چهارشنبه 7 اسفند 1398 - 2 رجب 1441 - 26 فوريه 2020
صفحه اصلي/معرفي استان


 
 


 


 


 
خروجي RSS

معرفي شهرستان خاش

موقعيت جغرافيايي ( اقليم و سرزمين )

تقسيمات کشوري

شهرستان خاش با مساحت 23105 کيلومتر مربع در مرکز استان سيستان و بلوچستان قرار گرفته و فاصله مرکز شهرستان تا مرکز استان 180 کيلومتر است . اين شهرستان داراي تعداد 2 مرکز شهري و 3 بخش ، 11 دهستان و 799 آبادي داراي سکنه است .

نسبت شهرستان به استان (درصد)

  استان

  شهرستان

  عنوان

32/12

  187502 

23105

مساحت (کيلومتر مربع )

45/6

  31

2

تعداد شهر

33/8

  36

3

تعدا بخش

22/11

  98

11

تعداد دهستان

عوارض طبيعي

ارتفاعات ، رودخانه ها ، قنات ، چاه و چشمه ها ( اعم از فصلي و غير فصلي ) سرچشمه رودخانه و منتهي به کوه تفتان از نظر تقسيم بندي حوزه اي آبريز ايران شهرستان خاش را 5 محدوده مطالعاتي در بر مي گيرد که قمستهايي از سه حوزه آبريز اصلي يعني حوزه هاي کوير ولت ، جازموريان و ماشکيد را در بر مي گيرد . اين محدوده عبارتند از :
1- دشتهاي خاش و پشتکوه از حوزه ماشکيد
2- دشتهاي گوهرکوه و آبخوان از حوزه آبريز کوير لوت
3- محدوده هاي ايرن دگان و کارواندر از حوزه آبريز جازموريان
در اين شهرستان تقريباً تمام بهره برداري آب توسط منابع آب زيرزميني صورت مي گيرد و رودخانه هاي منطقه عموماً فصلي  مي باشند .

منابع تامين آب و حوزه آبريز و شبکه رودخانه ها

آب اين شهرستان ازطريق 918 حلقه چاه 393 رشته قنات 369 رشته چشمه با ميزان آبدهي 294 ميليون متر مکعب و  رودخانه هاي ---  و------با ميزان آبدهي متوسط سالانه ----  هزار ميليون متر مکعب تامين مي شود.

اقليم

شهرستان خاش داراي اقليم گرم و خشک مي باشد . ميانگين بارش سالانه در اين شهرستان 9/174 ميلي متر و متوسط دماي آن از 7 درجه سانتيگراد الي 37 درجه سانتي گراد در تغيير است .

پيشينه تاريخي و گردشگري

( تاريخچه و وجه تسميه نامگذاري ، اماکن و آثار تاريخي ، آداب و رسوم ، مشاهير و شخصيت هاي تاريخي )

- خاش امروزي در نزديکي شهر قديمي خاش قرار دارد که تاريخ پيدايش آن به پيش از حکومت نادر مي رسد . اين شهر تا قبل از نادر شاه به علت ناامني چندان اعتباري نداشت اما نادر شاه ضمن سرکوبي راهزنان ، اين منطقه را امن کرد و بعدها قلعه هايي ساخته شد و بدين ترتيب خاش رو به توسعه و آباداني گذاشت و از شکل يک روستا خارج شد و آرام آرام سيماي شهر بخود گرفت . - سرو کهنسال سنگان ،‌ قلعه حيدرآباد ، ناصري ، کمال آباد ، ايرندگان ،‌قلعه  تفتان ، قبرستان هفتاد سال ، سرو کهنسال دهپابيد ، بازارچه سرپوشيده ، مناره مسجد جامع .

زبان و مذهب

مردم شهرستان خاش به لهجه بلوچي تکلم مي کنند و لهجه هاي زابلي و فارسي نيز رايج است . در اين شهرستان 86/99درصد جمعيت آن را مسلمانان شيعه /سني/تشکيل مي دهند.

  غير ساکن

  ساکن

  استان

  شهرستان

  دين 

  نقاط روستائي

  نقاط شهري

  00/100 

  00/100 

  00/100 

  00/100 

 00/100 

جمع

92/99

91/99

74/99

  84/99

86/99

مسلمان

-

01/0

04/0

  03/0

03/0

زرتشتي

-

-

-

  -

-

کليمي

-

-

-

  01/0

-

مسيحي

08/0

08/0

22/0

  12/0

12/0

ساير

جمعيت نيروي انساني

الف : جمعيت

جمعيت شهرستان خاش در سال 1375 حدود 129569 نفر بوده اين رقم در سال 1382 به 128209 نفر رسيده است . تغييرات جمعيت در سال 1382 نسبت به سال 1375 ، برابر 6/4 درصد بوده است .

ميزان شهرنشيني (درصد)

جمعيت شهري

جمعيت روستائي

 کل جمعيت

  شرح

5/33

59828

118382

178209

شهرستان

5/49

1065035

1084974

2150009

استان

ب- نيروي انساني

بر اساس برآورد انجام شده در سال 1382جمعيت فعال اين شهرستان *(استان)241923نفر، جمعيت شاغل 225353 نفر به ترتيب روستايي و شهري 1084974و 1065034بوده و ترکيب اشتغال به ترتيب کشاورزي صنعت و خدمات 28و8/24و2/47 درصد مي باشد. بر همين اساس نرخ بيکاري 2/19 درصد بوده که نسبت به سال 1375(نرخ بيکاري 9 درصد بوده )،113درصد رشد داشته (2/10 درصد افزايش يافته است ) 

  ترکيب اشتغال ((درصد))

نرخ بيکاري (درصد)

  جمعيت شاغل

  جمعيت فعال

  جمعيت

خدمات

صنعت

کشاورزي

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

2/47

8/24

28

2/19

-----

225353

 ------

241923

  -----

2150009

178209

*-نظر به اينکه اطلاعات جمعيتي براي سالهاي مختلف برنامه بصورت برآورد مي باشد(براي کل برنامه پنج ساله بوده است) و براي شهرستانها به تفکيک نداريم آمار استان را در نظر مي گيريم. 

ج : آمار شهدا ، جاويدالاثرها ، جانبازان و آزادگان

شهرستان زابل يکي از شهرستانهاي شهيد پرور استان سيستان و بلوچستان بوده که نقش مؤثري در جنگ تحميلي داشته است آمار ذيل گوياي اين مطلب است :

  آزادگان

  جانبازان

  جاويدالاثرها

  شهدا

  شرح

10

134

-

58

شهرستان

  572

  3988

  --------

  1819

استان

امور اجتماعي

الف: سواد

ميزان باسوادي شهرستان در سال 1375 برابر 67/54 درصد بوده که به 35/62 درصد در سال 1382 افزايش يافته است .

نرخ رشدسالانه(درصد)

  درصد تغييرات

  سال 1382

  سال 1375

  شرح

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

 

5/1

5/1

5/10

5/10

2/81

3/80

7/70

8/69

نقاط شهري

5/1

5/1

5/10

5/10

18/56

2/65

68/45

7/54

نقاط روستائي

ب : آموزش و پرورش

در سال تحصيلي 83-1382تعداد کل دانش آموزان مقاطع مختلف تحصيلي شهرستان 31823 نفر بوده که 91/5 درصد از  دانش آموزان استان را تشکيل مي دهد. از کل دانش آموزان اين شهرستان 19/62 درصد در مقطع ابتدائي ، 41/22 درصد در مقطع راهنمائي ، 99/14 درصد در مقطع متوسطه و 50/16 درصد در مقطع متوسطه در رشته هاي فني و حرفه اي و کار و دانش مشغول به تحصيل مي باشند. /437 درصد از کل دانش آموزان شهرستان خاش را دانش آموزان دختر تشکيل مي دهند و سهم دانش آموزان مناطق روستائي نيز 40/49 درصد مي باشد.

شاخصهاي مقايسه اي طي سالهاي82- 1375 

  سال 1382

  سال 1375

  عنوان

رشد سالانه (درصد)

  درصد تغييرات

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

 

12/2

10/41

3/26

68/28

528631

31823

418501

24731

تعداددانش آموزان

82/4

89/5

38

29/45

242443

13914

175794

9852

تعداد دانش آموزان دختر

70/9

46/13

6/67

19/94

5866

501

3500

258

تعداد مراکزآموزشي

34/2

16/1

39/16

11/8

14202

760

12203

703

تعداد کادر آموزشي

-

-

-

-

06/2

62/3

-

-

سرانه فضائي آموزشي (مترمربع )

ج : آموزش عالي

در سال تحصيلي 83-1382 در شهرستان خاش ، 296 دانشجودر حال تحصيل بوده که از اين تعداد 40 در صد در دانشگاه پيام نور و 60 درصد در دانشگاه آزاد اسلامي مشغول به تحصيل بوده اند.

شاخصهاي مقايسه اي طي سالهاي82- 1375 

  سال 1382

  سال 1375

  عنوان

رشد سالانه (درصد)

  درصد تغييرات

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

9/5

100

100

100

24

2

12

-

تعدادمراکزآموزش عالي

19/3

100

9/40

100

36977

296

26250

-

تعداد دانشجويان

8/8

100

3/166

100

17880

152

6715

-

دانشجويان دختر

د : بهداشت و درمان

شهرستان خاش از لحاظ امکانات بهداشتي و درماني در سال 1375 داراي 1 بيمارستان با 100 تخت بوده که در سال  1382 تعداد بيمارستان به 1 و تعداد تخت بيمارستان نيز به 100 رسيده است . همچنين در سال 1375 تعداد مراکز بهداشتي شهري و روستائي 3 و 8 مرکز بوده که اين رقم در سال 1382به 7 و 12 مرکز افزايش يافته است .نسبت برخورداري جمعيت به پزشک در سال 1375 به ازاي هر هزار نفر 17 درصد بوده که اين نسبت در سال 1382 به 4/17 پزشک رسيده است . طي همين سال به ازاي هر هزار نفر 5/77 درصد تخت بيمارستان بوده که به 5/77 درصد تخت بيمارستاني تغيير يافته است.

 رشدسالانه(درصد)

  دوره 82- 75

  درصدتغييرات بين

  سال هاي82- 1375 

  سال 1382

  سال 1375

  شرح

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

7/7

-

7/7

-

14

1

13

1

تعداد بيمارستان

1/101

6/23

182

134

140

7

50

3

تعداد مراکز بهداشتي و درماني شهري

15/0

3/1

7/13

5/26

719

86

632

68

تعدا د خانه بهداشت

2/0

8/3

4/57

41

603

31

383

22

تعداد پزشک و دندانپزشک

5/1

-

2

-

7/68

5/77

3/67

5/77

سرانه تخت بيمارستاني به ازاي هرهزارنفر

7/5

18

25

3/12

20

4/6

16

7/5

سرانه پزشک عمومي به ازاي هرهزارنفر

هــ : فرهنگ و گردشگري

تعداد سينماهاي فعال شهرستان خاش  از --- سالن سينما در سال 1375 به ---  سالن در سال 1382 رسيده همچنين تعداد  کتابخانه هاي عمومي طي عميق سالها از 3 باب به 5 باب رسيده است .از نظر سالن سخنراني و نمايش حدود 25 درصد رشد/کاهش داشته و از 4 سالن در سال 1375  به 5 سالن در سال 1382 رسيده و تعداد مراکز فرهنگي ثابت کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان از 1 مرکز در سال 1375 به 1 واحد در سال 1382 رسيده است .

رشدسالانه(درصد) 

  درصدتغييرات 

  سال 1382

  سال 1375

  شرح

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

8/42 -

-

34 -

  2

-

  3

-

تعداد سينما 

3/3

25

  10

25

  32

5

  29

4

تعداد سالن هاي نمايش

1/3

29

  60

66

  40

5

  25

3

تهداد کتابخانه عمومي

-

-

-

-

  19

1

  19

1

تعداد مرکزفرهنگي ثابت کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان

موزه هاي مهم :

اماکن سياحتي تاريخي و مراکز توريستي با ذکر جاذبه هاي گردشگري : 1- آتشفشان نيمه فعال تفتان 2- درياچه سر دريا واقع در ارتفاعات تفتان 3- روستاي کوشه 4- قلعه حيدرآباد 5- مسجد جامع .

شخصيت ها ، مشاهير تاريخي و فرهنگي :

صنايع دستي :1- سوزن دوزي 2- سکه و آيينه دوزي 3- گليم و پتش بافي 4- توليدات حصيري 5- سياه چادر بافي .

و- تربيت بدني

اين شهرستان از وجود 2 استاديوم ، 1 ميدان فوتبال ، 1 ميدان واليبال ، 1 بسکتبال ، 6 سالن ورزشي و 1 ورزشگاه بهرمند مي باشد. سرانه فضاي ورزشي به ازاي هر هزار نفر ( سر پوشيده ) 7/13 متر مربع و سرانه فضاي ورزشي روباز 87 متر مربع براي هزار نفر جمعيت است .

سالن ورزشي

استاديوم

تعداد ورزشگاه

در دست احداث

مورد بهره برداري

در دست احداث

مورد بهره برداري

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

17

1

53

6

8

1

7

1

1

امور توليدي و اقتصادي

الف : منابع آب و خاک

در سال 1382 حجم آب هاي زير زميني در شهرستان خاش ، 294 ميليون متر مکعب بوده که معادل 21 درصد کل آب هاي زير زميني استان مي باشد . همچنين کل منابع آبهاي سطحي در اين شهرستان  ---  ميليون متر مکعب بوده که حدود  ----  ميليون متر مکعب از اين آب ها برداشت شده است .

استان

ميزان ( ميليون متر مکعب )

عنوان

شهرستان

1212

267

پتانسيل آب هاي زير زميني

1415

294

ميزان برداشت از منابع آب هاي زير زميني

4800

-

پتانسيل آب هاي سطحي

55

-

ميزان برداشت از آب هاي سطحي

ب : کشاورزي و منابع طبيعي و دامپروري

در سال زراعي 83-1382 سطح زير کشت محصولات زراعي و باغي شهرستان خاش بالغ بر 25126 هکتار است که 7/15 درصد از سطح کشت زير کشت استان را تشکيل مي دهد . از اين مقدار 4/34 درصد به کشت باغات و 6/65 درصد به زراعت هاي سالانه اختصاص دارد . محصولات عمده زراعي شهرستان غلات و نباتات علوفه اي مي باشد . طي همان سال ، 27واحدصنعتي پرورش و نگهداري دام و طيور در سطح شهرستان فعال بوده است .همچنين ميزان توليدشير،گوشت قرمز،گوشت مرغ وعسل به ترتيب2/11،7/1،9/1 و -- هزار تن بوده است . لازم به ذکر است اين شهرستان داراي 64 واحد پرورش ماهي با توليد -----  تن مي باشد .

متوسط رشد سالانه

( درصد )

ميزان تغييرات

( درصد )

1382

1375

عنوان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

4/8-

2-

6/45-

12-

160

25

7/295

8/28

سطح اراضي زير کشت ( هزار هکتار )

95/8-

95/8-

48-

26-

7/102

5/16

198

4/22

سطح اراضي زير کشت زراعي آبي (هزار هکتار)

9/30

9/30-

5/92-

100-

5/4

-

60

25/0

سطح زير کشت اراضي ديم( هزار هکتار )

98/4

78/4

40

7/38+

53

6/8

7/37

2/6

سطح زير کشت محصولات باغي

77/1

9/3-

13

24-

6/229

3/19

203

5/25

ميزان‌توليد محصولات باغي  ( هزار تن )

3/13-

63/6-

63-

38-

1116

7/123

3026

5/214

ميزان توليدزراعي(هزار تن )

ج : جنگل و مرتع

در سال 1382 شهرستان خاش ، 1865618 هکتار مرتع وجود داشته و مقدار علوفه قابل برداشت از اين مراتع صفر تن بوده است .مساحت جنگل هاي طبيعي شهرستان 120000 هکتار و مساحت جنگل هاي مصنوعي نيز 365 هکتار مي باشد .

د : صنعت و معدن

تعداد صنايع موجود شهرستان خاش ، 31 واحد مي باشد که تعداد – واحد آن در نقاط روستايي و تعداد – واحد بقيه در نقاط شهري مستقر مي باشند . درسال 1382 تعداد 3 کارگاه  فعال مسئوليت استخراج معادن را به عهده داشته که عمده ترين معادن موجود در سطح اين شهرستان عبارتند از : آهک و مارن ، پوزولان ، لاشه ساختماني ، تالک ، کروميت .   سهم شهرستان از کارگاه هاي معدني فعال استان 20 درصد مي باشد . ميزان توليدات اسمي سالانه گروه معدني غير فلزي 50000 تن مي باشد که 41/2 درصد توليدات معدني کل استان را به خود اختصاص داده است .

ظرفيت استخراج ساليانه

تعداد شاغلين

ذخيره ( تن )

ماده معدني

نام معدن

رديف

1000000

49

150000000

آهک و مارن

خرپشت

1

50000

23

15000000

پوزولان

گرداک

2

187500

8

1000000

لاشه ساختماني

مورتک

3

800

7

10000

تالک

سياه بره خوار

4

3000

29

31500

کروميت

چاه هزار خاش

5

امور زير بنايي

الف : عمران شهري

درسال 1382 جمعيت شهر ( مرکز شهرستان ) 61572 نفر برآورد شده ، ميزان شهر نشيني در اين شهرستان 8/34 درصد محاسبه شده است . سرانه معابر شهري و فضاي سبز شهرستان خاش به ترتيب 5/25 و 8/5 متر مربع بوده است . تعداد مشترکين آب 15184 و مصرف سرانه آب نيز 09/0 متر مکعب بوده است .

رشدسالانه(درصد

  درصدتغييرات 

  سال 1382

  سال 1375

  شرح

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

4/3

6/5

27

47

1065035

59828

838757

40681

جمعيت شهري ( نفر )

16/1

97/0

4/8

7

50

6/33

1/46

4/31

ضريب شهر نشيني ( درصد )

4/3

4/10

6/26

100

7/5

6/2

5/4

3/1

تراکم نسبي جمعيت شهري

8/3-

11-

2/0-

55-

43

5/25

7/56

8/57

سرانه معابر شهري ( متر مربع )

3/1

2/0-

10

6/1-

4/4

8/5

4

9/5

سطح فضاي سبز ( متر مربع )

7/6

3/6

58

54

160816

8823

101621

5727

تعداد مشترکين آب

2/6-

3/10-

36-

53-

109/0

100/0

171/0

214/0

سرانه مصرف آب ( متر مکعب )

ب : عمران روستايي

جمعيت روستائي شهرستان خاش ، 118382 نفر مي باشد که 4/66 درصد از جمعيت شهرستان را به خود اختصاص داده است،  از کل روستاهاي شهرستان تا پايان سال 1382 ، تعداد 310 روستا از نعمت روشنايي برق و 6/69 درصد برخوردار از آب آشاميدني سالم مي باشند . همچنين تا پايان سال 1382 تعداد 11 روستا مورد بهسازي طرح هادي روشتائي قرار گرفته است .

رشدسالانه(درصد

  درصدتغييرات 

  سال 1382

  سال 1375

  شرح

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

1/10

5/9

6/96

5/88

2119

245

1078

130

تعداد روستاهاي داراي آب لوله کشي

06/0

1/84

4/0

87

2425

310

1317

168

تعداد روستاهاي داراي برق

-

-

-

-

-

-

-

-

تعداد روستاهاي داراي گاز 

7/26

31

423

5/562

2113

318

404

48

عداد روستاهاي داراي تلفن 

ج : راه و ترابري

در شهرستان خاش ، 2319 کيلومتر راه وجود دارد که 90 کيلومتر راه اصلي و 698 کيلومتر آن راه فرعي مي باشد . سهم اين شهرستان از جاده استان 2/14 درصد مي باشد . همچنين اين شهرستان داراي يک فرودگاه مي باشد . در سال 1385 تعداد  ----  پرواز ( رفت و برگشت ) در آن صورت گرفته است . طول خطوط راه آهن اين شهرستان در مجموع – کيلومتر ، با تعداد – ايستگاه است . در سال - ، - نفر مسافر و ـ تن بار از طريق راه آهن شهرستان جابجا شده است .

طول راه

طول راه اصلي

طول راه آزاد

نوع راه

1382

1375

1382

1375

1382

1375

سال

2319

741

90

-

-

-

شهرستان

1/16387

7365

6/1762

5/1534

15

-

استان

د : مخابرات

تعداد تلفن هاي منصوبه شهرستان خاش تا پايان سال 1382 برابر 12140 بوده است که نسبت به سال قبل 7/9 درصد رشد داشته است .

تلفن همراه مشغول بکار

ضريب بهره برداري

ضريب نفوذ تلفن

تعداد تلفن مشغول به کار

تعداد تلفن منصوبه

شرح

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

40409

1350

94

99

7/11

8/6

235988

12001

251843

12140

خاش

هـ : ذخاير آبي

آب آشاميدني شهرستان خاش از طريق رودخانه گلپاد و 10 حلقه چاه با ميزان آبدهي 131 ليتر در ثانيه تأمين مي شود . حجم مخازن آب 7650 متر مکعب و طول آبرساني 61000 متر و طول شبکه توزيع 150370 متر با  لوله هاي با قطر 450-75 ميلي متر است . ميزان آب قابل تأمين سرانه 145 ليتر و سرانه مصرفي آن 100 ليتر در شبانه روز است .

مشخصات سدهاي در حال بهره برداري استان

ميزان آب ( متر مکعب )

حجم مخزن

سال

بهره برداري

نوع بهره برداري

نوع سد

محل سد

نام سد

قابل انحراف

قابل تنظيم

-

-

5/4

1365

تغذيه دشتهاي مورد نظر

خاکي

خاش

سد تغذيه اي مهران

 

سال

ميزان آب (‌متر مکعب )

  ميزان‌اعتبار

  (ميليون‌ريال )

برآورد اعتبار مورد نياز

 ( ميليون ريال )

پيش‌بيني

‌نوع بهره برداري

محل‌اجراي سد

نام سد

خاتمه

شروع

حجم قابل انحراف

حجم قابل تنظيم

حجم

جذب شده

تخصيص يافته

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

مشخصات سدهاي در حال احداث استان

قابليتها و توانمنديها

1- قابليتهاي بسيار بالا در بخش کشاورزي ( دشتهاي حاصلخيز ، منابع آب زيرزميني ، تنوع اقليم 2- قابليت بسيار بالا در بخش معدني و صنعت 3- قرار گرفتن در سر ترانزيت کالا و قابليت توسعه خدمات 4- جلوه هاي ويژه کوه تفتان .

موانع رشد و توسعه

1- عدم دسترسي به مرز کشور پاکستان .

راه کارهاي پيشنهادي

بازگشايي محور مسدود شده شهرستان به روتک ( منطقه مرزي ).

اهم پروژه هاي عمراني ( پنج ساله ) اخير

نوع کاربردي

ميزان اعتبار

دستگاه اجرايي

محل اجراء

عنوان پروژه

-

-

راه و ترابري

خاش

پروژه راه اصلي زاهدان خاش

-

-

آب منطقه

خاش

پروژه آبرساني به شهرستان خاش

-

-

مسکن و شهرسازي

خاش

پروژه احداث بيمارستان 96 تختخوابي

-

-

راه و ترابري

خاش

احداث راه فرعي خاش سراوان

اهم طرح هاي در دست اقدام

نوع کاربردي

ميزان اعتبار

دستگاه اجرايي

محل اجراء

عنوان پروژه

-

-

راه و ترابري

سطح شهرستان

احداث حدود 10 جاده روستايي

-

-

-

-

تکميل بيمارستان جديد

-

-

-

-

احداث جاده خاش ايرانشهر

وضعيت اعتبارات و تعداد پروژه هاي عمراني

سال

1377

1378

1379

1380

1381

1382

1383

جمع کل

منابع اعتباري

استاني

ملي

استاني

ملي

استاني

ملي

استاني

ملي

استاني

ملي

استاني

ملي

استاني

ملي

اعتبارات تخصيصي( ميليون ريال )

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ميزان اعتبارات جذب شده ( ميليون ريال )

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

تعداد پروژه هاي عمراني

128

-

133

-

136

-

158

-

216

-

281

-

172

-

-

 

 

 

تعداد بازديد:9819 آخرين تغييرات:84/12/11
نظرات

  • mahmoodrigi:عالیه متشکریم
نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر