پنج شنبه 14 اسفند 1399 - 20 رجب 1442 - 4 مارس 2021
صفحه اصلي/قوانين و مقررات

نامه وزارت کشور در تائيد حق سازمان درصدور مجوز تشکلهاي ديني

مديران كل محترم دفاتر امور اجتماعي استانداريهاي سراسر كشور 

 سلام عليكم

با احترام ، همانگونه كه مطلع مي‌باشيد بر اساس مفاد بند ت ماده 1 آئين نامه اجرايي تأسيس و فعاليت سازمان‌هاي مردم نهاد صدور مجوز براي سازمان‌هايي كه مطابق قانون مرجع نظارتي خاصي براي آنها پيش‌بيني شده است از اختيارات اين مرجع نمي‌باشد. لذا اين اداره كل در راستاي احصاء قوانين و مقررات مربوط به مراجع خاص صدور مجوز نسبت به استعلام حقوقي مستندات مربوط به صدور مجوز براي تشكل‌هاي مذهبي و ديني توسط سازمان تبليغات اسلامي اقدام نموده و دفتر امور حقوقي وزارت متبوع طي نامه شمارة  147500  مورخ 29/10/88 به استناد اصل 107 قانون اساسي موضوع تعيين سياست‌هاي نظام توسط مقام‌معظم‌رهبري و برابر ماده 2 اساسنامه سازمان‌ تبليغات اسلامي كه به توشيح‌معظم‌له رسيده و نيز بموجب بند 16 ماده 6 اساسنامه و بندهاي 14 ، 15 و 17 تفاهم‌نامه في‌مابين سازمان تبليغات اسلامي و وزارت‌فرهنگ و ارشاداسلامي كه صدور مجوز تأسيس كانون‌هاي قرآني ،تشكل هاي مذهبي ، انجمن‌هاي‌اسلامي و هيأت‌هاي مذهبي توسط وزارت مذكور به سازمان تبليغات اسلامي واگذار گرديده و اين امر به تأييد مقام‌معظم‌رهبري رسيده است؛لذا صدورمجوز تأسيس تشكل‌هاي فوق‌الذكر از شمول آئين‌نامه اجرايي تأسيس و فعاليت سازمان‌هاي غيردولتي را خارج اعلام نموده و اين امر را از اختيارات سازمان تبليغات اسلامي دانسته است.

با عنايت به مراتب مذكور خواهشمند است دستورفرماييد تقاضاهاي مربوط به تأسيس انجمن‌هاي ديني و اسلامي را به اداره كل تشكل‌هاي ديني سازمان‌ تبليغات‌ اسلامي هدايت فرمايند./س 27/10/88

 

  مهدي  شريفي

  سرپرست اداره كل امور سازمانهاي مردم نهاد

  و دبير هيأت مركزي نظارت

تعداد بازديد:2362 آخرين تغييرات:92/05/05
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر