چهارشنبه 29 اسفند 1397 - 13 رجب 1440 - 20 مارس 2019
صفحه اصلي/خانواده

ازدواج به شرط معنویت

ازدواج به شرط معنويت

در نظام الهي و فرهنگ قرآني، هدف اصلي از ازدواج رسيدن به آرامش روان و آسايش خاطر، پيمودن طريق رشد، نيل به کمال انساني و تقرب به ذات حق است. ترديدي نيست که از تنهايي به درآمدن، همسر و همراه شدن، خانواده مستقل تشکيل دادن، ارضاي کشش هاي نفساني و غرائز طبيعي و فرزند آوري از نتايج قهري ازدواج و بالطبع از مهمترين عوامل موثر درآرامش روان، اسايش فکر و جان و احساس رضايت مندي دروني است.

خالق حکيم و جان آفرين در کتاب حيات مي فرمايد: هو الذي خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها ليسکن اليها..  او خدايي است که همه شما را از يک نفس واحد افريد و همسرش را نيز از جنس او قرار داد تا در کنار وي آرام گيرد و بياسايد. اعراف آيه 189)

استاد معظم آيت الله جوادي آملي در تفسير اين آيه شريفه مي فرمايند: راز اصيل آفرينش غير از گرايش غريزي و اطفاي شهوت خواهد بود که خداوند از آن خبر مي دهد.

بنابراين والاترين هدف ازدواج، بعنوان يک نياز، برخوردار شدن از آرامش روان و آسودگي خاطري است که خود لازمه اعتلاي وجود، شکفتن همه قابليت، همگامي و همراهي در مسير رشد و کمال و نيل به اخلاص و فلاح است و همه انديشه ها و برداشت هاي ديگر در قلمرو ازدواج و تشکيل خانواده فروعي است بر اين اصل. از اين رو توجه به همين اصل بنيادي، يعني آرامش بخشيدن و آرامش گرفتن زن و مرد مي بايست در انتخاب همسر و ازدواج مدنظر قرار گيرد.

پرواضح است که رسيدن به ساحل آرام زندگي و بهرهمند شدن از سرچشمه آرامش روان، انتخاب همسري است همراه، همراهي است هم انديشه، هم انديشه اي است خداجو، خداجويي است حقيقت گو و صبور، و صبوري است که وجودآرامش بخشش آميزه اي است از مهر و محبت، عطونت و منطق و استواري.

پس اولين و برترين معيار و نشانه برتري و سعادتمندي همسران احساسي است که از آرامش روان و شکوفايي وجود دارند. خانه اي که آرامشگاه است، مناسب ترين سکوي اعتلاي وجود است و همسري که آرامش بخش است، مطلوب ترين همدل و همسفر راه. آرامش وخاطر و آسايش روان همسران زماني به شايستگي فراهم مي گردد که ارتباط متقابل ايشان بر پايه محبت و عطوفت و مهرباني و گذشت استوار باشد. به عبارت ديگر آرامش روان در سايه محبت حاصل مي شود و لازمه تبلور و فراواني رفتارهاي محبت آميز نيز برخور داري از آرامش روان و سکينه خاطر است. 

همچنين آيت الله جوادي املي در جايي ديگر چنين مي فرمايند: منشا گرايش مرد به زن و آرميدن مرد درسايه انس به زن ، همان مودت و رحمتي است که  خداوند بين آنها قرار داده، و اين مودت الهي غير از گرايش غريزه ي نر و ماده است که در حيوانات هم موجود است، اصالت در گرايش مرد به زن همان محبت الهي است.

امروزه ريشه بسياري از اختلالات رواني و غالب بيماري هاي روان- تني را مي توان در اضطراب و ناآرامي رواني و تنش هاي عاطفي جستجو کرد. اختلال افسردگي که خود بزرگترين بيماري رواني قرن حاضر است، در پي نا ارامي و اضطراب و پريشاني حال پديدار مي گردد.

مرد و زن ، دو انسان مساوي در داشتن رغبت ها و آرزو ها مي باشند، لذا بايستي به همسرت احترام بگذاري، همانگونه که از همسرت انتظار داري که به تو احترام بگذارد، همانگونه که در تو انگيزه و رغبتي وجود دارد در او نيز همان انگيزه و رغبت و جود دارد

به همسرت احترام بگذار و به اراده و تصميمش ارزش بگذارو کوشش نکن که ديدگاهت را بر او تحميل کني، در اينصورت  او احساس کند تنها ابزاري در دست مرد جهت خوشگذراني اوست.

کوشش نما که با همسرت در تمامي مسائل مشترک تفاهم داشته باشي و اگر نظر او را قبول نداري کوشش کن که او را قانع نمائي.

فرآوري: نوريه نوچمني

بخش خانواده ايراني تبيان

تعداد بازديد:986 آخرين تغييرات:93/09/25
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر