سه شنبه 2 بهمن 1397 - 16 جمادي الاول 1440 - 22 ژانويه 2019
صفحه اصلي/مقالات

نماز وتعالي فرهنگي

fiogf49gjkf0d

بسم الله الرحمن الرحيم

محقق :  حميدرضا سرحدي نسب

پيشگفتار   

درعصرحاضركه جهان اسلام بيش از هرزمان ديگري ازانحرافات گوناگون ،بي ديني، عقايد انحرافي وفتنه تكفيريها رنج مي برد ودرگوشه وكنار جهان ،خون مسلمانان بي گناه به دست تكفيريهاي ظالم به زمين ريخته مي شود،هرازچندگاهي آثاروابنيه مقدس اسلامي،مكانهاي نماز ورازونيازباپروردگاراين سرمايه هاي عظيم معنوي ،اسلامي وتاريخي،به وسيله تندبادخشن تكفيريها ويران مي گردد،جرياني كه نه با شيعه  سرسازش دارد ونه با تسنن وقرائني كاملا متضاد باآموزه هاي اسلامي درپيش روي اواست.اين افراد خام وبي اطلاع از اصل اسلام وبركات نزول نماز دراسلام كه براي لحظه لحظه اوقات زندگي دستورات نوراني ،سازنده وپرورش دهنده ،معنويات را براي بشردر هرعصري ارائه نموده است، شبه افكني مي نمايند وباادعاهاي واهي وپوچ خودفرقه سازي رارواج داده اند،اين افراد باهدف خدمت به دشمنان اسلام كمراسلام ومسلمين رامي شكنند تاخدمتي به اربابان ظالم خودكرده باشنددرچنين شرايطي ودرواكنش به افكار واعمال غيراسلامي وغيرانساني استكبار وعوامل دست نشانده تكفيريهاي ازخدابي خبر،همه اقشاربايدنماز راسرلوحه كارهاي خود قراردهندوبر هرامري آنرا ترجيح دهند كه نماز باسابقه طولاني خود به عنوان بالاترين فرياد باعث وحدت مسلمين گرديده وبيني دشمنان اسلام را نماز بر خاك ماليده است ،دشمنان اسلام سعي درتفرقه وفاصله انداختن مردم ازنماز وتفرقه بين وحدت مسلمين دنيا راداشته اند وازنماد مسلمين درهنگام حج وصفوف مسلمانان كه بامليتهاي مختلف ،زبانها وگويشها ورنگهاي متفاوت كنارهم ظاهر ميشوند وهمه آنها يك فرياد سرميدهند ويك شعاررابازگو مي كنند ، به وحشت افتاده اند و فكرچاره نفوذ بين وحدت مسلمين رادرسر پرورانده اند به طوريكه از نخبگان ومحققين ملتهاي خوددرخواست كمك براي جلوگيري فعاليتهاو كم رنگ كردن وحدت مسلمين بوسيله نماز شده اند، گفته شده است نماينده استكبار دركشور اسلامي صداي موذن راشنيد كه اذان مي گفت اووحشت زده شد واز مترجم خود پرسيد كه اين چه فريادي است آيا براي منافع كشور ما ضرردارد مترجم گفت وقت نماز مسلمين است براي شما ضرري ندارد نماينده بيگانه گفت بسيار خوب از اين نمازها هرچه مي توانند بخوانند . برماست كه سخنرانان، خطاب، اهل قلم ،وعاظ  وتاثيرگزاران به اهميت  اقامه نمازباهدف استحكام جايگاه آن پرداخته ومردم را ازبركات ونعمات اين فريضه الهي آگاه نمايند.   

مقدمه

بزرگترين اثر معنوي نماز همان پاداش الهي است ،نماز تنها يك توجه قلبي نيست،عملي است همراه بامردم وبا بهره گيري از طبيعت،بايدبه آسمان نگاه كرد تاوقت نماز راشناخت، به ستارگان نگريست تا قبله رايافت،به آب توجه كرد تاپاك ومطلق وحلال وتميز باشد،به خاك دقت كرد تاسجده وتيمم شرائط لازم راداشته باشد، عبادت الهي بدون طبيعت نميشود فكردرطبيعت يكي ازراههاي خداشناسي وگرايش به سمت وسوي عبادت است: سعدي(ره)ميگويد:« هرنفسي كه فرو مي رود ممد حيات است وچون برآيد مفرح ذات پس درهرنفسي دونعمت موجود است وبرهرنعمتي شكري واجب دارد».دراسلام فكردرطبيعت بزرگترين عبادتهاست فكر درخاك ،آب،آسمان وگياهان لذادرنمازمقداروشيوه بهره برداري ازطبيعت منطبق قانون خاص است مردان حق ندارندازطلاوابريشم استفاده كنندپوشيدن لباس تكبرباروح عبادت سازگار نيست خوردن وآشاميدن هنگام نماز باروح عبادت تطبيقي ندارد،سجده برخوردنيها جايز نيست.نمازدرجماعت باعث جمع گرائي است،گرچه درطول تاريخ نماز يك قانون ويك سنت حاكم بوده است،روابط اجتماعي آدمهاي يك مجموعه كه براساس ماديات وجذب منافع علي الظاهر استواربوده است دوامي نداشته ومدتي بعد شيرازه ارتباط ازهم گسيخته است ليكن ارتباطات جمعي كه برپايه خدامحوري استوار بوده ومفاهيم:1-واعتصموبحبلالله جمعا ولاتفرقو2- ياايهاالذين آمنوااصبرواوصابرواورابطواواتقواالله لعلكم تفلحون. راجزءدستورات كارخود قرارداده است،علاوه برايجاد حسن اعتماد بين مجموعه، پايداري مناسبي رادرپي داشته است كه مظهر اين ارتباط جمعي رادرمسجد الحرام ومسجدالنبي(ص)كه از اقوام وملل بارنگهاي گوناگون وزبانهاي متفاوت گرد مي آيند مشاهده مي كنيم. اينجانب پس ازمشاهده پوسترفراخوان مقاله 23ومين اجلاس سراسري نمازباموضوع نمازوتعالي فرهنگي ،برآن شدم چون سخن معروف«باسرمايه اي اندك هرچند نمي توانم يوسف گران قيمت راخريداري نمايم ولي مي توانم باشركت كردن دربازار تعدادمشتريان را بالاترببرم» انشاءالله بيشترروي اين مقاله كارخواهم كرد وبه دبيرخانه بيست وسومين اجلاس نماز ارسال خواهم نمودتاقدمي ناچيزبرداشته باشم وبه قول سعدي(ره):

بنده همان به،كه زتقصير خويش  عذربه درگاه خداي آورد:" ورنه سزاوارخداونديش  كس نتواندكه بجاي آورد

بيان مقام عبوديت درنماز:

نمازراه مستقيم است،روش انسانيت است،راه كمال است وحركت به سوي خداست،بنابراين مومن راه مستقيم كه راه انسانيت،راه عدالت،راه جانبازي براي اسلام وعدالت اسلامي است انتخاب ميكندومواظب است كه راه انحرافي جلويش پيدانشودكه راه صداقت،به خدا ختم ميشود وراه انحرافي منحرف كننده است.اگرانسان بوسيله نماز دراين عالم به  راه مستقيم كه راه خدااست حركت كند نماز اورااز صراط مستقيم عبور ميدهد،نمازدر دنيا نجات دهنده درآخرت است وانحراف رفتن دردنيا نتيجه آن جهنم است ،وجهنم باطن اين دنيا است ودرمسيرباطن حركت كردن وغافل ازخداشدن راه كج رفتن است بوسيله كج رفتن راه راست مفقود مي گردد.صراط الذين انعمت عليهم اين راه آنهائي است كه خداوند برانسانهاي مومن منت گذاشته وبه آنها نعمت عطا فرموده است بلكه اين نعمت از اسلام است،نعمت اسلام بزرگترين نعمتها است واين نعمت براي اينكه حفظ شود انتخاب راه مستقيم وپاسداري ازآن ضروري است كه قرائت كنندگان درنماز هايشان آنرا ازخداوند درخواست مي كنند وازراه گمراهان ومغضوب شدگان وگناهكاران تبري مي جويند وهمان راه مستقيم راه مجاهدين اسلام است كه نجات دهنده انتخاب كنندگان آن دراين دنيا ودرآخرت است كه دستگير انسان شده وبشرراازصراط مستقيم به سوي بهشت عبور ميدهد(تفسيرسوره حمدنشرآثارامام ص244)

نمازوايمان:

نمازباخضوع انسان رانجات ميدهد،ازانحرافات ومشكلات وگناهان كبيره نگه ميدارد،انسان راصاحب ايمان مي كند لذا افرادي كه به معناي سطحي نماز توجه كنند گاهي فريفته موقعيت وقدرت شده ومنحرف ميشوند وبراي خودشان مجوز شرعي هم پيدا ميكنند لذا نماز وايمان دوركن اساسي مسلمان با تقوا مي باشد درنماز با خضوع ،فرد بايد تصديق قلبي داشته باشد تصديق قلبي بردوگونه است يكي اينكه آنچه راپيامبر خدا به آن خبر داده تصديق نمائيم وبه آن ايمان واعتقادداشته باشيم وديگر اينكه بايدآنچه ميخوانيم تفصيل كرده وتصديق نمائيم،درنمازتفكربه وجودخداوند،توحيدوبي همتاييش معتقدشويم وبدانيم كه توحيد درخالقيت خداست واينكه براي عالم خالقي به جز او نيست وتوجه كنيم كه عبادت براي معبودي باشد كه غير از او لايق اين كار نيست وايمان داشته باشيم كه نبوت مختص پيامبر اسلام دردوره خاتميت پيامبران است وبعدازاوپيامبري نخواهد بود لذادرنمازهايمان معاد وروزجزا رابايد به ياد داشته باشيم وباعملكرد نمازهايمان باآرامش روحي واطمينان قلبي براي عبور ازمعاد وروز جزاآماده باشيم.

نماز به سوي قبله:

كسي كه مسلمان شده است معبودش راانتخاب كرده وتابع احكام فرستاده او ميگردد لذا به دستورات اوايمان آورده وآن اعمال رابراي خود واجب مي داند،اگرفردي به دستورات خداايمان نداشته باشد ويااز پيش خود حلالي راحرام وحرامي راحلال اعلام كند بااين كار فرقه اي از فرقه هاي اسلامي راداخل كفرنموده است چون ضرورتي ازضروريات ديني راانكار نموده است.جمهور فقيهان ومتكلمان براين باورند كه كسي حق ندارد ديگري را كه اهل قبله است وبه طرف آن نماز مي خواند به سوي انكار ضروريات مهم ديني منحرف نمايد ويا بهانه گيري كرده براساس عقيده خودش مسلماني راتكفير نمايد.

قاضي ايجي مي گويد: جمهور متكلمين وفقيهان براين امر اتفاق دارند كه نمي توان احدي از اهل قبله راتكفير نمود(المواقف ص392)

اجتناب از گزافه گوئي درتكفير:

بسياري ازمردم ازفهم وحقيقت قرآن كريم بي بهره اند وعوامل واسبابي كه انسان راازدايره اسلام خارج مي كند وموجب ميشود كه منصف به كفرگردند وبه اشتباه به بي راهه كشيده شوند رافراهم مي كنند ولذااين افراد، افراط زيادي مي كنند به حدي كه دراين امر افرادي رامتهم به كفر مي كنند ودرنتيجه قضاوتشان جز اندك خودشان بقيه مسلمين رامشكل دارميدانند،آنان گرچه به انگيزه امربه معروف ونهي ازمنكرچنين نسبتي را به مسلمانان مي دهند ولي بايد بدانند كه در اداي اين فريضه ملاحظه حكمت وموعظه حسنه ضرورت دارد به عمق نماز توجه بيشتري نمايند(وهابيون رابهتربشناسيم علي اصغر رضواني ص89-90)

نماز دفاع مقدس وتعالي فرهنگي :

اميردلاور سرداردربندي ازهم رزمان شهيد بزرگوار علي صيادشيرازي مي گويد درآسمان كردستان بوديم،سوار برهلي كوپتر ،ديدم صيادشيرازي مدام به ساعت خود نگاه ميكند وگاهي به اطراف وگاهي به آفتاب نگاه مي كند من كنجكاو شدم واز او علت راپرسيدم فرمود موقع نماز است ،همان لحظه به خلبان اشاره نمودند واعلام كردند كه همين جا فرود بيائيد تانماز رااول وقت اقامه كنيم .خلبان به شهيد صيادشيرازي گفت اين منطقه زياد امن نيست وخطرناك است فرود آوردن هلي كوپتردراينجا به صلاح نيست ،اگر صلاح بدانيد تامقصد صبركنيم ودرآنجا نمازمان رابخوانيم شهيد صياد شيرازي فرمودند نه همين جافرود مي آئيم مشكلي نيست مي بايد همين جا نماز رابخوانيم،هلي كوپتر نشست باآب قمقمه اي كه داشت وضو گرفتيم ونماز ظهر راهمگي به امامت شخص آقاي امير شهيد صياد شيرازي اقامه كرديم وپس ازآن به ماموريت خويش ادامه داديم.

ازآنجائيكه انسان وقتي خودرادربرابرعظمت وجلال خدا مي بيند ناخودآگاه دربرابر او احساس خضوع وفروتني مي كند آن جور كه دربرابر يك دانشمند وشخصيت مهم ،انسان خويشتن راكوچك وناچيز شمرده واورا تعظيم وتكريم مينمايد،وقتي در برابرعظمت پروردگار قرار ميگيرد جنگ و بيابان وماموريت درهوااورا به سوي معشوق سوق ميدهد كه خوبان ماموريت هوائي رابرزمين ترجيح داده ودرمقابل معبود سربرخاك سجده مي سايند.

تفكرتوحيدي نماز درصلابت امر به معروف ونهي ازمنكر:

رواج نماز درخانواده اي كه لبريز ازياد خدااست محبت خدا برمحبت دنيا ترجيح داده مي شود،بعلت اينكه نماز درخانواده متدين رواج داردهيچ گاه نيازي ندارد كه آموزش ويژه براي اقامه نماز ببيند لذادرخانه هايي كه اهل خانه مقيد به آداب ديني هستند اهل خانه نيز مقيد به آداب دين خواهند بود بنابراين خانواده براي اشاعه تبليغ نماز بهترين مكان براي عملي كردن آداب ديني يعني اقامه نماز خواهد بود ،نماز باصلابت نهي از فحشاءومنكر مي كند وهمچنين فحشاءومنكر هم نهي ازصلاه مي كند ،اين خود ارتباط به محيط دارد واينجاست كه گفته ميشود جوان امروزي درچه محيطي زندگي مي كند آيا درمحيطي كه دين گريز است زندگي مي كند ويادر محيطي كه دين ياب است بسر مي برد امااگر جوان به راحتي وارد مسجد ويا مكان اشاعه نماز شود ازدين واقامه نماز بهره مند خواهد شد ،اگردرمحيط دورازنماز بسر ببرد قطعا ازدين ونماز فاصله خواهد گرفت پس جوان باراهنمايي يعني تذكر لساني كه نوعي ياد آوري ديني،مذهبي است عقيده خودرا حفظ خواهد نمود واعتقاد به خداوند بزرگ واعتقاد به اصل نماز را خواهدداشت،باتحقيقات انجام شده همه ثابت شده است كه جوان امروزبالاي90درصد مشكل عقيدتي ندارد وتحت تاثير محيط قرار مي گيرد وگاهي درجمع دوستانه جوانان جو گير ميشود كه مبادا،نسبت به همسن وسالانش كم بياورد لذا موقتا به سوي اهداف آن محيط جذب ميشود.دراين موقعيت بايدتذكر لساني رايادآورشد كه تذكرلساني گره گشا است وكارائي موثر درآن مي باشد البته بايد با تكنيك خاص وبه روش جوان پسند به اين كار روي آورد واقدام شايسته ومناسب باروحيه وي نمود وازسرسختي جلوگيري كردبعضي ازافرادازخودمقاومت نشان ميدهند.بااين افراد بايد به نرمي ومهربانانه برخورد كرد ونبايد اصرارموضوع رادرپيش بگيريم واصرار كنيم بلكه بايدمزاياي نماز خواندن رابا روي باز ياد آوري كنيم وازآن عبورنمائيم ودرصورت امكان چندين نفر فقط موضوع امرخير نمازخواندن را بياد بياورند كه درصورت گوش دادن به حرفهاي ما شنونده پي به مزاياي نماز ونزديكي بهترين معبود يعني خداوند متعال خواهند برد ومتوجه مي شود كه نماز رابايد به عنوان يار ودوستي براي خود انتخاب كند كه درشبانه روز پنج مرتبه اتصال دوستي خويش رابامعشوقش محكم كرده وبااورازونياز مي كند وبايادآوري به اينكه خداوند فراتر ازهردوستي است كه به رازونياز بشر ومخلوقش گوش ميدهدوبه انسان آرامش مي بخشد لذا متوجه مي شويم كه تاثير تذكر لساني آنقدر زياد است كه خيلي ها پس ازگوش دادن باآرامش وملايمت بلند مي شوند واقدام به برپايي نماز مي كنند.

رهبرفرزانه انقلاب مي فرمايند:

تذكر لساني وظيفه همگاني است شما بگوئيد وبرويد به طوريكه اگر صد نفربگويند وبروند شنونده منكر راترك مي كند ومعروف رامي پذيرد بنابراين بالاترين تاثيرگذاري درياد آوري نماز خوب تذكر لساني است بدون هيچگونه درگيري لفظي يافيزيكي كه انسان راباآرامش تمام به مقصد مي رساند.

رعايت يك عادت درحقوق وحدود الهي درفرهنگ نماز:

عادت كنيم كه عادت كردن هميشه بد نيست كه تركش موجب مرض باشد مثلا عادت كنيم مسيرهاي وقت نماز رابه سوي مسجد پياده برويم اين پياده روي هم به خاطر سلامت خودمان وهم به خاطر هواي سالم ماندن محيط از دست اتوموبيلها است ،باپياده رفتن به مسجد وهدف اقامه نماز سعي مي شود مسير مسجدراباماشين شخصي طي نكنيم هم به خاطر سلامت هوا وكمتر شدن ترافيك وهم به خاطر حفظ اندوخته براي خرج مسيرترددبا ماشين ضمن اينكه وقتي پياده به طرف مسجد ميرويم ذهن وفكر ماباذكر نمودن خداي سبحان كه بهترين دوست انسان است مشغول است ،بجز عادتهايي كه به بهبود سلامت جسمي وطبيعت كمك ميكند عادتهاي هم هست كه به بهبود روابط اجتماعي وشخصي ماكمك مي كنندچون وقتي پياده به مسجد مي رويم تعدادي ازآشنايان رادرمسير خود مي بينيم كه به ما در شادكردن روحيه ضمن احوالپرسي وصله رحم كمك مي كنددرنتيجه عادت به صله رحم رازنده مي كند وقتي كه پياده درب مسجد مي رسيم باهيجان وشادي وروحيه عالي وارد مسجد ميشويم وبالبخند به اطرافيان سلام ميدهيم ويا سلام آنان راپاسخ ميدهيم وسعي مي كنيم كلام خودمان راكوتاه كرده ويابه سوي حوض آب براي تجديد وضو ويامكان اقامه نماز برويم وناخودآگاه سبك وشاد مي شويم واين تكرارها جاي خودرا به عادتهاي خوب مبدل مي كند كه خود بهترين عادتها درزندگي روزمره دنيايي است وباعث انتخاب راه درست مي شود.(هفته نامه پنجره شهريور93ص12)

درنامه استاد محسن قرائتي به نهادهاي فرهنگي تصريح شد:

به گزارش خبرگزاري حوزه: رئيس ستاداقامه نماز كشوردرنامه اي به نهادهاي فرهنگي، تاكيد كرد،هركس كه مدعي كارفرهنگي است،بايد نمازرادرراس امورفرهنگي قرار دهد.درقسمتي ازنامه آمده است نمازسفارش خداوند به همه انبياء ورمز قبولي ساير كارها است،حضرت ابراهيم به خاطر نماز،زن وفرزند خودرادرسخت ترين منطقه مسكن داد ،امام حسين(ع)براي دوركعت نماز ،سي تير به جان خريد.لذانمازتشكرازخداونداست كه عقل تشكررالازم ميداند،نمازرابطه ميان خالق ومخلوق است،هركس مدعي كارفرهنگي است بايدنمازرادرراس امورفرهنگي قراردهد.اتحاديه انجمنهاي اسلامي كه نوجوانان فعال مدارس هستند،بخش مهم تلاش خودرادراقامه نمازودعوت به نماز قراردهند.

شجره مباركه صالحين بدانند دعوت نسل نوبه نمازازمبارك ترين شجره هاي طيبه است واگرجامعه بانماز باشد ازفحشا ومنكر دور ميشود همانگونه كه هركس لباس سفيد پوشيد ازنشستن روي زمين آلوده دوري مي كند،امور تربيتي مدارس بدانند كه تمام آرزوهاي بجاي آنان دراقامه نماز است،ازنمازمي آموزيم پشت سر عادل وعالم بايستيم،خالص باشيم،درصحنه حاظرباشيم،بجزخدانزدديگري سرخم نكنيم(روزنامه افق حوزه -26شهريور93)

نمازاول وقت نوري درقيامت: «پيامبراسلام(ص)مي فرمايد»

كسي كه نمازهاي پنج گانه اش راباطهارت كامل دراول وقت بجاآورد،اين نماز درقيامت براي اونوروبرهان است وكسي كه نمازش راضايع كند(اول وقت نخواند)بافرعون وهامان محشور خواهد شد(سفينه البحارج2ص43)

اهميت نمازاول وقت ازديد پيامبراسلام (ص)وائمه اطهار(ع):

پيامبر خدا(ص): فرمودند:

كسي كه نمازهاي پنج گانه اش راباطهارت كامل دراول وقت بجا آورد اين نمازدرقيامت براي او نوروبر هان است،ونجات دهنده اودرسختي هااست. 

حضرت علي(ع):

بارهادرنهج البلاغه ازنماز ويادخدا سخن به ميان آورده كه دركتابي به نام«نمازدرنهج البلاغه» گردآوري شده است،جملاتي درمورد فلسفه ذكرويادخداكه مهمترين مصداقش نماز است ازآنحضرت نقل مي كنيم حضرت مي فرمايد خداوند ذكرويادش راصيقل روح ها قرارداد تاگوشهاي سنگين بايادخدا شنواوچشم هاي بسته باياداو بينا شوندوآنگاه حضرت درموردبركات نماز مي فرمايند،فرشتگان آنان رادربر ميگيرند وآرامش برآنان نازل ميشود،درهاي آسمان برآنان گشوده وجايگاه خوبي برايشان آماده ميشود ودرخطبه اي ديگر مي فرمايند،نماز گناهان رامثل برگ درختان مي ريزد وگردن انسان راازريسمان گناه آزاد مي كند آنگاه درادامه تشبيهي جالب از پيامبر اكرم(ص)نقل مي فرمايد،نماز جوي آبي است كه انسان روزي پنج مرتبه ودرادرآب شستشو مي دهد بااين حال آياديگر آلودگي باقي مي ماند(توسعه فرهنگ نماز ص45

 نيت قلبي درنماز:

يكي ازاركان نماز،نيت است انسان بايد نمازرابه قصد قربت يعني براي انجام فرمان خداوند ورضايت اوبجاي آورد،عمل بدون نيت مانند جسد بدون روح است كه ارزش ندارد،روح نماز اخلاص درنيت است وامري كه ازجانب خداوند به عبادت تعلق گرفته به خصوص درنماز،عبادت بانيت خالص است.كسي كه اميد دارد به وسيله عمل عبادي خود به ديدار خداوند عزوجل نائل آيد براو لازم است عمل صالح رابا نيت خالص به پيشگاه خداعرضه كند.

حضرت امام صادق فرمودند:

كسي نيت صادق وخالص خواهد داشت كه دلي خالص وقلبي سليم داشته باشد،قلبي كه ازهمه خاطرات وخطورات زشت وناپسند منزه باشد ،آنگاه او مي تواند نيت خودرا خالص كند،آن هم براي روزي كه مال وفرزندان براي كسي سودي نمي بخشد مگر كسي كه با قلب سليم به پيشگاه خدا آمده باشد.سلامت وپاكي دل دراين دنيا باعبادتي مثل نماز تقويت ميشود،اگرانسان موفق نشود كه درعبادتي مانند نماز نيت خالص وبه دور ازهمه جوانب داشته باشد درهيچ عملي اين توفيق راپيدا نخواهد كرد اساسا نماز وهر عبادت ديگر با،ريا،عجب وياهرچه كه با عبادت درتضاد است،تفاوت ماهوي وريشه اي دارد،به اين معني كه اگر درنيت عبادت غير خدالحاظ شد،ديگر عبادت نخواهد بود.نماز خواندن بارياء كه نيت غير خدادرآن است نمازي است كه معبود آن فراموش شده ومورد غفلت واقع شده است قرآن كريم اين گونه نمازرا نشات گرفته ازنفاق مي داند.

امام سجاد فرمودند:

دونفر وارد مسجد شدند يكي عابد وزاهد بود وديگري فاسق وگناهكار به هنگام خروج از مسجد آن عابد فاسق شد وآن فاسق به يك فرد صديق وپاكيزه تبديل شد زيرا عابد مغروربه عبادت خود شد وعجب اوراگرفت وفاسق به هنگام خروج ازمسجد درخاطراتش رجوع كرد وپشيمان شد ونادم ازگناهان بودوازخداطلب استغفار مي كرد،بنابراين گناهي كه انسان را تكان دهد وتنبيه كند از نظر روحي ورواني براي او بهتر از حسنات وعباداتي است كه موجب غرور وخودپسندي شود .

روزي يك نفربازاري همراه باشاگرد زير دست خود كه درمغازه كار ميكردند، بانيت خالص تصميم گرفتند نماز رابه جماعت بخواند،پس ازمدتي وضع كاروي تغيير كرد كه نمي توانست درب مغازه خودرا ببندد لذا با شاگرد خودمشورت نمود ،يك روز اودرجماعت شركت مي كرد وشاگرد درمغازه نماز مي خواند وروز بعد شاگرد ش رابراي شركت درنماز جماعت به مسجد مي فرستاد وخود ضمن اقامه نماز درمغازه به امورات مردم مي پرداخت،او مي گفت فكر كنيم كه اين آخرين نماز عمر ماست سعي كنيم ازنماز بيشترين بهره راببريم. لذا اساس مهم درباب نيت اين نكته است كه اميرالمومنين(ع)فرمودند: اگر كسي نيت خودراپاكيزه كرد ونيت سالم پيدا نمود توفيق الهي نصيب اوشده است وخدااورا ياري مي كند. 

نتيجه گيري:

نماز گزاركه رضايت وخشنودي خداوند رادروجود خود احساس مي كندبوسيله بركات نمازراحتي وآرامش رادروجود خود احساس مي كندوخودراهدايت شده ورستگار مي دانداونوراني است،معرفت وشناخت خداوندباعث افزايش ايمان اوشده است ودرجامعه داراي شخصيتي ممتاز وآبرودار است،اوتلاش مي كند كوچكترين لغزشي درزندگي او وخانواده اش وارد نشودوبه رزق وروزي اوخدشه اي نرسد زيرا معتقداست كه جايگاه اجتماعي خودرااز نماز دارد،علاوه براينكه نماز عبادت پروردگاراست موجب طراوت مكتب واحياي دين مي شود زيرا به يادخدابودن امري ارزشمنداست ،افتخارنمازگزاراين است كه به خود فهمانده است كه هدف اصلي ازخلقت انسان اين است كه انسان بنده خدااست ونماز بهترين شيوه اظهاربندگي است،مطمئنا رابطه قلبي انسان باخدا به وسيله نماز است كه هيچ ارتباطي جاي آنراپرنمي كندچون خداوند نماز رابراي ايجادرابطه بابنده خود وبيرون آمدن بشر از غفلتها وشستشوي جسم وجان قرارداده وفرموده است{اقم الصلوه لذكري}«طه14»نمازرابراي يادمن برپادار،قرآن مجيدنمازراذكروذكررا آرامبخش دلها ميداند،بنابراين نماز يك عبادت جامع وكاملي است كه مي تواند تمام وجود انسان رادرپرستش وبندگي ذات حق قراردهدضمن اينكه نماز مقدمه وحدت صفوف دلها است وروح اخوت راترويج مي كندكه بهترين ،بيشترين،كم خرج ترين اجتماعات ونوعي ديد وبازديد كم خرج وآگاهي ازمشكلات ونيازهاي يكديگر وزمينه ساز اجتماع بين آحاد مسلمين است ودرنهايت نماز نمايش حضور اقتدار يافته درصحنه ها وپيوند امام وماموم است كه درنهايت هرانساني درضمير خود دانسته ياندانسته طرحي براي معناي زندگي وهدف حيات خوددارد كه گاهي اين هدف متعالي وقابل دفاع عقلاني است وگاهي بااندك سوال وايرادي دچار تزلزل مي شود پس عليرقم آن كه نقشه وهدف امري گريز ناپذير براي انسانها است اما مهم آنست كه آن هدف قابليت معنابخشي به حيات وبرنامه هاي زندگي راداشته باشد،نداشتن تصويري روشن وقابل دفاع ازهدف درزندگي باعث ميشود جوان دربحرانهاي مختلف ودوراهي زندگي دچار سردرگمي شده نتواند تصميم درستي اتخاذ كند،جوان موفق بعدازشناسائي اهداف مختلف درزندگي بهترين آنها راكه بازندگي اخلاقي سازگار است بايد انتخاب نمايد.

منابع وماخذ:

تفسيرسوره حمدنشر آثار امام (ره)

المواقف ص392

وهابيون رابهتربشناسيم علي رضواني

هفته نامه پنجره شهريورماه

روزنامه افق حوزه چاپ شهريور93

توسعه فرهنگ نماز

سفينه البحار محدث قمي باب الصلوه

سفينه البحار جلد2 محدث قمي

سايت شيعه نيوز

زلال معرفت اداره كل تبليغات اسلامي استان

تعداد بازديد:1423 آخرين تغييرات:93/08/08
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر