چهارشنبه 7 اسفند 1398 - 2 رجب 1441 - 26 فوريه 2020
صفحه اصلي/معرفي استان


 
 


 


 


 
خروجي RSS

معرفي شهرستان نيكشهر

موقعيت جغرافيايي(اقليم و سرزمين)

تقسيمات کشوري

شهرستان نيکشهر با مساحت 22280 کيلومتر مربع در جنوب غربي استان سيستان و بلوچستان قرار گرفته و فاصله مرکز شهرستان تا مرکز استان 653 کيلومتر است. اين شهرستان داراي تعداد 5 مرکز شهري و 5 بخش ،15 دهستان و 727 آبادي داراي سکنه است.

عنوان

شهرستان

استان

نسبت شهرستان به استان (درصد)

مساحت (کيلومتر مربع)

22280

187502

88/11

تعداد شهر

5

31

13/16

تعداد بخش

5

36

89/13

تعداد دهستان

15

98

31/15

عوارض طبيعي

رودخانه کشيک و رودخانه کاجو- فنوج تنگ سرحد و ارتفاعات آهوران-فنوج-سفيدکوه در اين شهرستان واقع مي باشد.

منابع تامين آب و حوزه آبريز و شبکه رودخانه ها

آب اين شهرستان از طريق 718 حلقه چاه 185 رشته قنات 66 رشته چشمه با ميزان آبدهي 6/76 ميليون مترمکعب و رودخانه هاي کشيک با ميزان آبدهي 18 ميليون مترمکعب متوسط ساليانه تامين مي شود.

اقليم

شهرستان نيکشهر داراي اقليم بياباني گرم و خشک مي باشد.ميانگين بارش سالانه در اين شهرستان 118 ميلي متر و متوسط دماي آن در سال 82 از 8/48 الي 8/3 درجه سانتيگراد در تغيير است.

پيشينه تاريخي و گردشگري

(تاريخچه و وجه تسميه نامگذاري ،اماکن و آثار تاريخي،آداب و رسوم ، مشاهير و شخصيت هاي تاريخي )
شهرستان نيکشهر داراي قدمت بسيار طولاني است که پيشينه تاريخي آن با ايرانشهر پيوند خودرده و نام قديم آن (گه) به معناي گهتر و يا بهتر است و در زمان رضا شاه به نيکشهر تغيير نام يافت ، داراي قلعه معروف به حسين خان – قلعه چهل دختران – قلعه بنت – قلعه ساربوک – قلعه قصرقند – قلعه بگ که به ثبت رسيده است و همچنين مسجد شيخ عبدالقادر و مقبره شيخ و سنگ نگاره ها و آبشار روستاي آبند ساربوک و مراکز اقتصادي و عمراني مجتمع عشايري فضل اللهي – ايستگاه مخابراتي گسک – ايستگاه پرقدرت تلويزيوني از آثار اين شهرستان مي باشد.
زبان و مذهب :مردم شهرستان نيکشهر به لهجه محلي تکلم مي کنند و لهجه هاي بلوچي و فارسي نيز رايج است.دراين شهرستان 88/99 درصد جمعيت آن را مسلمانان شيعه/سني/تشکيل مي دهند.

دين

شهرستان

استان

ساکن

غير ساکن

نقاط شهري

نقاط روستايي

جمع

00/100

00/100

00/100

00/100

00/100

مسلمان

88/99

84/99

79/99

90/99

-

زرتشتي

04/0

03/0

04/0

05/0

-

کليمي

-

-

-

-

-

مسيحي

-

01/0

-

-

-

ساير

08/0

12/0

18/0

05/0

-

جمعيت نيروي انساني

الف: جمعيت

جمعيت شهرستان نيکشهر در سال 1375 حدود 139419 نفر بوده اين رقم در سال 1382 به 164589 نفر رسيده است.تغييرات در سال 1375 ،برابر 4/2 درصد بوده است.

شرح

کل جمعيت

جمعيت روستايي

جمعيت شهري

ميزان شهرنشيني(درصد)

شهرستان

164589

123671

40918

9/24

استان

2150009

1084974

1065035

5/49

ب- نيروي انساني

بر اساس برآورد انجام شده در سال 1382جمعيت فعال اين شهرستان *(استان)241923نفر، جمعيت شاغل 225353 نفر به ترتيب روستايي و شهري 1084974و 1065034بوده و ترکيب اشتغال به ترتيب کشاورزي صنعت و خدمات 28و8/24و2/47 درصد مي باشد.بر همين اساس نرخ بيکاري 2/19 درصد بوده که نسبت به سال 1375(نرخ بيکاري 9 درصد بوده )،113درصد رشد داشته (2/10 درصد افزايش يافته است )

  جمعيت

  جمعيت فعال

  جمعيت شاغل

نرخ بيکاري (درصد)

  ترکيب اشتغال ((درصد))

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

کشاورزي

صنعت

خدمات

164589

2150009

  -----

241923

 ------

225353

-----

2/19

28

8/24

2/47

*-نظر به اينکه اطلاعات جمعيتي براي سالهاي مختلف برنامه بصورت برآورد مي باشد(براي کل برنامه پنج ساله بوده است) و براي شهرستانها به تفکيک نداريم آمار استان را در نظر مي گيريم. 

ج: آمار شهدا، جاويدالاثرها،جانبازان و آزادگان

شهرستان نيکشهر يکي از شهرستانهاي شهيد پرور استان سيستان و بلوچستان بوده که نقش موثري در جنگ تحميلي داشته است آمار ذيل گوياي اين مطلب است:

شرح

شهدا

جاويد الاثر

جانبازان

آزادگان

شهرستان نيکشهر

71

-

-

4

استان

1819

-

3988

572

امور اجتماعي:

الف: سواد

ميزان باسوادي شهرستان در سال 1375 برابر 72/42 درصد بوده که به 6/61 درصد در سال 1382 افزايش يافته است.

شرح

سال 1375

سال 1382

درصد تغييرات

نرخ رشد سالانه (درصد)

 

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

نقاط شهري

23/61

7/70

73/71

2/81

5/10

5/10

5/1

5/1

نقاط روستايي

97/38

68/45

47/50

18/56

5/10

5/10

5/1

5/1

ب: آموزش و پرورش

در سال تحصيلي 83-1382 تعداد کل دانش آموزان مقاطع مختلف تحصيلي شهرستان 47942 نفر بوده که 90/8 درصد از دانش آموزان استان را تشکيل مي دهد.از کل دانش آموزان اين شهرستان 38/67 درصد در مقطع ابتدائي 54/20 درصد در مقطع راهنمايي 01/12 درصد مقطع متوسطه 32/3 درصد در مقطع متوسطه در رشته هاي فني و حرفه اي و کار و دانش مشغول به تحصيل  مي باشند.
42/45 درصد از کل دانش آموزان شهرستان نيکشهر را دانش آموزان دختر تشکيل مي دهند و سهم  دانش آموزان مناطق روستائي نيز 96/72 در صد مي باشد.

عنوان

سال 1375

سال 1382

شاخص هاي مقايسه اي طي سال 82-1375

درصد تغييرات

نرخ رشد سالانه (درصد)

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

تعداد دانش آموزان

31416

418501

47942

528631

60/52

3/26

51/7

12/2

تعداد دانش آموزان دختر

12243

175794

21774

242443

85/77

38

12/11

82/4

تعداد مراکز آموزشي

471

3500

818

5866

67/73

6/67

52/10

70/9

تعداد کادر آموزشي

831

12203

570

14202

4/31-

39/16

46/4-

34/2

سرانه فضاي آموزشي (متر مربع)

-

-

86/1

06/2

-

-

-

-

ج: آموزش عالي

در سال تحصيلي 83-1382 در شهرستان نيکشهر ، 3 دانشجو در حال تحصيل بوده که از اين تعداد %100 در دانشگاه پيام نور و--- درصددردانشگاه---مشغول به تحصيل بوده اند.

عنوان

سال 1375

سال 1382

شاخص هاي مقايسه اي طي سال 82-1375

درصد تغييرات

نرخ رشد سالانه (درصد)

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

تعداد مراکز آموزش عالي

-

12

1

24

100

100

-

9/5

تعداد دانشجويان

-

26250

3

36977

300

9/40

-

19/3

دانشجويان دختر

-

6715

-

17880

-

3/166

-

8/8

د: بهداشت و درمان

شهرستان نيکشهر از لحاظ امکانات بهداشتي و درماني در سال 1375 داراي يک بيمارستان با 25 تخت بوده که در سال 82 تعداد بيمارستان به 1 و تعداد تخت بيمارستان به 44 رسيده است.همچنين در سال 1375 تعداد مراکز بهداشتي شهري و روستايي 3 و 8 مرکز بوده که اين رقم در سال 1382 به 6 و 10 مرکز افزايش يافته است. قسمت برخورداري جمعيت به پزشک در سال 1375 به ازاي هر 1000 نفر 6/0درصد بوده که اين نسبت در سال 1382 به 7/17 درصد پزشک رسيده است.طي همين سال به ازاي هر 1000 نفر 18 درصدتخت بيمارستان بوده که به 26 درصدتخت بيمارستان تغيير يافته است.

شرح

1375

1382

درصد تغييرات بين سالهاي 82-1375

رشد سالانه (درصد)

دوره 82-75

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

تعدا بيمارستان

1

13

1

14

-

7/7

-

7/7

تعداد مراکز بهداشتي و درماني شهري

3

50

6

140

100

182

26

1/101

تعداد خانه بهداشت

54

632

84

719

56

7/13

5/1

15/0

تعداد پزشک و دندانپژشک

21

383

29

603

38

4/57

1/4

2/0

سرانه تخت بيمارستاني به ازاي هر هزار نفر

18

3/67

26

7/68

5/44

2

7/4

5/1

سرانه پزشک عمومي به ازاي هر هزار نفر

7/14

16

5/13

20

16/8-

25

3/7

7/5

هـ: فرهنگ و گردشگري

تعداد سينماهاي فعال شهرستان --- از --- سالن نداشته در سال 1375 به --- سالن در سال 1382 رسيده همچنين تعداد کتابخانه هاي عمومي طي همين سالها از 3 باب به 5 باب رسيده است.
از نظر سالن سخنراني ونمايش حدود 50 درصد رشد / کاهش داشته و از 2 سالن در سال 1375 به 3 سا لن در سال 1382 رسيده و تعداد مراکز فرهنگي ثابت کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان از يک مرکز در سال 1375 به يک واحد در سال 1382 رسيده است.

شرح

1375

1382

درصد تغييرات

رشد سالانه (درصد)

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

تعداد سينما

-

3

-

2

-

34-

-

8/42

تعداد سالن هاي نمايش

2

29

2

32

-

10

-

3/3

-

3

25

5

40

66

60

29

1/3

تعداد مرکز فرهنگي ثابت کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان

1

19

1

19

-

-

-

-

موزه هاي مهم :

اماکن سياحتي تاريخي و مراکز توريستي با ذکر جاذبه هاي گردشگري :
1-درختهاي کهنسال مکرزن يا انجير معابد
2- قلعه نيکشهر
3- قلعه قصر قند
4- مسجد عبدالقادر
5- قلعه فنوج

شخصيت ها ،مشاهير تاريخي و فرهنگي :

صنايع دستي :

1-حصير و پرده سياه چادر بافي
2- پشتي و گليم
3- سکه و آيينه دوزي
4- سوزن دوزي بلوچي

و: تربيت بدني

اين شهرستان ازوجوديک استاديوم ،5 ميدان فوتبال،6ميدان واليبال، 6 بسکتبال ،6 سالن ورزشي ويک ورزشگاه بهره مند  مي باشد.سرانه فضاي ورزشي به ازاي هر 1000 نفر (سر پوشيده ) 22 متر مربع و سرانه فضاي ورزشي روباز 179 متر مربع براي 1000 نفر جمعيت است.

تعداد ورزشگاه

استاديوم

سالن ورزشي

مورد بهره برداري

دردست احداث

مورد بهره برداري

دردست احداث

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

 

1

7

2

8

6

53

1

17

امور توليدي و اقتصادي

الف: منابع آب و خاک

در سال 1382 حجم آبهاي زير زميني در شهرستان نيکشهر ، 6/76 ميليون متر مکعب بوده که معادل 5 در صد کل آبهاي زير زميني استان مي باشد. همچنين کل منابع آبهاي سطهي در اين شهرستان 18 ميليون متر مکعب بوده که حدود ---- ميليون متر مکعب از اين آبها برداشت شده است.

عنوان

ميزان (ميليون متر مکعب)

شهرستان

استان

پتانسيل آب هاي زيرزميني

70

1212

ميزان برداشت از منابع آب هاي زيرزميني

6/76

1415

پتانسيل آب هاي سطحي

18

4800

ميزان برداشت از منابع آب هاي سطحي

-

55

ب: کشاورزي و منابع طبيعي دامپروري

در سال زراعي 83-1382 سطح زير کشت محصولات زراعي و باغي شهرستان نيکشهر بالغ بر 9374 هکتار است که 85/5 در صد از سطح کشت زير کشت استان را تشکيل مي دهد. از اين مقدار 49 در صد به کشت باغات و 51 درصد به زراعتهاي سالانه اختصاص دارد.طي همان سال 3 واحد صنعتي پرورش و نگهداري دام و طيور در سطح شهرستان فعال بوده است.همچنين ميزان توليد شير ، گوشت قرمز ، گوشت مرغ و عسل به ترتيب 3/5 ،4/1،7/0 و 003/0 هزار تن بوده است. لازم به ذکر است اين شهرستان داراي 38 واحد پرورش ماهي با توليد 76 هزار تن مي باشد.

عنوان

1375

1382

ميزان تغييرات (درصد)

متوسط رشد سالانه (درصد)

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

سطح اراضي زير کشت (هزار هکتار)

13

7/295

30/9

160

28-

6/45-

67/4-

4/8-

سطح اراضي زير کشت زراعي آبي (هزار هکتار)

4/6

198

7/2

7/102

8/57-

48-

95/8-

95/8-

سطح زير کشت اراضي ديم (هزار هکتار)

-

60

2

4/5

-

5/92-

-

9/30-

سطح زير کشت محصولات باغي

6/6

7/37

6/4

53

30-

40

02/5-

98/4

ميزان توليد محصولات باغي (هزار تن)

7/35

203

7/28

6/229

6/19-

13

07/30-

77/1

ميزان توليد زراعي (هزارتن)

124

3026

64

1116

50-

3/63-

9/9-

3/13-

ج: جنگل و مرتع

در سال 1382 شهرستان نيکشهر ، 986253 هکتار مرتع وجود داشته و مقدار علوفه قابل برداشت در اين مراتع صفر تن بوده است.مساحت جنگلهاي طبيعي شهرستان 148000 هزار هکتار و مساحت جنگلهاي مصنوعي نيز 320هکتار مي باشد.

د: صنعت و معدن

تعداد صنايع موجود شهرستان 4 واحد مي باشد که تعداد واحد آن در نقاط روستايي و تعداد --- واحد بقيه در نقاط شهري مستقر مي باشند.در سال 1382 تعداد --- کارگاه فعال مسئوليت استخراج معادن را به عهده داشته که عمده ترين معادن موجود در سطح اين شهرستان عبار  تند ت از : کرميت  سهم شهرستان از کارگاههاي معدني فعال استان --- درصد مي باشد.ميزان توليدات اسمي سالانه گروه معدني غير فلزي --- تن مي باشد.که --- در صد توليدات معدني کل استان را به خو اختصاص داده است.

رديف

نام معدن

ماده معدني

ذخيره تن

تعداد شاغلين

ظرفيت استخراج سالانه

1

مدومچ

کروميت

20000

6

3000

امور زير بنايي

الف: عمران شهري

در سال 1382 جمعيت شهر (مرکز استان) 13406 نفر برآورد شده ،ميزان شهرنشيني در اين شهرستان 5/27 در صد محاسبه شده است.سرانه معابر شهري و فضاي سبز شهرستان نيکشهر به ترتيب 6/55 و 75/1 مترمربع بوده است. تعداد مشترکين آب 5659 و مصرف سرانه آب نيز 113/0 متر مکعب بوده است.

عنوان

سال 1375

سال 1382

درصد تغييرات

نرخ رشد سالانه

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

جمعيت شهري(نفر)

24892

838757

43918

1065035

76

27

4/8

4/3

ضريب شهرنشيني(درصد)

7/16

1/46

5/27

50

64

4/8

3/7

16/1

تراکم نسبي جمعيت شهري

11/1

5/4

9/1

7/5

7/72

6/26

98

4/3

سرانه معابر شهري (متر مربع)

63

7/56

6/55

43

7/11-

2/0-

7/1-

8/3-

سطح فضاي سبز (متر مربع)

7/1

4

75/1

4/4

9/2

10

4/0

3/1

تعداد مشترکين آب

2448

101621

5659

160816

131

58

7/12

7/6

سرانه مصرف آب (متر مکعب)

188/0

171/0

113/0

109/0

39-

36-

7-

2/6-

ب: عمران روستايي

جمعيت روستايي شهرستان نيکشهر 123671 نفر مي باشد که  75 درصد از جمعيي شهرستان را به خود اختصاص داده است.از کل روستاهاي شهرستان نيکشهر تا پايان سال 1382 ،250 روستا از نعمت روشنايي و برق و 3/68 درصد برخوردار از آب آشاميدني سالم مي باشند.همچنين تا پايان سال 1382 تعداد 11 روستا مورد بهسازي طرح هادي روستايي قرار گرفته است.

عنوان

سال 1375

سال 1382

درصد تغييرات

نرخ رشد سالانه

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

تعداد روستاهاي داراي آب لوله کشي

112

1078

182

2119

5/62

6/96

2/7

1/10

تعداد روستاهاي داراي برق

109

1317

250

2425

129

1/84

6/0

06/0

تعداد روستاهاي داراي گاز

-

-

-

-

-

-

-

-

تعداد روستاهاي داراي تلفن

-

-

-

-

-

-

-

-

ج:راه و ترابري

در شهرستان نيکشهر 906 کيلومتر راه وجود دارد که 114 کيلومتر راه اصلي و 542 کيلومتر آن راه فـرعي  مي باشد.سهم اين شهرستان از جاده استان 5/5 درصد مي باشد. همچنين اين شهرستان داراي --- فرودگاه مي باشد.در سال 1382 تعداد --- پرواز در آن صورت گرفته است. طول خطوط راه آهن اين شهرستان درمجموع---کيلومترباتعداد---ايستگاه درسال --- تن بار از طريق راه آهن شهرستان جابجا شده است.

نوع راه

طول راه آزاد

طول راه اصلي

طول راه

سال

1375

1382

1375

1382

1375

1382

شهرستان

-

-

-

114

849

906

استان

-

15

5/1543

6/1762

7365

1/16387

د: مخابرات

تعدادتلفن هاي منصوبه شهرستان نيکشهر  تا پايان سال 1382 برابر 11688 بوده است که نسبت به سال قبل 5/4 درصد رشد داشته است.

 

شرح

تعداد تلفن منصوبه

تعداد تلفن مشغول به کار

ضريب نفوذ تلفن

ضريب بهره برداري

تلفن همراه مشغول به کار

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

نيکشهر

11688

251843

11459

235988

1/7

7/11

98

94

455

40409

هـ: ذخاير آبي

آب آشاميدني شهرستان نيکشهر از طريق رودخانه کشيک و 8 حلقه چاه با ميزان آبدهي 91 ليتر در ثانيه تامين مي شود.حجم مخازن آب 4400 متر مکعب و طول آبرساني 31000 متر و طول شبکه توزيع --- متر با لوله هاي با قطر 200-75 ميلي متر است.ميزان آب قابل تامين سرانه 147 ليتر و سرانه مصرفي آن 113 ليتر در شبانه روز است.

مشخصات سدهاي در حال بهره برداري:

نام سد

محل سد

نوع سد

نوع بهره برداري

سال بهره برداري

حجم مخزن

ميزان آب (مترمکعب)

قابل تنظيم

قابل انحراف

-

-

-

-

-

-

-

-

مشخصات سدهاي در حال احداث استان

نام سد

محل سد

پيش بيني نوع بهره برداري

برآورد اعتبار مورد نياز (ميليون ريال)

ميزان اعتبار

ميزان آب (متر مکعب)

سال

تخصيص يافته

جذب شده

حجم

حجم قابل تنظيم

حجم قابل انحراف

شروع

خاتمه

خيرآباد

نيکشهر

تامين آب شرب و کشاورزي

140000

9120

4929

3/27

2/7

-

 

 

قابليتها و توانمنديهاي نيکشهر :

1-  استفاده بهينه از قابليت هاي معدني شهرستان خصوصاً در مناطق فنوج و لار
2-  مهار و ذخيره سازي سيلابهاي منطقه به جهت تزريق آبهاي زيرزميني
3-  توسعه مکانيزه کشاورزي ، استفاده از سيستم آبياري نوين قطره اي و احياء اراضي قابل کشت – ايجاد و احداث سد و بندهاي خاکي در جهت بالا بردن سهم مشارکت مردم
4-  بهره مندي شهرستان از پتانسيلها و امتيازات منطقه آزاد به جهت همجواري با منطقه
5-  ايجاد صنايع تبديلي ، فرآوري محصولات کشاورزي خصوصاً مرکبات و خرما با توجه به اينکه بافت اجتماعي منطقه سنتي وقومي وقبيله اي مي باشد در جهت ارتقاء سطح سواد و آگاهي هنوز به حد مطلوب نرسيده اند
6-  ارتقاء سطح سواد و فرهنگ عمومي و تلاش در جهت محو ارزشهاي منفي موجود
7-  افزايش روند مشارکت نيروهاي بومي
8-  ارائه تسهيلات با کارمزد يارانه دار در جهت ايجاد اشتغال
9-  تشويق سرمايه گذاران

موانع رشد و توسعه:

راه کارهاي پيشنهادي:

اهم پروژه هاي عمراني (پنج ساله) اخير:

عنوان پروژه

محل اجرا

دستگاه اجرايي

ميزان اعتبار

نوع کاربردي

آبرساني به نيکشهر

نيکشهر – قصرقند

شرکت سهامي آب منطقه اي

7000 ميليون ريال

تامين آب به ميزان 30 ليتر در ثانيه و اجراي 6/3 کيلومتر خط انتقال و احداث مخزن 2000 متر مکعبي

سالن ورزشي قصرقند

نيکشهر – قصرقند

اداره کل تربيت بدني استان

940

ورزشي

سالن ورزشي بانوان نيکشهر

نيکشهر

اداره کل تربيت بدني استان

1470

ورزشي

اهم طرحهاي در دست اقدام:

عنوان پروژه

محل اجرا

دستگاه اجرايي

ميزان اعتبار

نوع کاربردي

اجراي سد خير آباد

نيکشهر

شرکت سهامي آب منطقه اي

145000 ميليون ريال

کنترل و مهار سيلاب به ميزان 27 ميليون متر مکعب سيلاب جهت شرب و کشاورزي

سالن ورزشي بنت

نيکشهر – بنت

اداره کل تربيت بدني استان

700

ورزشي

استخرشنا(سرپوشيده)

نيکشهر

اداره کل تربيت بدني استان

580

ورزشي

 

 

تعداد بازديد:7288 آخرين تغييرات:84/12/11
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر