دوشنبه 1 مرداد 1397 - 10 ذي القعده 1439 - 23 ژولاي 2018
صفحه اصلي/مقالات

مدیریت اسلامی

مديريت اسلامي

حضرت علي(ع):هرکس بدنبال رياست باشد نابود مي‌شود.

واژه مديريت ازلحاظ لغوي به معناي انجام دادن کارتوسط ديگران استومديربايدهمواره باساماندهي وسازماندهي نيروهاي تشکيلاتي خود د رصد د استفاده بهينه ازنيروي کارآمد درسازمان برآيد وباچينش مناسب نيروي کاردراختيار حداکثر بهره وري ازوجودآنها درجهت رسيدن به حدمطلوب اهداف سازمان ببرد وخودنيز درجهت برنامه ريزي،نظارت وکنترل فعاليتها اهتمام ورزد تا فعاليتهاي سازمان اثربخشي خودرا بدست آورد. ازطرفي مديربعنوان يک اهرم هدايتگرمي تواند مجموعه ي سازماني خودرابه سمت تعالي سوق دهدکه اين امرمستلزم تدبير،درايت وژرف انديشي اودراين عرصه است که ازديدگاه اسلامي نيز موردتوجه قرارگرفته استکه دراين راستا مولااميرالمؤمنين حضرت علي(ع) مي فرمايد:رياست منشاء خدمت است،هرگز ازاين طريق خودرابزرگ نشماريد.ودرجايي ديگر خطاب به مالک اشتر مي فرمايد:مالک کارهارابه وسيله ي ديگران انجام بده تا اثربخشي فعاليتها افزون گردد.هم چنين حضرت امام خميني(ره) دروصيت نامه سياسي الهي خودمي فرمايدکه:هرکس به اندازه توانش وبه ميزان نفوذش درخدمت اسلام باشد.پس خدمت درنظام مقدس جمهوري اسلامي شور،عشق ونشاط رامي طلبد وکسي که دراين جامعه مديريت مجموعه اي را به عهده مي گيرد بايد ضمن وفاداري به ارکان اين نظام مقدس،نهايت امانت داري رادرحفظ خدمت صادقانه درزمان تصدي امورمحوله بجاي آورد وبراين باورباشد که تصدي امور بدست اويک امانت است که دراين عرصه نيز دونگاه وجوددارد:1-نگاه خادميت: که مدير خودراهم تراز با همکاران مي داندوبيشتر خدمت را معطوف به آنان مي داند.2-نگاه عامليت:که مدير همه چيز را براي خودمي خواهد وبيشتردرجهت کسب منافع وقدرت تلاش مي نمايد که نگاه مديريتي ازمنظراسلام درواقع همان نگاه خادميت است که مي بايست درجامعه اسلامي مدنظرقراربگيرد،چراکه بنيانگزار نظام مقدس جمهوري اسلامي خودرا خدمتگزار مردم معرفي مي کرد وفرمود:اگربه من خدمتگزاربگوييد بهترازاين است که رهبربگوييد.
حال بااين تفاسير خدمت صادقانه درنظام مقدس جمهوري اسلامي ازاهميت ويژه اي برخورداراست که مي بايست مديران ماسرلوحه ي کارخودقراردهندوچنانچه مديري دردوران مديريت خود بتواندنقشش رابخوبي ايفانمايد مي تواند بعنوان الگوي مديريت جامعه اسلامي تلقي گردد وبالعکس،چنانچه مديري بدون توجه به خدمت صادقانه، درجهت حفظ جايگاه سازماني خودتلاش نمايد نه تنها دراين راه ثابت قدم نخواهدماند،بلکه عملکردناصواب اوموردقضاوت جامعه قرارخواهدگرفت وتصدي امورازاوسلب خواهدشد.پس لازمه ي مديريت کردن درجامعه ي اسلامي بر5 اصل استواراست:ا- وفاداري به نظام مقدس جمهوري اسلامي 2-تقوي الهي 3-امانت داري 4-عشق به خدمت بي منت 5-داشتن تجربه،تخصص وتعهدجهت تصدي امور.
انشاءالله که مديران ماباسرلوحه قراردادن اصول مذکوربتوانند درجهت خدمت بيش ازپيش درجامعه همواره منشاء خدمات صادقانه به خلق الله باشند تاخدمات آنان موردرضايت حق تعالي قرارگيرد.

گردآورنده:عبدالله فرخنده رئيس گروه برنامه ريزي وفناوري اطلاعات اداره کل تبليغات اسلامي استان ايلام
برگرفته از : ido.ir

تعداد بازديد:279 آخرين تغييرات:96/06/14
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر