چهارشنبه 29 خرداد 1398 - 15 شوال 1440 - 19 ژوئن 2019
صفحه اصلي/كودك و نوجوان

بز...بز... بزغاله

بز...بز... بزغاله

 
بز... بز... بزغاله

بز... بز... بزغاله

بز بز بزغاله

افتاد با سر تو چاله

هي گريه مي کرد و ناله

گرگه شنيد صداش و

گريه و مع مع هاش و

بز... بز... بزغالهبز... بز... بزغالهبز... بز... بزغاله

زوزه کشيد و اومد

بزغاله رو صدا زد

گفت: بده دستت و درت بيارم!

جان خودم کاري باهات ندارم

بز... بز... بزغالهبز... بز... بزغالهبز... بز... بزغاله

بزغاله گفت: اِهکي...

کمک نکن تو يکي

از توکمک نخواستم و نگفتم

نمي خوام از چاله به چاه بيفتم

بز... بز... بزغالهبز... بز... بزغالهبز... بز... بزغاله

تعداد بازديد:1264 آخرين تغييرات:95/11/26
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر