهرستان

  استان

  ساکن

  غير ساکن

  نقاط شهري

  نقاط روستائي

جمع

 00/100 

  00/100 

  00/100 

  00/100 

  00/100 

مسلمان

  89/99

  84/99

  94/99

  87/99

  00/100 

زرتشتي

  02/0 

  03/0

  01/0

  02/0

  ------

کليمي

  ----

  ------

  ----

  ----

  -----

مسيحي

  ----

  01/0

  ----

  ----

  -----

ساير

  08/0

  12/0

  05/0

  10/0

  ------

جمعيت نيروي انساني

الف : جمعيت

جمعيت شهرستان زابل در سال 1375 حدود 334561 نفر بوده اين رقم در سال 1382 به 375071نفر رسيده است .تغييرات جمعيت در سال 1382 نسبت به سال 1375 ،برابر 64/1 درصد بوده است .

  شرح

 کل جمعيت

جمعيت روستائي

جمعيت شهري

ميزان شهرنشيني (درصد)

شهرستان

375071

237097

137974

8/36

استان

2150009

1084974

1065035

5/49

ب- نيروي انساني

بر اساس برآورد انجام شده در سال 1382جمعيت فعال اين شهرستان *(استان)241923نفر، جمعيت شاغل 225353 نفر به ترتيب روستايي و شهري 1084974و 1065034بوده و ترکيب اشتغال به ترتيب کشاورزي صنعت و خدمات 28و8/24و2/47 درصد مي باشد.بر همين اساس نرخ بيکاري 2/19 درصد بوده که نسبت به سال 1375(نرخ بيکاري 9 درصد بوده )،113درصد رشد داشته (2/10 درصد افزايش يافته است )

  جمعيت

  جمعيت فعال

  جمعيت شاغل

نرخ بيکاري (درصد)

  ترکيب اشتغال ((درصد))

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

کشاورزي

صنعت

خدمات

375071

2150009

  -----

241923

 ------

225353

-----

2/19

28

8/24

2/47

* -نظر به اينکه اطلاعات جمعيتي براي سالهاي مختلف برنامه بصورت برآورد مي باشد(براي کل برنامه پنج ساله بوده است) و براي شهرستانها به تفکيک نداريم آمار استان را در نظر مي گيريم. 

ج:آمار شهدا، جاويدالاثرها، جانبازان و آزادگان

شهرستان زابل يکي از شهرستانهاي شهيد پرور استان سيستان و بلوچستان بوده که نقش مؤثري در جنگ تحميلي داشته است آمار ذيل گوياي اين مطلب است :

  شرح

  شهدا

  جاويدالاثرها

  جانبازان

  آزادگان

شهرستان

  679

  ---------

  1160

  171

استان

  1819

  --------

  3988

  572

امور اجتماعي

الف: سواد

ميزان باسوادي شهرستان درسال1375برابر5/65درصدبوده که به5/68درصددرسال1382افزايش يافته است

  شرح

  سال 1375

  سال 1382

  درصد تغييرات

نرخ رشدسالانه(درصد)

 

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

نقاط شهري

74/77

7/70

24/88

2/81

5/10

5/10

5/1

5/1

نقاط روستائي

15/53

68/45

65/63

18/56

5/10

5/10

5/1

5/1

ب: آموزش و پرورش

در سال تحصيلي 83-1382تعداد کل دانش آموزان مقاطع مختلف تحصيلي(بدون بزرگسالان و مراکز تربيت معلم ) شهرستان 95473 نفر بوده که 73/17 درصد از دانش آموزان استان را تشکيل مي دهد.از کل دانش آموزان اين شهرستان 85/51 درصد در مقطع ابتدائي ، 10/25 درصد درمقطع راهنمائي،  02/21 درصد در مقطع متوسطه و 37/12 درصد در مقطع متوسطه در رشته هاي فني و حرفه اي و کار و دانش مشغول به تحصيل مي باشند .19/46درصد از کل دانش آموزان شهرستان زابل را دانش آموزان دختر تشکيل مي دهند و سهم دانش آموزان مناطق روستائي نيز 85/51 درصد مي باشد.

  عنوان

  سال 1375

  سال 1382

شاخصهاي مقايسه اي طي سالهاي82- 1375 

  درصد تغييرات

رشد سالانه (درصد)

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

تعداددانش آموزان

91529

418501

95473

528631

31/4

3/26

62/0

12/2

تعداد دانش آموزان دختر

41110

175794

44095

242443

26/7

38

04/1

82/4

تعداد مراکزآموزشي

619

3500

870

5866

55/40

6/67

79/5

70/9

تعداد کادر آموزشي

3194

12203

4143

14202

71/29

39/16

24/4

34/2

سرانه فضائي آموزشي(مترمربع )

----

-------

 87/2

06/2

----

------

-----

-----

ج: آموزش عالي

در سال تحصيلي 83-1382 در شهرستان زابل ، 10130دانشجودر حال تحصيل بوده که از اين تعداد 70 در صد در دانشگاه دولتي و 30 درصد در دانشگاه آزاد و پيام نور مشغول به تحصيل بوده اند.

  عنوان

  سال 1375

  سال 1382

شاخصهاي مقايسه اي طي سالهاي82- 1375  

  درصد تغييرات

رشد سالانه (درصد)

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

تعدادمراکزآموزش عالي

2

12

4

24

100

100

4/41

9/5

تعداد دانشجويان

2228

26250

10130

36977

6/354

9/40

019/0

19/3

دانشجويان دختر

940

6715

5443

17880

479

3/166

039/0

8/8

د: بهداشت و درمان

شهرستان زابل از لحاظ امکانات بهداشتي و درماني در سال 1375 داراي 3 بيمارستان با 220تخت بوده که در سال  1382 تعداد بيمارستان  به 2 و تعداد تخت بيمارستان  نيز به 249 رسيده است .همچنين در سال 1375 تعداد مراکز بهداشتي شهري و روستائي 8و27 مرکز بوده که اين رقم در سال 1382به 20و35 مرکز افزايش يافته است .نسبت برخورداري جمعيت به پزشک در سال 1375 به ازاي هر هزار نفر 20 درصد بوده که اين نسبت در سال 1382 به 2/27 پزشک رسيده است .طي همين سال به ازاي هرهزارنفر8/65درصدتخت بيمارستان بوده که به4/66درصدتخت بيمارستاني تغيير يافته است.

  شرح

  سال 1375

  سال 1382

  درصدتغييرات بين

  سال هاي82- 1375 

 رشدسالانه(درصد)

  دوره 82- 75

 

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

تعداد بيمارستان

3

13

2

14

34-

7/7

8/42

7/7

تعداد مراکز بهداشتي و درماني شهري

8

50

20

140

150

182

8

1/101

تعدا د خانه بهداشت

196

632

212

719

16/8

7/13

5/0

15/0

تعداد پزشک و دندانپزشک

68

383

102

603

200

4/57

2/1

2/0

سرانه تخت بيمارستاني به ازاي هرهزارنفر

8/65

3/67

4/66

7/68

9/0

2

5/1

5/1

سرانه پزشک عمومي به ازاي هرهزارنفر

5/39

16

7/42

20

1/8

25

5/2

7/5

هـ : فرهنگ و گردشگري

تعداد سينماهاي فعال شهرستان زابل از 1 سالن سينما در سال 1375 به 1 سالن در سال 1382 رسيده همچنين تعداد کتابخانه هاي عمومي طي عميق سالها از 4 باب به 5 باب رسيده است . از نظر سالن سخنراني و نمايش حدود 75 درصد رشد/کاهش داشته و از 4 سالن در سال 1375  به 7 سالن در سال 1382 رسيده و تعداد مراکز فرهنگي ثابت کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان از 5 مرکز در سال 1375 به 5 واحد در سال 1382 رسيده است .

  شرح

  سال 1375

  سال 1382

  درصدتغييرات 

رشدسالانه(درصد

 

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

تعداد سينما 

  1

  3

  1

  2

  -----

34 -

  ------

8/42 -

تعداد سالن هاي نمايش

  4

  29

   7

  32

  75

  10

  5/20

3/3

تهداد کتابخانه عمومي

  4

  25

  5

  40

  25

  60

  25

1/3

تعداد مرکزفرهنگي ثابت کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان

  5

  19

  5

  19

  -----

  -----

 -----

 ------

موزه هاي مهم

اماکن سياحتي تاريخي و مراکز توريستي با ذکر جاذبه هاي گردشگري

1- آثار باستاني شهر سوخته 
2- کوه خواجه 
3- دهانه غلامان 
4- قلعه مچي و آسياب هاي بادي 
5- قلعه رستم 
6- کنسولگري قديم انگلستان 
7- ثلعه سه کوهه

شخصيت ها ،مشاهير تاريخي و فرهنگي

صنايع دستي

1- پشتي و گليم بافي 
2- قالي بافي 
3- توتن سازي 
4- توليد ابزارآلات موسيقي 
5- سوزن دوزي 
6- کلوچه و نان پزي

و- تربيت بدني

اين شهرستان از وجود يک استاديوم ، يک ميدان فوتبال ، 2 ميدان واليبال ، 2 بسکتبال ، 9 سالن ورزشي و يک ورزشگاه بهرمند مي باشد. سرانه فضاي ورزشي به ازاي هر هزار نفر ( سر پوشيده ) 33 متر مربع و سرانه فضاي ورزشي روباز 57 متر مربع براي هزار نفر جمعيت است .

تعداد ورزشگاه

استاديوم

سالن ورزشي

مورد بهره برداري

در دست احداث

مورد بهره برداري

در دست احداث

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

1

1

7

1

8

9

53

1

17

امور توليدي و اقتصادي

الف : منابع آب و خاک

در سال 1382 حجم آب هاي زير زميني در شهرستان زابل – ميليون متر مکعب بوده که معادل – درصد کل آب هاي زير زميني استان مي باشد . همچنين کل منابع آبهاي سطحي در اين شهرستان 96 ميليون متر مکعب بوده که حدود 50 ميليون متر مکعب از اين آب ها برداشت شده است .

عنوان

  ميزان(ميليون مترمکعب)

  شهرستان

  استان

پتانسيل آب هاي زير زميني

-

1212

ميزان برداشت از منابع آب هاي زير زميني

-

1415

پتانسيل آب هاي سطحي

300

4800

ميزان برداشت از آب هاي سطحي

50

55

ب : کشاورزي و منابع طبيعي و دامپروري

در سال زراعي 83-1382 سطح زير کشت محصولات زراعي و باغي شهرستان زابل بالغ بر 25861 هکتار است که 1/16 درصد از سطح کشت زير کشت استان را تشکيل مي دهد . از اين مقدار 56/1 درصد به کشت باغات و 1/16 درصد به زراعت هاي سالانه اختصاص دارد . محصولات عمده زراعي شهرستان غلات ، محصولات جاليزي و نباتات علوفه اي مي باشد . طي همان سال ، 118 واحد صنعتي پرورش و نگهداري دام و طيور در سطح شهرستان فعال بوده است . همچنين ميزان توليد شير ، گوشت قرمز ، گوشت مرغ و عسل به ترتيب 37 ، 1/7 ، 3 و – هزار تن بوده است . لازم به ذکر است اين شهرستان داراي 316 واحد پرورش ماهي با توليد 108هزار تن مي باشد .

عنوان

1375

1382

ميزان تغييرات

( درصد )

متوسط رشد سالانه

( درصد )

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

سطح اراضي زير کشت ( هزار هکتار )

6/110

7/295

8/25

160

6/76-

6/45-

77/18-

4/8-

سطح اراضي زير کشت زراعي آبي ( هزار هکتار )

4/108

198

4/25

7/102

5/76-

48-

72/18-

95/8-

سطح زير کشت اراضي ديم( هزار هکتار )

-

60

-

5/4

-

5/92-

-

9/30

سطح زير کشت محصولات باغي

2/2

7/37

40/0

53

8/81

40

6/21-

98/4

ميزان‌توليد محصولات باغي  ( هزار تن )

67/6

203

17/0

6/229

4/97-

13

8/40-

77/1

ميزان توليدزراعي(هزار تن )

5/1174

3026

225

1116

80-

63-

21-

3/13-

ج : جنگل و مرتع

در سال 1382 شهرستان زابل ، 474595 هکتار مرتع وجود داشته و مقدار علوفه قابل برداشت از اين مراتع صفر تن بوده است . مساحت جنگل هاي طبيعي شهرستان 11000 هکتار و مساحت جنگل هاي مصنوعي نيز 1633 هکتار  مي باشد .

د : صنعت و معدن

تعداد صنايع موجود شهرستان زابل 72 واحد مي باشد که تعداد – واحد آن در نقاط روستايي و تعداد – واحد بقيه در نقاط شهري مستقر مي باشند . درسال 1382 تعداد 2 کارگاه  فعال مسئوليت استخراج معادن را به عهده داشته که عمده ترين معادن موجود در سطح اين شهرستان عبارتند از : کروميت – مرمر – سنگ لاشه . سهم شهرستان از کارگاه هاي معدني فعال استان 3/13 درصد مي باشد . ميزان توليدات اسمي سالانه گروه معدني غير فلزي – تن مي باشد که – درصد توليدات معدني کل استان را به خود اختصاص داده است .

رديف

نام معدن

ماده معدني

ذخيره ( تن )

تعداد شاغلين

ظرفيت استخراج ساليانه

1

زابل

سنگ لاشه

470600

6

10000

2

ذوالفقار

کروميت

84600

14

3000

3

بندان

مرمر

64700

6

5000

امور زير بنايي

الف : عمران شهري

درسال 1382 جمعيت شهر ( مرکز شهرستان ) 116486 نفر برآورد شده ، ميزان شهر نشيني در اين شهرستان 5/36 درصد محاسبه شده است . سرانه معابر شهري و فضاي سبز شهرستان زابل به ترتيب 21 و 5/3 متر مربع بوده است . تعداد مشترکين آب 31109 و مصرف سرانه آب نيز 116/0 متر مکعب بوده است .

   عنوان

  سال 1375

  سال 1382

  درصدتغييرات 

رشدسالانه(درصد

 

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

جمعيت شهري ( نفر )

118878

838757

137974

1065035

16

27

15/2

4/3

ضريب شهر نشيني ( درصد )

5/35

1/46

8/36

50

7/3

4/8

51/0

16/1

تراکم نسبي جمعيت شهري

8/7

5/4

9

7/5

4/15

6/26

06/2

4/3

سرانه معابر شهري ( متر مربع )

5/33

7/56

21

43

37-

2/0-

4/6-

8/3-

سطح فضاي سبز ( متر مربع )

8/2

4

5/3

4/4

25

10

2/3

3/1

تعداد مشترکين آب

19875

101621

31109

160816

56

58

6/6

7/6

سرانه مصرف آب ( متر مکعب )

168/0

171/0

116/0

109/0

31-

36-

5-

2/6-

ب : عمران روستايي

جمعيت روستائي شهرستان زابل ، 237097 نفر مي باشد که 2/63 درصد از جمعيت شهرستان را به خود اختصاص داده است ، از کل روستاهاي شهرستان زابل تا پايان سال 1382 ، تعداد 474 روستا از نعمت روشنايي برق و 100 درصد برخوردار از آب آشاميدني سالم مي باشند . همچنين تا پايان سال 1382 تعداد 23 روستا مورد بهسازي طرح هادي روشتائي قرار گرفته است .

  شرح

  سال 1375

  سال 1382

  درصدتغييرات 

رشدسالانه(درصد

 

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

تعداد روستاهاي داراي آب لوله کشي

240

1078

900

2119

375

6/96

8/20

1/10

تعداد روستاهاي داراي برق

352

1317

474

2425

6/34

1/84

24/0

02/0

تعداد روستاهاي داراي گاز 

-

-

-

-

-

-

-

-

تعداد روستاهاي داراي تلفن 

103

404

699

2113

6/578

423

5/31

7/26

ج : راه و ترابري

در شهرستان زابل ، 5/3138 کيلومتر راه وجود دارد که 194 کيلومتر راه اصلي و 497 کيلومتر آن راه فرعي مي باشد . سهم اين شهرستان از جاده استان 1/19 درصد مي باشد . همچنين اين شهرستان داراي يک فرودگاه مي باشد . در سال 1383 تعداد 154 پرواز ( رفت و برگشت ) در آن صورت گرفته است . طول خطوط راه آهن اين شهرستان در مجموع – کيلومتر ، با تعداد – ايستگاه است . در سال - ، - نفر مسافر و ـ تن بار از طريق راه آهن شهرستان جابجا شده است .

نوع راه

طول راه آزاد

طول راه اصلي

طول راه

سال

1375

1382

1375

1382

1375

1382

شهرستان

-

-

177

194

690

5/3138

استان

-

15

5/1534

6/1762

7365

1/16387

د : مخابرات

تعداد تلفن هاي منصوبه شهرستان زابل تا پايان سال 1382 برابر 40992 بوده است که نسبت به سال قبل  6/16 درصد رشد داشته است .

شرح

تعداد تلفن منصوبه

تعداد تلفن مشغول به کار

ضريب نفوذ تلفن

ضريب بهره برداري

تلفن همراه مشغول بکار

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

زابل

40992

251843

39325

235988

9/10

7/11

96

94

6926

40409

هـ : ذخاير آبي

آب آشاميدني شهرستان زابل از طريق رودخانه هيرمند با ميزان آبدهي 388 ليتر در ثانيه تأمين مي شود . حجم مخازن آب 30750 متر مکعب و طول آبرساني 32000 متر و طول شبکه توزيع 387000 متر با  لوله هاي با قطر 700-75  ميلي متر است . ميزان آب قابل تأمين سرانه 186 ليتر و سرانه مصرفي آن 116ليتر در شبانه روز است .

مشخصات سدهاي در حال بهره برداري استان

نام سد

محل سد

نوع سد

نوع بهره برداري

سال

بهره برداري

حجم مخزن

ميزان آب ( متر مکعب )

قابل تنظيم

قابل انحراف

چاه نيمه 1 و 2 و 3

زابل

مخزن – خاکي

تأمين آب شرب ، کشاورزي ، صنعت

1358

660

340

-

مشخصات سدهاي در حال احداث استان

نام سد

محل‌اجراي سد

پيش‌بيني‌نوع بهره برداري

برآورداعتبارمورد

نياز ( ميليون ريال )

ميزان‌اعتبار

(ميليون‌ريال )

ميزان آب (‌متر مکعب )

سال

تخصيص يافته

جذب شده

حجم

حجم قابل تنظيم

حجم قابل انحراف

شروع

خاتمه

چاه نيمه چهارم

زابل

تأمين آب شرب و کشاورزي

800000

83668

63668

820

263

-

-

-

قابليتها و توانمنديها

موانع رشد و توسعه

راه کارهاي پيشنهادي

اهم پروژه هاي عمراني ( پنج ساله ) اخير

عنوان پروژه

محل اجراء

دستگاه اجرايي

ميزان اعتبار

نوع کاربردي

پيشگيري از سيل رودخانه هيرمند

زابل

شرکت سهامي آب منطقه اي

240000 ميليون ريال و 5/53 ميليون دلار از اعتبارات بانک جهاني

کنترل و مهار سيلاب به ميزان 2500 متر مکعب در ثانيه

ساماندهي سيل رودخانه شيله

زابل

شرکت سهامي آب منطقه اي

86000 ميليون ريال

جلوگيري از خروج حدود 10 ميليارد ريال متر مکعب آب از درياچه هامون

ايجاد تأسيسات فاضلاب شهر زابل

زابل

شرکت سهامي آب منطقه اي

190000 ميليون ريال

تأمين 7/5 ميليون متر مکعب آب

اهم طرح هاي در دست اقدام

عنوان پروژه

محل اجراء

دستگاه اجرايي

ميزان اعتبار

نوع کاربردي

احداث سد چاه نيمه چهارم

زابل

شرکت سهامي آب منطقه اي

850000 ميليون ريال

ذخيره 800 ميليون متر مکعب

وضعيت اعتبارات و تعداد پروژه هاي عمراني

سال

1377

1378

1379

1380

1381

1382

1383

جمع کل

منابع اعتباري

استاني

ملي

استاني

ملي

استاني

ملي

استاني

ملي

استاني

ملي

استاني

ملي

استاني

ملي

اعتبارات تخصيصي( ميليون ريال )

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ميزان اعتبارات جذب شده ( ميليون ريال )

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

تعداد پروژه هاي عمراني

225

-

199

-

227

-

220

-

284

-

316

-

219

-

-

تعداد بازديد:15213 آخرين تغييرات:84/12/11
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر