چهارشنبه 29 خرداد 1398 - 15 شوال 1440 - 19 ژوئن 2019
صفحه اصلي/مقالات

فرهنگ و انقلاب فرهنگی از دیدگاه امام خمینی (ره)

فرهنگ و انقلاب فرهنگي از ديدگاه امام خميني (ره)

انقلاب اسلامي از ديدگاه امام خميني(ره)، بيش از هر چيز يک انقلاب فرهنگي است.

مقدمه 
از آنجا که انقلاب شکوهمند اسلامي، پيش از آن که انقلابي در نظام سياسي و اقتصادي کشور عزيزمان باشد تحولي عظيم در انديشه و فرهنگ ملت مسلمان است و استمرار انقلاب و صدور آن به ملل مستضعف و ستمديده جهان جز در سايه ارزش ها و آرمان هاي فرهنگ خونبار اسلام ميسر نخواهد شد، برآن شديم که اين مسئله را با بهره گيري از رهنمود هاي حضرت امام رحمه الله مورد بررسي قرار دهيم.

تذکر اين نکته ضروري است که مقصود ازفرهنگ صرفاً نظام خاص آموزشي و تربيتي يک جامعه نيست بلکه اين کلمه به مجموعه ارزش هاي اعتقادات، آرمان ها، آداب و سنن و علوم موجود در جامعه نيز اطلاق مي‌گردد.

همچنين مسئله فرهنگ در ارتباط مستقيم با جهان بيني است. فرهنگ از يک سو تجلي ونمود جهان بيني در تمام زمينه هاي زندگي اجتماعي اعم از سياسي، اقتصاي، علمي، هنري است و از سوي ديگر زمينه اي براي پرورش فکري و روحي افراد جامعه محسوب مي‌شود.

جايگاه خاص فرهنگ

فرموده هاي امام امت در ارتباط با مسئله فرهنگ حاکي از اهميت فوق العاده و جايگاه خاص آن در جامعه بشري است. امام فرمود: بي شک بالاترين و والاترين عنصري که در موجوديت هر جامعه دخالت اساسي دارد فرهنگ آن جامعه است اساساً فرهنگ هر جامعه هويت و موجوديت آن جامعه را تشکيل مي دهد.

رهنمودهاي امام (ره)

انقلاب اسلامي از ديدگاه امام بيش از هر چيز يک انقلاب فرهنگي است که هر چند تا کنون با موفقيت ها و پيروزي هاي بي شمار در ابعاد سياسي و اجتماعي قرين بوده اما پيروزي نهايي آن در سايه زدودن آخرين بقاياي فرهنگ عميق و استعماري و قطع تمامي وابستگي هاي فکري و فرهنگي جامعه اسلامي ميسر است.

امام فرمود: ما از حصر اقتصادي نمي ترسيم ما از دخالت نظامي نمي ترسيم آن چيزي که ما را مي ترساند وابستگي فرهنگي است، استقلال و موجوديت هر جامعه از استقلال فرهنگ آن نشات مي گيرد و ساده انديشي است که گمان شود با وابستگي فرهنگي استقلال در ابعاد ديگر يا يکي از آنها امکان پذير است (امام خميني ره)

سياست هاي استعمار در جهت ريشه کن نمودن فرهنگ اسلامي
بدينگونه و با در نظر گرفتن نقش فرهنگ در استقلال و موجوديت جوامع بشري بي جهت و از باب اتفاق نيست که هدف اصلي استعمار گران که در راس تمام اهداف آنانست هجوم به فرهنگ جوامع زير سلطه است.

در جوامع اسلامي فرهنگ اسلام همواره سد مقاوم و نفوذ ناپذيري را در برابر کفر و الحاد و سلطه استعمارگران تشکيل مي داده و از اين رو قطع ريشه هاي فرهنگي و نابودي استقلال مکتبي اين گونه جوامع در ميان ديگر اهداف استکبار از اولويت ويژه اي برخوردار بوده است.

استکبار جهاني و به‌ويژه شيطان بزرگ براي تحقق اين هدف شوم در کشور ايران سياست هاي شيطاني زيادي را در پيش گرفت که برخي را با رهنمود هاي امام مرور مي نمائيم.


الف) سلب شخصيت و هويت فرهنگي ملت مسلمان 
امام فرمود: با آن صدمه هايي که از قدرت هاي بزرگ خورديم بايد بگوئيم که بزرگترين صدمه شخصيت بوده آنها کوشش کردند که شخصيت ما را از ما بگيرند و بجاي شخصيت ايراني اسلامي يک شخصيت وابسته اروپايي شرقي غربي به نمايش بگذارند.

شيطان بزرگ و اذناب داخليش از طريق تبليغات و تلقينات مستمر کوشيدند پيشرفت هاي صنعتي جوامع غرب را مظهر برتري فرهنگي اينگونه جوامع معرفي نموده و مکتب قرآن را به‌عنوان مکتبي که فاقد قابليت انعطاف و تطابق با دنياي پيشرفته و متمدن امروز است به گوشه انزوا سوق دهند استکبار با ايجاد حس خود باختگي و ترويج احساس نا تواني و ياس در امت اسلامي نيروي عظيم ملت مسلمان را عقيم و بي ثمر نمود.

امام ره فرمود: آنها کوشش کردند فرهنگ ما را استعماري کنند، ما همه چيز داريم لکن آنها ما را چنان کردند که خيال کنيم هيچ چيز نداريم مسلمين را طوري کردند که از خودشان مايوس شده اند يعني خودشان را گم کرده اند (رهنمود هاي امام خميني ره)

ب) تبديل مدارس ودانشگاه ها به مراکز شرق و غرب زدگي

از مؤثر ترين دسيسه هاي استکبار براي منع فرهنگ اسلامي و محجور نمودن احکام و موازين دين حنيف و اشاعه فرهنگ کفر، سلطه برمراکز آموزشي و تربيتي کشورواستفاده از اين مراکز در جهت اهداف شوم خود بوده است

امام ره فرمود: شما پنجاه سال ديديد که در اين حکومت جائر دانشگاه بود، اساتيد دانشگاه بود وکشور ما را همان دانشگاه ها کشاندند به دامن ابر قدرت ها (رهنمود هاي امام)
بديهي است که دستاورد چنين مراکز آموزشي جز روشنفکر نمايي شرق و غرب زده و بيگانه با مليت و فرهنگ خويش و متخصصيني که حتي در حيطه تخصص ومهارت نا چيز خوداز پاسخگويي به نيازهاي کشور عاجزند نمي تواند باشد.

ج) جدايي دين از سياست 
شايد بتوان گفت که شومترين سياست و موثر ترين حربه استعمارگران براي تضعيف اسلام و کشور هاي اسلامي ايجاد شکاف عميقي ميان حوزه و دانشگاه و در حقيقت جدايي دين از سياست بوده است.

در ايران نيز استکبار جهاني از سوي روحانيان را منشا عقب افتادگي مسلمين ودين را عامل غفلت ملت ها جلوه داده و از سوي ديگر تحصيلات دانشگاهي و علوم تجربي را اصالت داده و رمز رهايي انسان قلمداد نمود. کشمکش ها و مجادلاتي که حتي پس از انقلاب شکوهمند اسلامي مکتب را در برابر تخصص قرار داده و موجبات تشتت و اختلاف را در جامعه اسلامي ايران فراهم نمود نيز در حقيقت همين فتنه استکباري بود که در نهايت هدفي جز قطع يد روحانيان از امور سياسي و اجتماعي کشور را دنبال نمي کرد.

امام فرمود: اين که ديانت بايد از سياست جدا باشد و علماي اسلام در امور اجتماعي و سياسي دخالت نکنند استعمار گران گفته و شايع کرده اند مگر زمان پيامبر اکرم صلوات الله عليه وآله دين از سياست جدا بود؟ (رهنمود هاي امام)

پيوند حوزه ودانشگاه 
پيوند پر نعمت حوزه و دانشگاه از دستاورد هاي فرخنده انقلاب فرهنگي اسلامي است و بدون شک استمرار انقلاب و احياي فرهنگ مهجور اسلام جز در سايه اين وحدت و همبستگي ميسر نخواهد بود. وحدت حوزه و دانشگاه هماهنگي و همياري دو بال علم و تعهد است و نويد بخش پرواز انسان به عالي ترين مراتب ترقي و تعالي بشري و از اين روست که امام فرمود: اگر خاصيت اين نهضت را فقط پيوند روحانيان و دانشجويان بدانيم، اين بزرگترين نعمت بوده است. (رهنمودهاي امام)

جهان بشري و دنياي خاکي از پيدايش حضرت آدم تا ظهور خاتم الائمه عليهم السلام صحنه تقابل وستيز دو فرهنگ بوده است و خواهد بود. يکي مبتني بر کفر و الحاد وديگري متکي بر مکتب توحيد اما بررسي موقعيت کنوني انسان حکايت از آن دارد که فرهنگ الهي در طول اعصار هرگز به مظلوميت وهجراني اينچنين مبتلا نبوده است.

و اين واقعيت اسفبار مسئوليت و رسالتي عظيم را بر دوش پر توان امت مسلمان ايران مي سپارد. به اميد اينکه ملت عزيز فرموده هاي حضرت امام ره و مقام معظم رهبري را چونان چراغي تابناک در ظلمت کفري که زمين را فرا گرفته است فرا راه خويش قرار دهند و رسالت سنگين احياي ارزش ها و آرمان هاي مکتبي و پاسداري از ميراث گرانبهاي فرهنگ اسلامي و صدور آن به جان و دل مسلمين و مستضعفين جهان را در سايه لطف و عنايت حضرت حق به انجام برساند.

برگرفته از : ido.ir

تعداد بازديد:429 آخرين تغييرات:96/03/07
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر