چهارشنبه 29 خرداد 1398 - 15 شوال 1440 - 19 ژوئن 2019
صفحه اصلي/معرفي استان


 
 


 


 


 
خروجي RSS

معرفي شهرستان چابهار

موقعيت جغرافيايي ( اقليم و سرزمين )

الف- تقسيمات کشوري

شهرستان  چابهاربا مساحت 24729 کيلومتر مربع درشمال شرقي  استان سيستان و بلوچستان قرار گرفته و فاصله مرکز شهرستان تا مرکز استان 691کيلومتر است . اين شهرستان داراي تعداد 3 مرکز شهري و 5 بخش – 11 دهستان و 592 آبادي داراي سکنه است .

عنوان

  شهرستان

  استان

نسبت شهرستان به استان (درصد)

مساحت (کيلومتر مربع )

24729

187502

19/13

تعداد شهر

3

31

68/9

تعدا بخش

5

36

89/13

تعداد دهستان

11

98

22/11

ب- عوارض طبيعي

( ارتفاعات ، رودخانه ها ، قنات ، چاه و چشمه ها(اعم از فصلي و غير فصلي ) سرچشمه رودخانه و منتهي به . شهرستان چابهار تماماً بخشي از حوزه آبريز بزرگ درياي عمان را تشکيل مي دهد آن بخش از اين حوزه آبريز که در اين شهرستان واقع شده است را حوزه آبريز رودخانه  هاي سرباز ، کاجو ، کهير وراپيچ تشکيل مي دهد که از ارتفاعات مگران سرچشمه گرفته و از شمال به جنوب جريان دارند و در انتها به دريا مي ريزند ، از نظر هيدروژنولوژيکي محدوده شهرستان چابهار  را هفت محدوده مطالعاتي تشکيل مي دهند . در اين شهرستان در حال حاضر تقريباً تمام بهره برداري از منابع زير زمين صورت مي گيرد ولي اين منابع شديداً وابسته به جريان هاي سطحي مي باشند و بهمين دليل منابع حساس و آسيب پذيري مي باشند .

ج- منابع تامين آب و حوزه آبريز و شبکه رودخانه ها

آب اين شهرستان ازطريق 1042 حلقه چاه 13 رشته قنات ---رشته چشمه با ميزان آبدهي5/95 ميليون  متر مکعب و رودخانه هاي سرباز و-  با ميزان آبدهي  متوسط سالانه 500 هزار ميليون متر مکعب  تامين مي شود.

د- اقليم

 شهرستان چابهار داراي اقليم بياباني گرم و خشک مي باشد . ميانگين بارش سالانه در اين شهرستان  2/114ميلي متر و متوسط دماي آن در سال 82 از8/40 + الي 8/9+ درجه سانتي گراد در تغيير است .

زبان و مذهب

 مردم شهرستان چابهار  به لهجه  بلوچي  تکلم مي کنند و لهجه هاي فارسي و محلي  نيز رايج است . در اين شهرستان 65/99 درصد جمعيت آن را مسلمانان شيعه /سني/تشکيل مي دهند.

جمعيت و نيروي انساني

الف- جمعيت

جمعيت شهرستان چابهار در سال 1375 حدود 163940 نفر بوده اين رقم در سال 1382 به 210975 نفر  رسيده است .تغييرات جمعيت در سال 1382 نسبت به سال 1375 ،برابر7/3 درصد بوده است .

شرح

 کل جمعيت

جمعيت‌روستائي

جمعيت شهري

ميزان‌شهرنشيني (درصد)

شهرستان

210975

1423429

67546

32

ب-  نيروي انساني

بر اساس برآورد انجام شده در سال 1382جمعيت فعال اين شهرستان *(استان)241923نفر، جمعيت شاغل 225353 نفر به ترتيب روستايي و شهري 1084974و 1065034بوده و ترکيب اشتغال به ترتيب کشاورزي صنعت و خدمات 28و8/24و2/47 درصد مي باشد.

  جمعيت

  جمعيت فعال

  جمعيت شاغل

نرخ بيکاري (درصد)

  ترکيب اشتغال ((درصد))

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

کشاورزي

صنعت

خدمات

210975

2150009

-

241923

-

225353

-----

2/19

28

8/24

2/47

امور اجتماعي

الف- آموزش و پرورش

عنوان

سال 1375

سال 1382

شاخصهاي مقايسه اي طي سالهاي82- 1375 

  درصد تغييرات

رشدسالانه (درصد)

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

تعداددانش آموزان

32308

418501

55059

528631

42/70

3/26

06/10

12/2

تعداد دانش آموزان دختر

11535

175794

22641

242443

28/96

38

75/13

82/4

تعداد مراکزآموزشي

351

350

627

5866

63/78

6/67

23/11

70/9

تعداد کادر آموزشي

782

12203

736

14202

88/5-

39/16

84/0-

34/2

سرانه‌فضائي آموزشي (مترمربع )

 

------

44/1

06/2

 

 

 

 

ب- آموزش عالي

در سال تحصيلي 83-1382 در شهرستان چابهار ،423دانشجودر حال تحصيل بوده که از اين تعداد  2/72درصددردانشگاه دريانوردي  و8/27درصددردانشگاه آزادوپيام نور  مشغول به تحصيل بوده اند.

ج- بهداشت و درمان

شهرستان چابهار از لحاظ امکانات بهداشتي و درماني در سال 1375 داراي 1 بيمارستان با100تخت بوده که در سال  1382 تعداد بيمارستان  به 1 و تعداد تخت بيمارستان  نيز به 130 رسيده است . همچنين در سال 1375 تعداد مراکز بهداشتي شهري و روستائي 5 و8 مرکز بوده که اين رقم در سال 1382به 11و 13 مرکز افزايش يافته است .نسبت برخورداري جمعيت به پزشک در سال 1375 به ازاي هر هزار نفر4/27  درصد بوده که اين نسبت در سال 1382 به27 درصد پزشک رسيده است . طي همين سال به ازاي هر هزار نفر7 درصد تخت بيمارستان بوده که به 7 درصد تخت بيمارستاني تغيير يافته است.

کشاورزي و منابع طبيعي و دامپروري امور توليدي و اقتصادي

در سال زراعي 83-1382 سطح زير کشت محصولات زراعي و باغي شهرستان چابهاربالغ بر9987 هکتار است که2/6 درصد از سطح کشت زير کشت استان را تشکيل مي دهد . از اين مقدار 46 درصد به کشت باغات و54 درصد به زراعت هاي سالانه اختصاص دارد . محصولات عمده زراعي شهرستان سبزيجات ،محصولات جاليزي  و نباتات علوفه اي مي باشد .طي همان سال ، 2 واحد صنعتي پرورش و نگهداري دام و طيور در سطح شهرستان فعال بوده است . همچنين ميزان توليد شير ، گوشت قرمز ، گوشت مرغ و عسل به ترتيب 6 ، 7/5 ، 3/0و--- هزار تن بوده است .

صنعت و معدن

تعداد صنايع موجود شهرستان چابهار76 واحد مي باشد که تعداد – واحد آن در نقاط روستايي و تعداد – واحد بقيه در نقاط شهري مستقر مي باشند . درسال 1382 تعداد 2 کارگاه  فعال مسئوليت استخراج معادن را به عهده داشته که عمده ترين معادن موجود در سطح اين شهرستان عبارتند از : سنگ لاشه ساختماني.  سهم شهرستان از کارگاه هاي معدني فعال استان 3/13 درصد مي باشد

رديف

نام معدن

ماده معدني

ذخيره ( تن )

تعداد شاغلين

ظرفيت استخراج ساليانه

1

طيس

سنگ لاشه

49000000

72

375000

2

پزم

سنگ لاشه

8500000

120

297500

ذخاير آبي

آب آشاميدني شهرستان چابهار از طريق رودخانه سرباز و 7 حلقه چاه با  ميزان آبدهي 50 ليتر در ثانيه تأمين مي شود . حجم مخازن آب 40820متر مکعب و طول آبرساني 220320 متر و طول شبکه توزيع 194000 متر با  لوله هاي با قطر 400-75 ميلي متر است . ميزان آب قابل تأمين سرانه117 ليتر و سرانه مصرفي آن 80 ليتر در شبانه روز است .

مشخصات سدهاي در حال بهره برداري استان

نام سد

محل سد

نوع سد

نوع

 بهره برداري

سال

بهره برداري

حجم مخزن

ميزان آب ( متر مکعب )

قابل تنظيم

قابل انحراف

  شي کلک

چابهار

بتني با مصالح بنايي

تأمين آب شرب ، کشاورزي

1381

8/10

  98/3

-

پيشين(مخزني )

 

خاکي با هسته رسي

تأمين آب شرب ، کشاورزي ،صنعت

1372

175

91

---


مشخصات سدهاي در حال احداث استان

نام سد

محل‌اجراي سد

پيش‌بيني‌نوع بهره برداري

برآورد اعتبار مورد نياز

( ميليون ريال )

ميزان‌اعتبار

(ميليون‌ريال )

ميزان آب (‌متر مکعب )

سال

تخصيص يافته

جذب شده

حجم

حجم قابل تنظيم

حجم قابل انحراف

شروع

خاتمه

زيردان

چابهار

تأمين آب شرب وکشاورزي

  870000

53652

  53652

207

 56

-

-

-

 

اهم پروژه هاي عمراني ( پنج ساله ) اخير

عنوان پروژه

محل اجراء

دستگاه اجرايي

ميزان اعتبار

نوع کاربردي

شبکه آبياري و زهکشي باهوکلات

چابهار

شرکت سهامي آب منطقه اي

36000ميليون ريال

به زير کشت بردن 6000هکتار از اراضي مستعد در دشت با هوکلات

اجراي سد شي کلک

چابهار

شرکت سهامي آب منطقه اي

37000 ميليون ريال

کنترل فرسايش خاک و تامين آب کشاورزي ساکنين منطقه

تامين آب شرب شهر چابهار

چابهار

شرکت سهامي آب منطقه اي

280000ميليون ريال

تامين آب شرب شهر چابهار به ميزان 15000متر مکعب از طريق يک واحد آب شيرين کن

اجراي سد زير دان و تاسيسات وابسته

چابهار

شرکت سهامي آب منطقه اي

850000ميليون ريال

کنترل و مهار 256ميليون متر مکعب سيلاب جهت شرب و کشاورزي

اجراي تاسيسات فاضلاب شهر چابهار

چابهار

شرکت مهندسي آب وفاضلاب

110000ميليون ريال

---

اجراي تاسيسات فاضلاب شهر کنارک

کنارک

شرکت مهندسي آب وفاضلاب

55000ميليون ريال

---

 

 

 

تعداد بازديد:12973 آخرين تغييرات:84/12/11
نظرات

  • فاروق کدخدایی:لطفا اطلاعات خود را بروز کنید نه که مال صد سال پیش رو ذکر کردین
  • سعید تن زده:دوستتو دارم
نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر