پنج شنبه 6 ارديبهشت 1397 - 10 شعبان 1439 - 26 آپريل 2018
صفحه اصلي/خانواده

حریم خانه شکسته است

نقش ماهواره در تغيير ذائقه خانواده

حريم خانه شکسته است

وقتي به اطرافمان نگاه مي کنيم، تفاوتهاي زيادي را نسبت به چند سال پيش در رفتار و لباس پوشيدن و بسياري از عادتهاي مردم مي بينيم. تفاوتهاي که چندان دلچسب نيست و حضور و نشانه هاي ماهوار را مي توان ديد.

باورها و نگرشهاي بسياري بر محيط خانواده تاثير مي گذارد. بسياري از ارزشها، فرهنگ  و اخلاقيات نسل به نسل به خانواده انتقال مي يابد که نشانده هويت ملي و فرهنگي خانواده و جامعه است. ابزارها و تکنولوژي ارتباطي مدرن نيز تاثير بسزايي دارند از جمله ابزارها ماهواره است. با توجه به محتويات، برنامه ها و مدت زماني که افراد صرف ديدن آن مي کنند، تاثيرات متعددي را دريافت مي کنند. جاي تامل است که بپرسيم، آيا افراد در محيط خانواده آشنا به تاثيرات مثبت و منفي آن بر تک تک اعضاي خانواده هستند؟ ديدگاه انتقادي در ديدن فيلم از چه جايگاهي برخوردار است؟ آيا عادت به ديدن هر برنامه و فيلمي دارند؟ نسبت به تاثيرپذيري افراد خانواده رفتار هوشمندانه را اعمال مي کنند؟ مراقبت از خود در ديدن فيلم هاي ماهواره اي چه معنايي دارد؟

آموزش از راه دور

با پالايش مثبت و منفي فيلم ها و انتخاب درست، ديدگاه انتقادي خود را افزايش دهيد و مراقبت از خود را در راس قرار دهيد و عاقلانه تر با آن برخورد کنيد

گاهي افراد به صرف سرگرم شدن، به ديدن فيلم و برنامه هاي آن مي پردازند. بسياري از اين فيلم ها با جذابيت هاي بسياري ساخته مي شوند. پيام و تبليغات بسياري از برنامه هاي ماهواره اي فرد را به زندگي توام با سرگرمي و خوشگذارني هاي زياد و سطحي فکر کردن تشويق مي کند و بتدريج در ذهن بيننده رسوخ مي کند. تاثيرات ماهواره تدريجا به زندگي ما وارد مي شود و اثرات طولاني مدتش دست از سرمان بر نمي دارد.
افراد در موقعيتهاي بسياري  از داشت ها و آموخته هاي خود استفاده مي کنند. يکي از اين آموخته هاي ذهني صحنه هاي فيلم است که به طور ناخودآگاه در ذهن فرد جا مي گيرد و در صورت لزوم و در شرايط مناسب يادگيري تبديل به رفتار مي شود. حال خودتان قضاوت کنيد آنچه در ذهن شما از صحنه هاي فيلم انباشته شده است براي شما مفيد است يا مضر؟ آيا دوست داريد فرزند و همسرتان چنين رفتارهاي را تقليد کند؟

هواي احساس خانه خراب مي شود

بسياري از برنامه هاي ماهواره، سعي در جايگزين کردن افکار خود بجاي افکار فرد دارند. به بيان ديگر اين رسانه با نمايش برنامه هاي مختلف، او را به بي اعتنايي و منفعلي دچار مي کند و فرصت تامل و مقايسه حق از باطل را از انسان سلب مي نمايد. به نوعي با محور قرار دادن برهنگي زنان و عدم پايبندي تعهدات و ضوابط  و قوانين پذيرفته شده مردان، زمينه ساز طلاق و خيانت براي زن و شوهر مي شوند. ترويج مدپرستي و آرايشهاي نابهنجار و بي عاطفي در محيط خانواده، القاي چندين عشق، جذاب جلوه دادن تفريحات ناسالم و رابطه ي نامشروع در بين جوانان و ... مواردي از اهداف فيلم هاي ماهواره است. شواهد وجود چنين آسيب هاي در سطح جامعه و خانواده قابل مشاهده است. با دور کردن معنويت و ارزشهاي خانواده، الگو و معيارهاي درست اخلاقي و ديني را از خانواده گرفته و او را دچار سطحي نگري و مدپرستي نابهنجاري قرار مي دهد. در حاليکه ارزشهاي اسلامي خانواده را ملزوم و سفارش به رعايت حقوق و احترام زن و مرد به يکديگر، عدم مرزشکني، ارزش دار بودن فرزند، ترويج و افزايش محبت و مودت در محيط خانه و اعضاي خانواده مي کند.

امن ترين جاي دنيا، خانواده است

خانواده امن ترين محيط زندگي است. فرد بسياري از آموخته هاي خود را، در محيط خانه و خانواده فرا مي گيرد. خانواده نه تنها امن ترين جا براي فرد است بلکه کوچکترين نظام اجتماعي است که ريشه هاي هر جامعه در نظام اعتقادي، باورها، ارزشها و فرهنگ در آن نهفته است. براي تضعيف فرهنگ جامعه، مناسب ترين مکان، خانواده است. يکي از اهداف محسوس فيلم ها و برنامه هاي ماهواره  تعضيف فرهنگ خانواده است که آسيب هاي آن گريبانگير بسياري از افراد و زندگيها شده. در اين فيلم ها با نشانه گرفتن ارزشها و باورهاي خانواده، آنگونه که خود مي پسندد مسائل را در ذهن مخاطب القاء مي کنند. ثابت شده است ديدن 6 ثانيه از صحنه هاي يک فيلم، اثرات طولاني مدت بر ذهن افراد دارد.

نگاه مان را تغيير دهيم

حال خودتان قضاوت کنيد آنچه در ذهن شما از صحنه هاي فيلم انباشته شده است براي شما مفيد است يا مضر؟ آيا دوست داريد فرزند و همسرتان چنين رفتارهايي را تقليد کنند؟

ماهواره به عنوان يک رسانه  در عين فرصت مي تواند تهديد و آسيب هاي فراواني را به همراه مي آورد. نهاد خانواده مانند هر نهاد ديگري نيازمند قوانين و ضوابط خاص خود است. ضوابط و مرزهاي مشخص خانواده را به سر منزل مي رساند و بدون وجود قوانين و ارزشها، نهاد خانواده دچار گسيختگي مي شود. آگاهي و بينش از صدمات ماهواره سپر بزرگي در برابر آسيب هاست. پرکردن اوقات فراغت با ابزار هاي مناسب و ترويج محبت و سالم سازي ارتباط بين اعضاي خانواده به نوعي واکسينه کردن است. با پالايش مثبت و منفي فيلم ها و انتخاب درست، ديدگاه انتقادي خود را افزايش دهيد و مراقبت از خودوخانواده تان را در راس قرار دهيد و تمهيداتي بيانديشيد تا ماهواره زندگي تان را خزان زده نکند.


زهرا خسروجردي -بخش خانواده ايراني تبيان

تعداد بازديد:544 آخرين تغييرات:94/09/05
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر