شنبه 27 بهمن 1397 - 11 جمادي الثاني 1440 - 16 فوريه 2019
صفحه اصلي/مقالات


 
 


 


 


 
خروجي RSS

معرفی برترین بانوی جهان-حضرت زهرا(س)

معرفي برترين بانوي جهان-حضرت زهرا(س)

فضائل حضرت زهرا(س)مانند سايرمعصومان (ع)است چون که حضرت دخترخاتم الانبياست که براي آمدنش به دنيا خدا بشارت زيبايي فرمودند-انااعطيناک الکوثر-مابراي توبرکت وخيرفراوان اعطاء کرديم.

برترين بانوي عالم حضرت زهرا(س)

برترين بانوي عالم حضرت زهرا(س)

بسم الله الرحمن الرحيم


عنوان:معرفي برترين بانوي جهان-حضرت زهرا(س)-


مقدمه:
نخستين سنگ بناي وجود انسان انعقاد نطفه اوست چون بهرحال نطفه است که قسمت مهمي ازارزشهاي وجودي انسان رادربرداردوبه همين دليل درروايات اسلامي دستورهاي زيادي وارد شده که اين سنگ زير بنادرست نهاده شود.
هنگامي که به تاريخ زندگي بانوي اسلام حضرت صديقه اطهرزهرا(س)رجوع مي‌کنيم مشاهده مي‌کنيم که اودراين زمينه يک قاعده فوق العاده وفضاءل خاصي دارندکه درتاريخ بشريت بي نظيراست.
فضائل حضرت زهرا(س)مانند سايرمعصومان (ع)است چون که حضرت دخترخاتم الانبياست که براي آمدنش به دنيا خدا بشارت زيبايي فرمودند-انااعطيناک الکوثر-مابراي توبرکت وخيرفراوان اعطاء کرديم

درعظمت وبزرگي حضرت زهرا(س)همين بس که درنسب خانوادگي شهره جهان است
زيراپدري بزگوارمثل رسول الله(ص)نخستين شخص جهان خلقت ازکمالات وفضائل ومادي همچو حضرت خديجه کبري(س)يکي ازبانوان زيبانام دنياوکامله هستندوفداکارترين فرددرراه ارزشهاي اسلامي وهمسري چون امير المومنين علي بن ابيطالب(ع)که برترين خلق بعدازپدرحضرت زهرا(س)است وفرزندان وجواناني چون حسن وحسين(ع)دارد...
ودختري چون زينب کبري(س)که بايک ايرادسخنراني درواقعه عاشوراطايفه شياطين راتارومارکرد
امام صادق (ع)مي فرمايد:اوصديقه کبري است که قرنهاي گذشته برمحورشناخت اودورزده است چگونه مي توان اوراشناخت درحالي که خداي متعال به پيامبر(ص)فرموده است اگرتونبودي هستي رانمي آفريدم واگرعلي نبود توراخلق نمي کردم واگرفاطمه نبودشمادونفررابه وجود نمي آوردم
يعني وجودخلقت عالم هستي وبهانه خلقت همه انسانها وانبياء الهي،خورشيدومه وستارگان،بهشت،جهنم همه وهمه به واسطه حضرت زهرا(س)است


نمونه اي ازاعترافات محققين اهل سنت نسبت به حضرت زهرا(س)

محمدبن طلحه شافعي:دقت کن درآيه مباهله وترتيب عبارات آن واشاراتي که علومقام فاطمه داردوچگونه اودروسط آيه قرارگرفته تامقام ومنزلت اوبيشترروشن شود...
حضرت زهرا(س)نشانه اي ازآيات نورپروردگاراست که دربين آيات نوراني پروردگاردرخشش خاصي دارد
درميان سوره قرآن فقط يک سوره به نام سوره نوراست ودرميان سوره نورفقط يک آيه به‌عنوان آيه نورمي باشدسوره نوروآيه نوربرمحوريت کوثرقرآن حضرت زهرا(س)مي چرخد
امام صادق(ع)درتفسيرآيه نورمي فرمايد:الله نورالسماوات والارض مثل نوره کمشکوه-خداوندنورآسمانهاوزمين است مثل نورخداوندمثل چراغدان است ومنضورازمشکات-چراغدان-حضرت فاطمه است

تزويج نوربانور:
زماني که خداونداراده فرمودکه حضرت صديقه (س)رابه ازدواج حضرت علي (ع)درآوردجبرئيل امين رافرمان دادکه درزمين وآسمان ندادهدکه فرشتگان دربيت المعمورگردآيند.آنگاه به فرشتگان فرمود:من شماراگواه مي گيرم که کنيز پاک وراستگورابابنده پاک وراستگويم تزويج کردم... وجبرئيل امين برکرسي کرامت بالارفت وخطبه خواند:اي فرششتگان مقرب،اي تسبيح گويان،اي اهل آسمانها وزمين گواه باشيدبه فرمان خدايک پنجم دنيااززمين وآسمان،دشت ودمن وکوه ودريارامهريه اوقراردادم

همانگونه که حضرت زهرا(س)ازدردانه هاي جهان خلقت است سوره کوثرازنوادرسوره هاي قرآن است کوثربراي کثرت بيش ازحدوضع شده است
نهربهشت راازاين جهت کوثرمي نامندکه آبش بسيارفراوان،ظرف هايش به تعدادستارگان وجايگاهش بسياربلنداست
حوض کوثرميعادگاه امت باپيامبر(ص)درعرصات محشرمي باشدکه پيامبر(ص)مي فرمايد:(اصبرواحتي تلقوني علي الحوض)صبروشکيبايي کنيدتاتادرکنارحوض کوثربامن ملاقات کنيد

جايگاه حضرت زهرا(س)ازنظرپيامبر(ص)
امادخترم فاطمه (س)سرورجهانيان است ازاولين تاآخرين،اوپاره تن من است اونورچشم من است،ميوه دل وروح من است،....
درروايت ديگرفرموده اند:اي سلمان محبت دخترم فاطمه دريکصدموردپرخطرسودمي بخشدکه آسان ترين آنها1.دم مرگ 2.درقبر 3.سنجش اعمال 4.محشر 5.صراط 6.به هنگام حسابرسي اعمال است


نکته پاياني:
چون مناقب وفضائل وکمالات حضرت زهرا(س)وافروفراوان است اولا زبان ماعاجزازبيان آن است وثانيا فرصتهاي فرآوان لازم است که درمورد آن نوشته شود
حضرت زهرا(س)داراي نه نام باارزش است(فاطمه.صديقه.مبارکه.طاهره. زکيه.رضيه.مرضيه.محدثه وزهرا)که هرکدام معاني با ارزشي دارند
رسول اکرم(ص)به حضرت زهرا(س)فرمود:اي فاطمه ميداني چرافاطمه ناميده شده اي،علي (ع)که درمجلس حاضربودسئوال فرمودند:اي فرستاده خداي متعال چراچنين ناميده شده است؟
آن حضرت فرمودند:زيرااووشيعيانش ازآتش دوزخ بريده شده اندپس خداوندمقام وجايگاه شفاعت رابه حضرت زهرا(س)هديه داد
اميدوارم که همه ما درمسيرهاي مختلف پرخطرمحشرازشفاعت آن حضرت بهرمندشويم.


نويسنده:حجت‌الاسلام سيدمحمد علي تقي زاده روحاني مستقراداره تبليغات اسلامي شهرستان ارسنجان درروستاي علي آبادملک

برگرفته از : ido.ir

تعداد بازديد:502 آخرين تغييرات:96/01/19
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر