جمعه 17 مرداد 1399 - 17 ذي الحجه 1441 - 7 آگوست 2020
صفحه اصلي/معرفي استان


 
 


 


 


 
 
خروجي RSS

معرفي شهرستان سرباز

موقعيت جغرافيايي ( اقليم و سرزمين )

الف : تقسيمات کشوري

شهرستان سرباز با مساحت 11500 کيلومتر مربع ، در جنوب شرقي استان سيستان و بلوچستان قرار گرفته و فاصله مرکز شهرستان تا مرکز استان 501 کيلومتر است . اين شهرستان داراي تعداد 3 مرکز شهري و 4 بخش ، 12 دهستان و 600 آبادي داراي سکنه است .

نسبت شهرستان به استان (درصد)

  استان

  شهرستان

عنوان

13/6

  187502 

11500

مساحت (کيلومتر مربع )

68/9

  31

3

تعداد شهر

11/11

  36

4

تعدا بخش

24/12

  98

12

تعداد دهستان

ب- عوارض طبيعي

( ارتفاعات ، رودخانه ها ، قنات ، چاه و چشمه ها(اعم از فصلي و غير فصلي ) سرچشمه رودخانه و منتهي به رودخانه سرباز در اين شهرستان واقع مي باشد .

ج: منابع تامين آب و حوزه آبريز و شبکه رودخانه ها

آب اين شهرستان ازطريق 618 حلقه چاه 54 رشته قنات 56 رشته چشمه با ميزان آبدهي 4/56 ميليون متر مکعب و رودخانه هاي سرباز و پيشين با ميزان آبدهي 258 ميليون مکعب متوسط ساليانه تامين مي شود.

د- اقليم

شهرستان سرباز داراي اقليم گرم و خشک مي باشد . ميانگين بارش سالانه در اين شهرستان 72 ميلي متر و متوسط دماي آن از 3/13 الي 35 درجه سانتي گراد در تغيير است .

هـ : پيشينه تاريخي و گردشگري

تاريخچه و وجه تسميه نامگذاري ،اماکن و آثار تاريخي ،آداب و رسوم ،مشاهير و شخصيت هاي تاريخي ) قلعه هاي سرباز ،‌ راسک و فيروزآباد باستاني ديگر در دهستان آشار ،‌غار کزور و سنگ نگارهاي موجود در ان و همچنين تونل فيروزآباد و منطقه دوک اندک در 6 کيلومتري شمال غرب شهر راسک از آقار تاريخي اين شهرستان مي باشند .اين شهرستان در سال 79 از ايرانشهرمنتزع و بعنوان يک شهرستان به تصويب رسيده که داراي 3 نقطه شهري و 3 بخش و 12 دهستان مي باشد و داراي اقليمي گرم و خشک و ناهموار مي باشد تا کنون آثار تاريخي چنداني يافت نشده ولي در حال حاضر 8 قلعه شناسايي گشته و علاوه بر آن آثار سفالي نيز در روستاي چراغان کشف گرديده است .

زبان و مذهب

مردم شهرستان سرباز به لهجه بلوچي تکلم مي کنند و لهجه هاي بلوچي و... نيز رايج است . در اين شهرستان  100   درصد جمعيت آن را مسلمانان شيعه /سني/تشکيل مي دهند.

  غير ساکن

  ساکن

  استان

  شهرستان

  دين 

  نقاط روستائي

  نقاط شهري

  00/100 

  00/100 

  00/100 

  00/100 

 00/100 

جمع

00/100

00/100

00/100

  84/99

00/100

مسلمان

-

-

-

  03/0

-

زرتشتي

-

-

-

  ------

-

کليمي

-

-

-

  01/0

-

مسيحي

-

-

-

  12/0

-

ساير

جمعيت نيروي انساني

الف : جمعيت

جمعيت شهرستان سرباز در سال 1375 حدود 101314 نفر بوده اين رقم در سال 1382 به 126648 نفر رسيده است . تغييرات جمعيت در سال 1382 نسبت به سال 1375 ، برابر 2/3 درصد بوده است .

ميزان شهرنشيني (درصد)

جمعيت شهري

جمعيت روستائي

 کل جمعيت

  شرح

5/12

15776

110872

126648

شهرستان

5/49

1065035

1084974

2150009

استان

ب- نيروي انساني

بر اساس برآورد انجام شده در سال 1382جمعيت فعال اين شهرستان *(استان)241923نفر، جمعيت شاغل 225353 نفر به ترتيب روستايي و شهري 1084974و 1065034بوده و ترکيب اشتغال به ترتيب کشاورزي صنعت و خدمات 28و8/24و2/47 درصد مي باشد. بر همين اساس نرخ بيکاري 2/19 درصد بوده که نسبت به سال 1375(نرخ بيکاري 9 درصد بوده )،113درصد رشد داشته (2/10 درصد افزايش يافته است ) 

ترکيب اشتغال ((درصد))

نرخ بيکاري (درصد)

  جمعيت شاغل

  جمعيت فعال

  جمعيت

خدمات

صنعت

کشاورزي

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

2/47

8/24

28

2/19

-----

225353

 ------

241923

  -----

2150009

126648

*-نظر به اينکه اطلاعات جمعيتي براي سالهاي مختلف برنامه بصورت برآورد مي باشد(براي کل برنامه پنج ساله بوده است) و براي شهرستانها به تفکيک نداريم آمار استان را در نظر مي گيريم. 

ج- آمار شهدا ، جاويدالاثرها ، جانبازان و آزادگان

شهرستان زابل يکي از شهرستانهاي شهيد پرور استان سيستان و بلوچستان بوده که نقش مؤثري در جنگ تحميلي داشته است آمار ذيل گوياي اين مطلب است :

  آزادگان

  جانبازان

  جاويدالاثرها

  شهدا

  شرح

-

5

-

16

شهرستان

  572

  3988

  --------

  1819

استان

امور اجتماعي

الف : سواد

ميزان باسوادي شهرستان در سال 1375 برابر - درصد بوده که به 82 درصد در سال 1382 افزايش يافته است .

نرخ رشدسالانه(درصد)

  درصد تغييرات

  سال 1382

  سال 1375

  شرح

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

 

5/1

-

5/10

-

2/81

92%

7/70

-

نقاط شهري

5/1

5/1

5/10

5/10

-

18/56

72%

68/45

نقاط روستائي

ب : آموزش و پرورش

در سال تحصيلي 83-1382تعداد کل دانش آموزان مقاطع مختلف تحصيلي شهرستان 32073 نفر بوده که 95/5 درصد از  دانش آموزان استان را تشکيل مي دهد.از کل دانش آموزان اين شهرستان 29/71 درصد در مقطع ابتدائي ، 63/20 درصد در مقطع راهنمائي ، 08/8 درصد در مقطع متوسطه و 7/1 درصد در مقطع متوسطه در رشته هاي فني و حرفه اي و کار و دانش مشغول به تحصيل مي باشند  87/43 درصد از کل دانش آموزان شهرستان سرباز را دانش آموزان دختر تشکيل مي دهند و سهم دانش آموزان مناطق روستائي نيز 82/88 درصد مي باشد.

شاخصهاي مقايسه اي طي سالهاي82- 1375 

  سال 1382

  سال 1375

  عنوان

رشد سالانه (درصد)

  درصد تغييرات

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

12/2

13/5

3/26

03/58

528631

32073

418501

20295

تعداددانش آموزان

82/4

47/9

38

16/83

242443

14072

175794

7683

تعداد دانش آموزان دختر

70/9

93/10

6/67

56/67

8566

459

3500

260

تعداد مراکزآموزشي

34/2

29/4-

39/16

04/30-

14202

347

12203

496

تعداد کادر آموزشي

----

-----

----

----

06/2

41/1

-------

-----

سرانه فضائي آموزشي (مترمربع )

ج : آموزش عالي

در سال تحصيلي 83-1382 در شهرستان سرباز ،--- دانشجودر حال تحصيل بوده که از اين تعداد  در صد در - و—درصددر--مشغول به تحصيل بوده اند.

شاخصهاي مقايسه اي طي سالهاي82- 1375 

  سال 1382

  سال 1375

  عنوان

رشد سالانه (درصد)

  درصد تغييرات

 

 

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

 

9/5

-

100

-

24

-

12

-

تعدادمراکزآموزش عالي

19/3

-

9/40

-

36977

-

26250

-

تعداد دانشجويان

8/8

-

3/166

-

17880

-

6715

-

دانشجويان دختر

د : بهداشت و درمان

شهرستان سرباز از لحاظ امکانات بهداشتي و درماني در سال 1375 داراي---بيمارستان با ---تخت بوده که در سال  1382 تعداد بيمارستان  به  ---  و تعداد تخت بيمارستان  نيز به ---- رسيده است .همچنين در سال 1375 تعداد مراکز بهداشتي شهري و روستائي  -- و -- مرکز بوده که اين رقم در سال 1382به 2 و 10 مرکز افزايش يافته است . نسبت برخورداري جمعيت به پزشک در سال 1375 به ازاي هر هزار نفر  --درصد بوده که اين نسبت درسال1382به12/0 پزشک رسيده است .

رشدسالانه(درصد)

  درصدتغييرات 

  سال 1382

  سال 1375

  شرح

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

 

8/42 -

-

کاهش 34  -

-

  2

-

  3

-

تعداد سينما 

3/3

-

  10

-

  32

1

  29

-

تعداد سالن هاي نمايش

1/3

-

  60

-

  40

2

  25

-

تهداد کتابخانه عمومي

 -----

-

  -

-

  19

1

  19

-

تعداد مرکزفرهنگي ثابت کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان

طي همين سال به ازاي هر هزار نفر  - درصد تخت بيمارستان بوده که به -  درصد تخت بيمارستاني تغيير يافته است.

رشدسالانه(درصد)

  دوره 82- 75

  درصدتغييرات بين

  سال هاي82- 1375 

  سال 1382

  سال 1375

  شرح

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

 

7/7

-

7/7

-

14

-

13

-

تعداد بيمارستان

1/101

-

182

-

140

2

50

-

تعداد مراکز بهداشتي و درماني شهري

15/0

-

7/13

-

719

50

632

-

تعدا د خانه بهداشت

2/0

-

4/57

-

603

18

383

-

تعداد پزشک و دندانپزشک

5/1

-

2

-

7/68

-

3/67

-

سرانه تخت بيمارستاني به ازاي هرهزارنفر

7/5

-

25

-

20

1/11

16

-

سرانه پزشک عمومي به ازاي هرهزارنفر

هـ : فرهنگ و گردشگري

تعداد سينماهاي فعال شهرستان زابل از --- سالن سينما در سال 1375 به --  سالن در سال 1382 رسيده همچنين تعداد کتابخانه هاي عمومي طي عميق سالها از --  باب به 2 باب رسيده است . از نظر سالن سخنراني و نمايش حدود  -- درصد رشد/کاهش داشته و از --  سالن در سال 1375 به 1 سالن در سال 1382 رسيده و تعداد مراکز فرهنگي ثابت کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان از --  مرکز در سال 1375 به 1 واحد در سال 1382 رسيده است

موزه هاي مهم

اماکن سياحتي تاريخي و مراکز توريستي با ذکر جاذبه هاي گردشگري

1- معماري خانه هاي خشت و گلي با درهاي تزئيني چوبي کنده کاري و منبت کاري شده
2- قلعه سرباز
3- قلعه پيشين .

شخصيت ها ،مشاهير تاريخي و فرهنگي

صنايع دستي

1- سکه و آيينه دوزي
2- سياه دوزي
3- خامه دوزي
4- پريوار دوزي
5- سفالگري
6- آوزي ديواري .

و- تربيت بدني

اين شهرستان از وجود  استاديوم ،  ميدان فوتبال ،  ميدان واليبال ،  بسکتبال ،  سالن ورزشي و    ورزشگاه بهرمند مي باشد . سرانه فضاي ورزشي به ازاي هر هزار نفر ( سر پوشيده ) 5/10 متر مربع و سرانه فضاي ورزشي روباز 360 متر مربع براي هزار نفر جمعيت است .

سالن ورزشي

استاديوم

تعداد ورزشگاه

در دست احداث

مورد بهره برداري

در دست احداث

مورد بهره برداري

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

17

1

53

1

8

-

7

-

-

امور توليدي و اقتصادي

الف : منابع آب و خاک

در سال 1382 حجم آب هاي زير زميني در شهرستان سرباز 4/56 ميليون متر مکعب بوده که معادل 4 درصد کل آب هاي زير زميني استان مي باشد . همچنين کل منابع آبهاي سطحي در اين شهرستان 3 ميليون متر مکعب بوده که حدود 3 ميليون متر مکعب از اين آب ها برداشت شده است .

استان

ميزان ( ميليون متر مکعب )

عنوان

شهرستان

1212

51

پتانسيل آب هاي زير زميني

1415

4/56

ميزان برداشت از منابع آب هاي زير زميني

4800

258

پتانسيل آب هاي سطحي

55

3

ميزان برداشت از آب هاي سطحي

ب : کشاورزي و منابع طبيعي و دامپروري

در سال زراعي 83-1382 سطح زير کشت محصولات زراعي و باغي شهرستان سرباز بالغ بر 7988 هکتار است که 5 درصد از سطح کشت زير کشت استان را تشکيل مي دهد . از اين مقدار 3/46 درصد به کشت باغات و 7/53 درصد به زراعت هاي سالانه اختصاص دارد . طي همان سال ، 2 واحد صنعتي پرورش و نگهداري دام و طيور در سطح شهرستان فعال بوده است . همچنين ميزان توليد شير ، گوشت قرمز ، گوشت مرغ و عسل به ترتيب 4/4 ، 8/0 ، 3/0 و هزار تن بوده است . لازم به ذکر است اين شهرستان داراي  ---- واحد پرورش ماهي با توليد -----  هزار تن مي باشد .

متوسط رشد سالانه

( درصد )

ميزان تغييرات

( درصد )

1382

1375

عنوان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

4/8-

-

6/45-

 

160

9/7

7/295

-

سطح اراضي زير کشت ( هزار هکتار )

95/8-

-

48-

 

7/102

3/4

198

-

سطح اراضي زير کشت زراعي آبي ( هزار هکتار )

9/30-

-

5/92-

 

5/4

-

60

-

سطح زير کشت اراضي ديم( هزار هکتار )

98/4

-

40

 

53

7/3

7/37

-

سطح زير کشت محصولات باغي

77/1

-

13

 

6/229

3/26

203

-

ميزان‌توليد محصولات باغي( هزار تن )

3/13-

-

63-

 

1116

5/117

3026

-

ميزان توليدزراعي(هزار تن )

ج : جنگل و مرتع

در سال 1382 شهرستان سرباز ، 000/900 هکتار مرتع وجود داشته و مقدار علوفه قابل برداشت از اين مراتع ---  تن بوده است . مساحت جنگل هاي طبيعي شهرستان 43367 هکتار و مساحت جنگل هاي مصنوعي نيز  ---  هکتار مي باشد .

د : صنعت و معدن

تعداد صنايع موجود شهرستان سرباز ، 4 واحد مي باشد که تعداد 3 واحد آن در نقاط روستايي و تعداد   واحد بقيه در نقاط شهري مستقر مي باشند . درسال 1382 تعداد --- کارگاه  فعال مسئوليت استخراج معادن را به عهده داشته که عمده ترين معادن موجود در سطح اين شهرستان عبارتند از : سهم شهرستان از کارگاه هاي معدني فعال استان ---- درصد مي باشد . ميزان توليدات اسمي سالانه گروه معدني غير فلزي تن مي باشد که---- درصد توليدات معدني کل استان را به خود اختصاص داده است .

ظرفيت استخراج ساليانه

تعداد شاغلين

ذخيره ( تن )

ماده معدني

نام معدن

رديف

-

-

-

-

-

1

امور زير بنايي

الف : عمران شهري

درسال 1382 جمعيت شهر ( مرکز شهرستان ) 3755 نفر برآورد شده ، ميزان شهر نشيني در اين شهرستان 2/11 درصد محاسبه شده است . سرانه معابر شهري و فضاي سبز شهرستان راسک به ترتيب 51 و 41 متر مربع بوده است . تعداد مشترکين آب 2075 و مصرف سرانه آب نيز 105/0 متر مکعب بوده است

رشدسالانه(درصد) 

  درصدتغييرات 

  سال 1382

  سال 1375

  شرح

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

 

4/3

-

27

-

1065035

16435

838757

-

جمعيت شهري ( نفر )

16/1

-

4/8

-

50

2/11

1/46

-

ضريب شهر نشيني ( درصد )

4/3

-

6/26

-

7/5

43/1

5/4

-

تراکم نسبي جمعيت شهري

8/3-

-

2/0-

-

43

51

7/56

-

سرانه معابر شهري ( متر مربع )

3/1

-

10

-

4/4

4/1

4

-

سطح فضاي سبز ( متر مربع )

7/6

-

58

-

160816

2075

101621

-

تعداد مشترکين آب

2/6-

-

36-

-

109/0

105/0

171/0

-

سرانه مصرف آب ( متر مکعب )

ب : عمران روستايي

جمعيت روستائي شهرستان سرباز، 110872نفر مي باشد که 5/87 درصد از جمعيت شهرستان را به خود اختصاص داده است . از کل روستاهاي شهرستان سرباز تا پايان سال 1382 ، تعداد 200 روستا از نعمت روشنايي برق و 7/47 درصد برخوردار از آب آشاميدني سالم مي باشند . همچنين تا پايان سال 1382 تعداد 7 روستا مورد بهسازي طرح هادي روشتائي قرار گرفته است .

رشدسالانه(درصد) 

  درصدتغييرات 

  سال 1382

  سال 1375

  شرح

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

 

1/10

1/14

6/96

152

2119

121

1078

28

تعداد روستاهاي داراي آب لوله کشي

06/0

68/0

1/84

96

2425

200

1317

102

تعداد روستاهاي داراي برق

-

-

-

-

-

-

-

-

تعداد روستاهاي داراي گاز 

7/26

-

423

-

2113

195

-

-

تعداد روستاهاي داراي تلفن 

ج : راه و ترابري

در شهرستان سرباز ، 588 کيلومتر راه وجود دارد که 130 کيلومتر راه اصلي و 208 کيلومتر آن راه فرعي مي باشد . سهم اين شهرستان از جاده استان 6/3 درصد مي باشد . همچنين اين شهرستان داراي يک فرودگاه مي باشد . در سال 1382 تعداد  ----  پرواز ( رفت و برگشت ) در آن صورت گرفته است . طول خطوط راه آهن اين شهرستان در مجموع – کيلومتر ، با تعداد – ايستگاه است . در سال - ، - نفر مسافر و ـ تن بار از طريق راه آهن شهرستان جابجا شده است .

طول راه

طول راه اصلي

طول راه آزاد

نوع راه

1382

1375

1382

1375

1382

1375

سال

588

568

130

130

-

-

شهرستان

1/16387

7365

6/1762

5/1534

15

-

استان

د : مخابرات

تعداد تلفن هاي منصوبه شهرستان سرباز تا پايان سال 1382 برابر- بوده است که نسبت به سال قبل -درصد رشد داشته است .

 

تلفن همراه مشغول بکار

ضريب بهره برداري

ضريب نفوذ تلفن

تعداد تلفن مشغول به کار

تعداد تلفن منصوبه

شرح

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

 

 

 

40409

-

94

-

7/11

-

235988

-

251843

-

-

هـ : ذخاير آبي

آب آشاميدني شهرستان سرباز از طريق رودخانه سرباز و پيشين و 6 حلقه چاه با ميزان آبدهي 59 ليتر در ثانيه تأمين مي شود . حجم مخازن آب 1620 متر مکعب و طول آبرساني 9280 متر و طول شبکه توزيع 95000 متر با  لوله هاي با قطر 250-75 ميلي متر است . ميزان آب قابل تأمين سرانه 225 ليتر و سرانه مصرفي آن 150 ليتر در شبانه روز است .

مشخصات سدهاي در حال بهره برداري استان

ميزان آب ( متر مکعب )

حجم مخزن

سال

بهره برداري

نوع بهره برداري

نوع سد

محل سد

نام سد

قابل انحراف

قابل تنظيم

-

-

7/5

1382

تأمين آب کشاورزي

بتوني

سرباز

آشار

مشخصات سدهاي در حال احداث استان

سال

ميزان آب (‌متر مکعب )

ميزان‌اعتبار(ميليون‌ريال )

برآورد اعتبار مورد نياز ( ميليون ريال )

پيش‌بيني‌نوع بهره برداري

محل‌اجراي سد

نام سد

خاتمه

شروع

حجم قابل انحراف

حجم قابل تنظيم

حجم

جذب شده

تخصيص يافته

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

قابليتها و توانمنديها

موانع رشد و توسعه

راه کارهاي پيشنهادي

اهم پروژه هاي عمراني ( پنج ساله ) اخير

نوع کاربردي

ميزان اعتبار

دستگاه اجرايي

محل اجراء

عنوان پروژه

-

-

-

-

-

اهم طرح هاي در دست اقدام

نوع کاربردي

ميزان اعتبار

دستگاه اجرايي

محل اجراء

عنوان پروژه

-

-

-

-

-

وضعيت اعتبارات و تعداد پروژه هاي عمراني

سال

1377

1378

1379

1380

1381

1382

1383

جمع کل

منابع اعتباري

استاني

ملي

استاني

ملي

استاني

ملي

استاني

ملي

استاني

ملي

استاني

ملي

استاني

ملي

اعتبارات تخصيصي( ميليون ريال )

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ميزان اعتبارات جذب شده ( ميليون ريال )

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

تعداد پروژه هاي عمراني

-

-

-

-

48

-

80

-

188

-

283

-

130

-

-

 

 

تعداد بازديد:11976 آخرين تغييرات:84/12/11
نظرات

  • ناصر بویه:با سلام بسیار ممنون از زحمت هایی که برای معرفی شهرستان ما پرداختید.
  • ناشناس:لطفا مطالب را به روز کنید
نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر