چهارشنبه 3 بهمن 1397 - 17 جمادي الاول 1440 - 23 ژانويه 2019
صفحه اصلي/اخبار تصويري

ويژه نامه ماه مبارک رمضان

پاره اي از احکام روزه

روزه آن است که انسان براي انجام فرمان خداوند عالم از اذان صبح تا مغرب از چيزهايي که روزه را باطل مي کند خودداري نمايد.

 

* لازم نيست انسان نيت روزه را از قلب خود بگذراند يا مثلاً بگويد: فردا را روزه مي گيرم، بلکه همين قدر که براي انجام فرمان خداوند عالم از اذان صبح تا مغرب کاري که روزه را باطل مي کند انجام ندهد کافي است و براي آن که يقين کند تمام اين مدت را روزه بوده، بايد مقداري پيش از اذان صبح و مقداري هم بعد از مغرب از انجام کاري که روزه را باطل مي کند خودداري نمايد.

* انسان مي تواند در هر شب از ماه رمضان براي روزه فرداي آن نيت کند و بهتر است که شب اول ماه هم، نيت روزه ي همه ي ماه را بنمايد.

* کسي که پيش از اذان صبح بدون نيت روزه خوابيده است، اگر پيش از ظهر بيدار شود و نيت کند، روزه او صحيح است (چه روزه او واجب باشد چه مستحب) و اگر بعد از ظهر بيدار شود، نمي تواند نيت روزه واجب نمايد.

* اگر بچه پيش از اذان صبح ماه رمضان بالغ شودبايد روزه بگيرد و اگر بعد از اذان بالغ شود،روزه آن روز بر او واجب نيست.

 

* اگر مريض پيش از ظهر ماه رمضان خوب شود و از اذان صبح تا آن وقت کاري که روزه را باطل مي کند انجام نداده باشد، بايد نيت روزه کند و آن روز را روزه بگيرد و چنانچه بعد از ظهر خوب شود، روزه آن روز بر او واجب نيست.

* روزي را که انسان شک دارد آخر شعبان است يا اول رمضان، واجب نيست روزه بگيرد و اگر بخواهد روزه بگيرد نمي تواند نيت روزه رمضان کند ولي اگر نيت روزه قضا و مانند آن بنمايد چنانچه بعد معلوم شود رمضان بوده، از رمضان حساب مي شود.

* اگر روزي را که شک دارد آخر شعبان است يا اول رمضان به نيت روزه قضا يا روزه مستحبي و مانند آن روزه بگيرد و در بين روز بفهمد که ماه رمضان است، بايد نيت روزه رمضان کند.

* اگر روزه دار عمداً تمام سر را در آب فرو برد، اگرچه باقي بدن او از آب بيرون باشد، بنابر احتياط واجب بايد قضاي آن روزه را بگيرد. ولي اگر تمام بدن را آب بگيرد و مقداري از سر بيرون باشد، روزه باطل نمي شود.

* اگر جنب عمداً تا اذان صبح غسل نکند، يا اگر وظيفه او تيمم است عمداً تيمم ننمايد، روزه اش باطل است.

* کسي که کفاره ي روزه ي رمضان بر او واجب است، بايد يک بنده آزاد کند يا به دستوري که در مسأله ي بعد گفته مي شود دو ماه روزه بگيرد، يا شصت فقير را سير کند يا به هر کدام يک مُد که تقريباً ده سير است طعام يعني گندم يا جو و مانند اينها بدهد و چنانچه اينها برايش ممکن نباشد هر چند مد که مي تواند به فقرا طعام بدهد و اگر نتواند طعام بدهد بايد استغفار کند، اگرچه مثلاً يک مرتبه بگويد «استغفرالله» و احتياط واجب در فرض اخير آن است که هر وقت بتواند، کفاره را بدهد.

* کسي که مي خواهد دو ماه کفاره روزه ماه رمضان را بگيرد، بايد سي و يک روز آن را پي در پي بگيرد و اگر بقيه آن پي در پي نباشد اشکال ندارد.

* مسافري که بايد نمازهاي چهار رکعتي را در سفر دو رکعت  بخواند، نبايد روزه بگيرد و مسافري که نمازش را تمام  مي خواند مثل کسي که شغلش مسافرت يا سفر او سفر معصيت است، بايد در سفر روزه بگيرد.

* کسي که بواسطه پيري نمي تواند روزه بگيرد، يا براي او مشقت دارد، روزه بر او واجب نيست. ولي در صورت دوم بايد براي هر روز يک مد که تقريباً ده سير است گندم يا جو و مانند اينها به فقير بدهد.

* روزه عيد فطر و قربان حرام است و نيز روزي را که انسان نمي داند آخر شعبان است، يا اول رمضان، اگر به نيت اول رمضان روزه بگيرد حرام مي باشد.

   برگرفته از توضيح المسائل مراجع، جلد 1

فرازهايي از خطبه شعبانيه حضرت محمد (ص)

ايهّا الناس بدرستي که رو کرده است بسوي شما ماه خدا با برکت و رحمت و آمرزش. ماهي است که نزد خدا بهترين ماهها است و روزهايش بهترين روزها است و شبهايش بهترين شبها است و ساعتهايش بهترين ساعتها است و آن ماهي است که خوانده اند شما را در آن بسوي ضيافت خدا و گرويده ايد در آن از اهل کرامت خدا نفسهاي شما در آن ثواب تسبيح دارد و خواب شما ثواب عبادت دارد و عملهاي شما در آن مقبول است و دعاهاي شما در آن مستجاب است پس سؤال کنيد از پروردگار خود به نيت هاي درست و دلهاي پاکيزه از گناهان و صفات ذميمه که توفيق دهد شما را براي روزه داشتن آن و تلاوت کردن قرآن در آن بدرستي که شقي و بد عاقبت کسي است که محروم گردد از آمرزش خدا در اين ماه عظيم و ياد کنيد به گرسنگي و تشنگي شما در اين ماه تشنگي و گرسنگي روز قيامت را و تصدّق کنيد بر فقيران و مسکينان خود و تعظيم نماييد پيران خود را و رحم کنيد کودکان خود را و نوازش نمائيد خويشان خود را و نگاه داريد زبانهاي خود را از آنچه نبايد گفت و بپوشيد ديده هاي خود را از آنچه حلال نيست شما را نظر کردن بسوي آن و باز داريد گوشهاي خود را از آنچه حلال نيست شما را شنيدن آن و مهرباني کنيد با يتيمان مردم تا مهرباني کنند بعد از شما با يتيمان شما و بازگشت کنيد بسوي خدا از گناهان خود و بلند کنيد دست هاي خود را به دعا در اوقات نمازهاي خود زيرا که وقت نمازها بهترين ساعتها است. 

ايهّا النّاس هر که از شما افطار دهد روزه دار مؤمني را در اين ماه از براي او خواهد بود نزد خدا ثواب بنده آزاد کردن و آمرزش گناهان گذشته. ايهّا النّاس هر که خلق خود را در اين ماه نيکو گرداند بر صراط آسان بگذرد در روزي که قدمها بر آن لغزد و هر که سبک گرداند در اين ماه خدمت غلام و کنيز خود را در قيامت از او باز دارد حق تعالي غضب خود را در قيامت  و هر که در اين ماه يتيم بي پدري را گرامي دارد خدا او را در قيامت گرامي دارد و هرکه در اين ماه صله و احسان کند با خويشان خود خدا وصل کند او را به رحمت خود در قيامت و هر که در اين ماه صله و احسان خود از خويشان خود بکند خدا در قيامت قطع رحمت خود از او بکند و هر که نماز سنتي در اين ماه بکند خدا براي او برات بيزاري از آتش جهنم بنويسيد و هر که در اين ماه نماز واجبي ادا کند خدا عطا کند به او ثواب هفتاد نماز واجب که در ماههاي ديگر کرده شود و هر که در اين ماه بسيار بر من صلوات فرستد خدا سنگين گرداند ترازوي عمل او را در روزي که ترازوهاي اعمال سبک باشد و کسي که يک آيه از قرآن در اين ماه بخواند ثواب کسي دارد که در ماههاي ديگر ختم قرآن کرده باشد. ايهّا النّاس بدرستي که درهاي بهشت در اين ماه گشاده است پس سؤال کنيد از پروردگار خود که بر روي شما نبندد و درهاي جهنم در اين ماه بسته است پس سؤال کنيد

از پروردگار خود که بر روي شما نگشايد و شياطين را در اين ماه غلّ کرده اند پس سؤال کنيد از خدا که ايشان را بر شما مسلّط نگرداند. 

 

رواياتي پيرامون ماه رمضان و روزه

پيامبر اکرم (ص): بدبخت واقعي کسي است که اين ماه را پشت سر گذارد و گناهانش آمرزيده نشود.

   (ميزان الحکمه، ح 7458)

امام حسن (ع): خداوند ماه رمضان را ميدان مسابقه اي براي آفريدگان خود قرار داده تا با طاعتش براي خشنودي او از يکديگر پيشي گيرند.

   (تحف العقول، ص 236)

پيامبر اکرم (ص): براي هر چيز زکاتي است و زکات بدن ها روزه داري است.

  (الکافي، ج 4، ص 62)

پيامبر اکرم (ص): روزه بگيريد تا تندرست باشيد.

   (الدعوات، ص 76)

پيامبر اکرم (ص): خداوند در هر شب ماه رمضان مي گويد: «به عزت و جلالم سوگند، به فرشتگان فرمان داده ام درهاي آسمان ها را بر روي بندگان دعا کننده ي من بگشايند.»  (فضائل الاشهر الثلاثه، ص 99)

اميرالمؤمنين (ع) مي فرمايد: آنگاه که ديدي هلال (ماه رمضان) را خشم نگير عصباني نشو و بگو بار پروردگارا خير و خوبي در اين ماه را از تو مي خواهم و همچنين فتح و پيروزي (بر شيطان) و نورانيت و ياري (بر روزه داري) و برکت و طهارت و روزي اين ماه را از تو مي طلبم و از تو خير آنچه در اين ماه هست و بعد از ماه مسئلت مي نمايم و به تو پناه مي آورم از شر و بدي آنچه در اين ماه مي باشد و آنچه بعد از آن است، بار پروردگارا اين ماه را با امن و امان و ايمـان به تو و سـلامت نفس و نعمت اسـلام و برکت و تقـوي و توفيق يافتن به آنچـه تو دوست مي داري و راضي مي گردي بر ما وارد گردان (که همه اوصاف شايسته را در اين ماه داشته باشيم). 

  من لا يحضره الفقيه، ص 100تهيه و تنظيم: واحد پژوهش اداره کل تبليغات اسلامي

تعداد بازديد:2668 آخرين تغييرات:86/07/15
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر