دوشنبه 23 تير 1399 - 21 ذي القعده 1441 - 13 ژولاي 2020
صفحه اصلي/بخشنامه ها و آيين نامه ها

شيوه نامه تشكيل و تنظيم صورتجلسات کانون مداحان

تركيب اعضاي جلسات کانون مداحان:

 

ü  شهرستاني:

شهرستان مركز استان: معاون فرهنگي استان يا رئيس اداره فرهنگي- رئيس کانون مداحان شهرستان- اعضاي کانون مداحان

ديگر شهرستانها: رئيس اداره تبليغات اسلامي شهرستان و يا نماينده تام الاختيار وي- رئيس کانون مداحان شهرستان- اعضاي کانون مداحان

 

ü  استاني:

مديركل تبليغات اسلامي استان و يا معاون فرهنگي - رئيس کانون مداحان استان- رؤساي کانون مداحان شهرستانها

 

روش تنظيم صورتجلسات:

* کانون مداحان شهرستان در هر ماه 1 جلسه دارد كه صورتجلسه آن مطابق پيوست شماره 1 تنظيم مي گردد و جمعبندي 4 ماهه آن در پيوست شماره 2 به مركز استان ارسال مي گردد. بنابراين در هر شهرستان مي بايست به تعداد ماههاي گذشته از سال به ازاي هر ماه 1 برگ صورتجلسه در سوابق اداره شهرستان موجود باشد؛ به انضمام اينکه در هر چهار ماه جمعبندي4 ماهه صورتجلسات در فرم مخصوص جمعبندي به مركز استان ارسال شده است.

 

* کانون مداحان استان نيز در هر 2 ماه 1جلسه دارد كه صورتجلسه آن مطابق پيوست شماره 3 تنظيم مي شود و در پايان هر 4 ماه جمعبندي چهار ماهه را در قالب پيوست شماره 4 تهيه مي نمايند و به عبارتي در هر استان در هر سال 6 جلسه کانون استاني و3 جمعبندي چهار ماهه مي بايست موجود باشد.

 

* كارشناس تشكلهاي ديني استان نيز جمعبندي فرمهاي تك برگي چهار ماهه شهرستانها را به همراه فرم تك برگي چهار ماهه کانون استان، در قالب يك فرم تك برگي جمعبندي مصوبات چهار ماهه کانونهاي مداحان استان مطابق پيوست شماره 5 با مستندات مربوطه در اسرع وقت به اداره كل تشكلهاي ديني و مراكز فرهنگي ارسال مي نمايد.

 

*كارشناسان اداره كل تشكلهاي ديني نيز از استانهاي تخصصي خود در پايان سال فقط 3 برگ فرم تك برگي جمعبندي مصوبات چهار ماهه کانون مداحان استان را در اختيار خواهند داشت.

 

نكته مهم:

منظور از مصوبات شاخص كه در فرمهاي جمعبندي آمده،‌ مصوباتي است كه در راستاي ساماندهي و سازماندهي امور مداحان بوده و كلي و غير قابل اجرا نمي باشد بلكه موج آفرين، شفاف و داراي قابليت عملياتي شدن است.

 

تذكر:

بديهي است كليه گزارشات دريافتي از استانها در مورد عملكرد کانون مداحان فقط در قالب فرمتهاي 5 گانه پيوستي همراه با مستندات مورد تأييد مي باشند و در غير اين صورت فاقد اعتبار خواهد بود.

تعداد بازديد:2447 آخرين تغييرات:92/05/05
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر