پنج شنبه 3 خرداد 1397 - 8 رمضان 1439 - 24 مي 2018
صفحه اصلي/مقالات


 
 


 


 


 
خروجي RSS

سیمای شیعه در نگاه امام صادق(ع)

سيماي شيعه در نگاه امام صادق(ع)

امام صادق(ع) در سفارش هاي خود به عبدالله بن جندب پس از هشدارشيعيان به دام هاي شيطان، ويژگي هاي برجسته دوستان حقيقي خود رابر مي شمرد و سپس خصلت هاي ديگر شيعيان را بيان مي‌کند. دو ويژگي ممتاز شيعيان از نگاه امام صادق(ع) عبارت است از:

1- آخرت

«لقد جلت الاخره في اعينهم حتي ما يريدون بها بدلالله و انماکانت الدنيا عندهم بمنزله الشجاع الارقم و العدو الاعجم »; آخرت در نگاه آن ها بسيار بزرگ است، به اندازه اي که چيزي را با آن عوض نمي کنند... و دنيا نزد آن ها همانند مارگزنده و دشمن بي زبان است.

پيروان حقيقي و دوستان واقعي خاندان نبوت عليهم السلام به چيزي جز آخرت نمي انديشند و تمام کردارها و رفتارهاي خود را با نگاه به آخرت مي سنجند. دنيا در نظر مؤمن وسيله اي است براي رسيدن به هدفي بزرگ که همان زندگي جاودان آخرت است. دوستان حقيقي اهل بيت عليهم السلام از مواهب دنيوي بهره مي برند، اما هرگز زندگي جاودان را با زندگي گذراي دنيا عوض نمي کنند.

2- انس با خدا

«انسوا بالله واستوحشوا مما به استاءنس المترفون »; آن ها باخدا انس گرفته اند و از آن چه که مال اندوزان به آن انس گرفته اند، در هراسند.

مومنان از نعمت هاي الهي بهره مي برند اما به آن ها وابسته نمي شوند. وابستگي به مال دنيا موجب بندگي انسان در برابرماديات خواهد شد. زراندوزان هماره به ثروت خود وابسته اند.شيعيان واقعي با ياد خدا آرامش مي يابند نيستند.

حضرت صادق(ع) پس از برشمردن اين دو ويژگي مهم، فرمود: «اولئک اوليائي حقا بهم تکشف کل فتنه و ترفع کل بليه »; آن ها دوستان حقيقي من هستند. به وسيله آن ها فتنه شکست مي خورد و هرگرفتاري هابر طرف مي‌شود.

حسابرسي خود

«حق علي کل مسلم يعرفنا ان يعرف علمه في کل يوم وليله علي نفسه فيکون محاسب نفسه فان راي حسنه استزاد منها و ان راي سيئه استغفر منها، لئلايخزي يوم القيمه »; بر هرمسلماني که مارا مي شناسد، سزاوار است که کردارش را در هر شبانه روز بر خودعرضه دارد و به محاسبه آن ها بپردازد، تا اگر کار نيکي در آن هاديد، برآن ها بيفزايد و اگر کردار بدي در اعمال خود مشاهده کرد،از آن ها توبه کند، تا دچار ذلت و خواري روز قيامت نگردد.

سخاوت

«يابن جندب! ان شيعتنا يعرفون بخصال شتي: بالسخاء و البذل للاخوان »; اي پسر جندب! همانا شيعيان ما به چند خصلت شناخته مي شوند: به سخاوت و بخشش به برادران.

خواندن پنجاه رکعت نماز و رعايت وقت نماز

«وبان يصلوا الخمسين ليلا و نهارالله و يحافظون علي الزوال »;شيعيان ما در شبانه روز پنجاه رکعت نماز مي خوانند و توجه به وقت نماز ظهر (خواندن نماز اول وقت) دارند.

دوري از پرخاش و داد و فرياد

«لايهرون هريرالکلب »; شيعيان ما همانند سگ وزوزه نمي کشند.

دوري از طمع

«ولايطمعون طمع الغراب »; شيعيان ما همانند کلاغ طماع و حريص نيستند.

دوري از دشمنان

«و لايجاورون لنا عدوا و لا يساءلون لنا مبغضاولوماتوا جوعا»;شيعيان ما با دشمنان همسايگي نمي کنند و اگر از گرسنگي بميرند،چيزي از آن ها نمي خواهند.

دقت در خوراک

«شيعتنا لاياءکلون الجري... و لا يشربون مسکرا»; شيعيان مامارماهي نمي خورند... و شراب نمي نوشند.

برگزيده اي از ساير سفارش ها
آثار استقامت

«يابن جندب لو ان شيعتنا استقاموا لصافحتهم الملائکه و لاظلهم الغمام و لاشرقوا نهارا و لا کلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم ولما ساءلوا الله الا اعطاهم ».

اگر شيعيان ما استقامت کنند، فرشتگان دست در دست آن هامي گذارند، ابرهاي سفيد(رحمت) برآن ها سايه مي افکند، چون روزدرخشنده و تابناک مي شوند، از زمين و آسمان روزي مي خورند و آنچه از خدا بخواهند، خداوند به آن ها عطا مي‌کند.

شيوه برخورد با گناهکاران

1- گفتن خوبي ها و پرهيز از سخن ناروا

«يابن جندب لاتقل في المذنبين من اهل دعوتکم الا خيرا»; اي پسرجندب! به گناهکاران از همکيشان خود جز خوبي و نيکويي چيزي مگو.

در برخورد با گناهکاران بايد با سخنان نيکو و گفتن خوبي هاي آنان، اميد مرده در آن ها را زنده کرد و از خشونت، گفتارناروا وبازگو نمودن لغزش هاي آن ها پرهيز کرد; زيرا چنين برخوردهايي مجرمان را از پيمودن راه درست نااميد و نسبت به دين و آموزه هاي آن گريزان مي سازد.

2- در خواست توفيق براي گناهکاران

«واستکينوا الي الله في توفيقهم »; توفيق آن ها را خاضعانه ازخداوند بخواهيد.

3- در خواست توبه براي گناهکاران

توبه از حالات سازنده انسان است که انجام دهنده آن محبوب خداونداست:

«ان الله يحب التوابين »; خداوند کساني که بسيار توبه مي‌کنندرا دوست دارد. (1)

توبه روشي است که امام صادق(ع) براي پاکسازي گناهکار توصيه کرده است. شيعيان واقعي بايد از خدا بخواهند که گناهکاران ازکردار ناشايست خود پشيمان شوند و به سوي خدا بازگردند، زيراخداوند بسيار توبه پذير و بخشنده است; «اناالله هوالتواب الرحيم » (2)

راه بهشتي شدن

حضرت امام جعفر صادق(ع) سه راه را فراروي جويندگان بهشت قرارداده است:

1- پيروي از ائمه عليهم السلام.

2- برائت از دشمنان.

3- سخن گفتن آگاهينه و سکوت هنگام نا آگاهي.

«فکل من قصدنا و تولانا و لم يوال عدونا و قال ما يعلم و سکت عما لايعلم او اشکل عليه فهو في الجنه »

هر کس جويا و پيرو ما باشد و از دشمنان ما پيروي نکند و چيزي که مي داند، بگويد و از آن چه که نمي داند، يا بر او مشکل (مشتبه)است، سکوت کند، در بهشت است.

ارزش سکوت

«عليک بالصمت، تعد حليما، جاهلا کنت او عالما، فان الصمت زين لک عندالعلماء و سترلک عندالجهال.»

عالم باشي يا جاهل، خاموشي را برگزين تا بردبار به شمار آيي;زيرا خاموشي نزد دانايان زينت و در پيش نادانان پوشش است.

دوري جستن از عقايد منحرف

خطر بدعت ها، گرايش هاي منحرف و قرائت هاي ناصواب از دين، هميشه متوجه جوامع شيعي بوده است.

«يابن جندب! بلغ معاشر شيعتنا و قل لهم: لاتذهبن بکم المذاهب »; اي پسر جندب! به شيعيان ما بگو; مبادا را عقايدمنحرف، شما را از مذهب خودتان بيرون برد.

نشانه هاي ناتواني

«قد عجز من لم يعد لکل بلاء صبرا و لکل نعمه شکرا و لکل عسريسرا»; ناتوان است کسي که براي هر بلايي صبري، براي هر نعمتي شکري و براي هر سختي آساني آماده نکند.

کردارهاي برتر

«يابن جندب! صل من قطعک، واعط من حرمک، و احسن الي من اساءاليک، و سلم علي من سبک، و انصف من خاصمک، واعف عمن ظلمک، کماانک تحب ان يعفي عنک، فاعتبر بعفوالله عنک، الاتري ان شمسه اشرقت علي الابرار و الفجار و ان مطره ينزل علي الصالحين والخاطئين.»

اي پسر جندب! با کسي که از تو بريده، وصل کن; به کسي که چيزي به تو نداده، چيز بده; باکسي که به تو بدي کرده، خوبي کن; به کسي که به تو دشنام داده، سلام کن; باکسي که با تو دشمني کرده،انصاف داشته باش و از کسي که به تو ظلم کرده، در گذر، همچنان که دوست داري از تو در گذرند. پس از گذشت خداوند از خودت عبرت بگير. آيا نمي بيني خورشيد خداوند برخوبان و بدان مي تابد وبارانش بر صالحان و مجرمان نازل مي‌شود؟

اساس اسلام

آخرين جمله از سفارش هاي امام صادق(ع) به ابن جندب درباره اهميت و ارزش محبت اهل بيت عليهم السلام است.

«لکل شيي ء اساس و اساس الاسلام حبنا اهل البيت »; هرچيزي راپايه اي است و پايه اسلام، محبت ما، اهل بيت عليهم السلام است.

پي نوشتها:

1- بقره، آيه 222.

2- توبه، آيه 118.

برگرفته از : ido.ir

تعداد بازديد:332 آخرين تغييرات:95/10/04
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر